Project Description

Jak. 1, 18-27;

Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mintegy első zsengéje legyünk teremtményeinek.  Az újjászületés csodája után beindul egy tanulási folyamat!

Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim: legyen minden ember gyors a hallásra, (megértésre, felfogásra) késedelmes (lassú, nyugodt)a szólásra, késedelmes (ugyanaz a szó, nem azonnal reagál, vár még letisztul benne!) a haragra, mert az ember haragja (indulata) nem szolgálja az Isten igazságát. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és a gonoszság utolsó maradványát is, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója: azt boldoggá teszi cselekedete. Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, (Istentisztelő, Istenfélő) de nem fékezi (zabolázza, lovak visszafogása!) meg a nyelvét, (önfegyelem!)hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiábavaló. (Istentisztelete)

Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól.

Az életben is sokat kell tanulnunk, az Úrral való járásban is igaz ez.

Sikerünk egyik fontos alapja, hogy odaszánjuk magunkat szorgalmasan, alázatosan a tanulásra!

Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim; Miket kell megtanulnunk!?

 1. 5Móz. 5, 1;

Mózes összehívta egész Izráelt, és ezt mondta nekik: Halld meg, Izráel, azokat a rendelkezéseket és döntéseket, amelyeket ma elmondok nektek. Tanuljátok meg, tartsátok meg és teljesítsétek azokat! Az Igét kell megtanulni megtartani!

 1. 5Móz. 31, 13;

Fiaik is, akik még nem ismerik, hallgassák meg, és tanulják meg, hogy féljék Istenüket, az URat mindenkor, amíg csak éltek azon a földön, ahová most átkeltek a Jordánon, hogy azt birtokba vegyétek. Az Istenfélelmet, ami távol tart a bűntől azt kell tanulni!

1Kor. 4, 6;

Mindezeket pedig, testvéreim, értetek alkalmaztam magamra és Apollósra, hogy a mi példánkon tanuljátok meg: ahhoz tartsa magát az ember, ami meg van írva, és senki se fuvalkodjék fel az egyik tanítóval dicsekedve a másik ellen.

Megtanulni az Igéhez mérni mindent, és megtanulni a különböző szolgálati ajándékokat megbecsülni és nem versenyeztetni és szembe állítani egymással!

 1. Jer. 10, 2;

Így szól az ÚR: A pogányok szokását ne tanuljátok el, és az égi jelektől ne rettegjetek, mert csak a pogányok rettegnek azoktól! A világi trendeket nem kell követni, eltanulni!

 1. Mt. 9, 12-13;

Ő pedig, amikor ezt meghallotta, így szólt: „Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Menjetek, és tanuljátok meg, mit jelent ez: Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.”

Megtanulni Jézustól irgalmasnak lenni a bűnösökhöz, betegekhez!

 1. Mt. 11, 29-30;

Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű.”

Megtanulni Jézustól a szelídséget, alázatot és sok feszültséget elkerülünk!

 1. 1Tim. 1, 19-20;

Tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet, amelyet egyesek elvetettek, és ezért a hit dolgában hajótörést szenvedtek. Ezek közül való Hümenaiosz és Alexandrosz, akiket átadtam a Sátánnak, hadd tanulják meg, hogy ne káromolják az Istent. Tanulni a nehéz helyzetekből, fegyelmezésekből!

 1. 1Tim. 5, 4;

Ha pedig egy özvegyasszonynak gyermekei vagy unokái vannak, ezek tanulják meg, hogy elsősorban a saját házuk népét becsüljék meg, és hálájukat szüleik iránt róják le, mert ez kedves az Istennek. Saját családunk megbecsülését megtanulni és szüleiknek hálásnak lenni! Fontos lecke az új generációnak!

 1. Tit. 3, 14;

De tanulják meg a mieink is, hogy jó cselekedetekkel járjanak elöl ott, ahol sürgős segítségre van szükség, nehogy gyümölcstelenek legyenek. Megtanulni segíteni a bajbajutottakon, különösen ahol sürgős segítségre van szükség!

Jak. 1, 19-20;

Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim: legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. Mai leckénk, az önuralom leckéje!  Átismételni!!!

Tanulás azért kell, mert nincs bennünk, nem jön magától! Életünk egy tanulási folyamat! Minél könnyebben tanulsz, annál gyorsabban növekszel hitben, szellemben, jellemben, áldásokban! Meg kell tanulni Istennel járni, megértve az Ő akaratát életedre nézve és alkalmazni az Ige szerint.

Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim: legyen minden ember gyors a hallásra, (megértésre, felfogásra) késedelmes (lassú, nyugodt)a szólásra, késedelmes (ugyanaz a szó, nem azonnal reagál, vár még letisztul benne!) a haragra, mert az ember haragja (indulata) nem szolgálja az Isten igazságát.

 1. Hallani;

Mt. 13, 16;

„A ti szemetek pedig boldog, mert lát, és fületek boldog, mert hall. Örülj neki!

Többféle hallásról beszél az Ige;

  • Jel. 2, 11;

Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek! Aki győz, annak nem árt a második halál.” A Szent Szellem hangjának meghallása!

  • Jn. 5, 24;

Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe.

Meghallani az Igét, amikor a Logos > Rémává lesz a Szent Szellem kinyilatkoztatása által!

  • 1Sám. 3, 10;

Az ÚR pedig eljött, megállt, és szólította, mint azelőtt: Sámuel, Sámuel! Sámuel pedig így felelt: Szólj, mert hallja a te szolgád.

Isten hangjának a meghallása, fontos, hogy működjön! Fejleszd magadban!

  • Emberi beszédek meghallása; pozitív és negatív beszédek.

Szelektív befogadás felelőssége! Vannak, amit jó fogadni és vannak amit nem szabad befogadni! Gonosz beszédeket ne fogadd be!

Ebben jó, ha gyorsak vagyunk a befogadásban, felfogásban, megértésben!

 1. Szólni;

Itt már beindul a reagálás a hallottakra, itt már nem fogadsz, hanem adsz, nem hozzád jön információ, belőled megy ki. Arra kell vigyázni, ami belőlünk megy ki, természetesen a befogadott dolgokat is meg kell válogatni!

Mt. 15, 17-20;

Nem gondoltok arra, hogy minden, ami bemegy a szájon, a gyomorba jut, és az árnyékszékbe kerül? Ami azonban kijön a szájból, az a szívből származik, és az teszi tisztátalanná az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és az istenkáromlások. Ezek teszik tisztátalanná az embert. De az, hogy mosdatlan kézzel eszik, nem teszi tisztátalanná az embert.”

késedelmes (lassú, nyugodt) a szólásra,…A reakciót késleltetni kell, nem kell azonnal visszamondani, gyors egyoldalú ítélet, megfontoltság a beszédben! Megfontolt beszéd, nem leszel tisztátalanná! (tisztátalan szellemekkel való közösség!)

Péld. 3, 21-24;

Fiam, ne téveszd ezt szem elől, vigyázz arra, hogy okos és megfontolt légy! (Meg gondolt!)

Ez élteti lelkedet, és ékesíti nyakadat. Utadon biztonságban jársz, és lábadat nem ütöd meg.

Ha lefekszel, nem rettensz fel, hanem fekszel, és édesen alszol.

Milyen pozitív következményekkel jár? Felsorolni!

Péld. 5, 2;

Maradj megfontolt, és ügyelj, hogy ajkad okosan szóljon!

Elszaladt, meggondolatlan beszéd sok kár okozója a kapcsolatokban!

Legyél késedelmes, megfontolt, meggondolja mit mond, szóló, ne hírtelenekedj a beszédedben, mert káresemények lesznek belőle!

 1. Haragudni, érzelmeket, indulatokat közvetíteni;

…késedelmes (ugyanaz a szó, nem azonnal reagál, vár még letisztul benne!) a haragra, mert az ember haragja (indulata) nem szolgálja az Isten igazságát.

Érzelmi, indulati folyamatok fegyelmezése, nem azonnal reagál érzelmileg, vár amíg letisztulnak benne a dolgok! (Istentől jövő érzelmek, emberi érzelmek, bűnös érzelmek, amiknek ellen kell állni!)

Elszaladt indulatok, érzelmek sok kárt okoznak a kapcsolatokban!

Ef. 2, 2-3;

amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint; igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, éppenúgy, mint a többiek. Haragot szabadjára engedő e világi fiak, akik így kapcsolódnak a levegőbeli hatalmakhoz! Ez megtérés előtt volt, most már másképpen van!

Ef. 4, 26-32;

Ha haragusztok is, ne vétkezzetek”: a nap ne menjen le a ti haragotokkal, helyet se adjatok az ördögnek. A harag, indulatok, negatív érzelmek szabadon engedése, helyet ad az ördögnek, aki jön lop, pusztít és kárt okoz!

Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek.

Aki haragudott az többé az új életében ne tegye, forduljon vele szembe!

Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják.

Harag rossz tanácsadó és gerjeszti a tisztátalan beszédeket!

És ne szomorítsátok meg az Isten Szentlelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára. Haraggal teli, indulatos beszéd megszomorítja a Szent Szellemet!

Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Ne engedd közel magadhoz, legyen távol!

Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban.

A haragot, indulatot, negatív érzelmeket erősen fékezni, visszafogni kell! Ezt is meg lehet szokni, meg azt is, hogy szabadjára engeded indulataid és beszédedet!

Alapigénk, tehát így folytatódik;

Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és a gonoszság utolsó maradványát is, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket.

Az újjászületésben sok minden elvétetik kegyelemből, de vannak gonoszságnak maradványai életünkben, amit tudatosan ki kell dobálni magunkból. Van amit Isten vesz el, van amit nekünk kell kidobálni, így engedelmeskedünk az Igének!

Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat.

Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát.

Cselekedjük a megfontoltság, önfegyelem Igéit és boldoggá tesz bennünket ez a cselekedet! Pl. nem elég a tükörbe nézni, frizura-igazítás is kell!

Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója: azt boldoggá teszi cselekedete.

Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, (Istentisztelő, Istenfélő) de nem fékezi (zabolázza, lovak visszafogása!) meg a nyelvét, (önfegyelem!) hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiábavaló. (Istentisztelete haszontalan, csalódó, tévedő, semmirekellő, sértő, bántó!)

Fajsúlyos kijelentés;

Önfegyelem nélkül (beszéd és indulatkezelés) félrevezetjük magunkat azt hisszük igazunk van, de nem járunk az igazságban! Pl. Amnon, Akháb

Megrontja, tönkre teszi, sérti az Istennel való kapcsolatunkat, megszomorítja a Szent Szellemet, hiábavalóvá lesz istentiszteletünk!

Pl. Lovak megzabolázása, fékezése, erősen kell fogni az istrángot, így kell a nyelvet és az indulatokat is megfékezni, betörni!

Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól.

Így lesz igazivá, tisztává, és fertőzés nélkülivé, szennyezetlen, mocsoktalan az istentiszteletünk, ha ezeket megtanuljuk, tiszteljük vele az Urat!

Az igazi istentisztelet;

 • Cselekedni az Igét, áttenni a gyakorlatba (irgalmasság, látogatás stb…)
 • Tisztán megőrizni magunkat a világtól (tiszta beszéd, indulatok, érzelmek!)

Jak. 1, 18-27;

Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mintegy első zsengéje legyünk teremtményeinek.  Az újjászületés csodája után beindul egy tanulási folyamat!

Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim: legyen minden ember gyors a hallásra, (megértésre, felfogásra)késedelmes (lassú, nyugodt)a szólásra, késedelmes(ugyanaz a szó, nem azonnal reagál, vár még letisztul benne!) a haragra, mert az ember haragja(indulata) nem szolgálja az Isten igazságát.

Mindez az önuralomról szól;

Péld. 25, 28;

Mint a város, amelynek csupa rés a kőfala, olyan az az ember, akinek nincs önuralma.

Önuralom védelem az ellenséggel szemben!

Anélkül rések lesznek az ember személyiségén és démoni behatások, rombolások, lopások jönnek!

Préd. 10, 17;

Boldog vagy, ország, ha királyod nemes ember, és vezetőid a rendes időben étkeznek, önuralommal és nem részegeskedve!

A vezetőknél különösen fontos az önuralom, akkor boldogok a követők, mert jó vezetőjük van!

2Pt. 1, 5-6;

Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban kegyességet,

Törekedni az önuralomra; Cél szerinti erőteljes haladás a törekvés!

Vegyük ezt a leckét, tanuljuk és ehhez kapunk segítséget a Szent Szellemtől!

Gyors hallás > lassú, megfontolt reagálás beszédben, indulatban, érzelmek kifejezésében!

Gyakorold, tanuld, lesz rá lehetőséged a hétköznapokban, velem együtt. Ne ess kétségbe, ha elesel, járulj a kegyelem székéhez, kérj bocsánatot és állj fel, menj tovább. Meg fogod tanulni előbb utóbb!

 

Szeretettel üdvözöllek;

 

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

 

Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által befogadva ezt a tanítást!

Süveges Imre – Tanuljátok meg szeretett testvéreim!

https://omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000059%20-%20tanuljatok%20meg%20szer%20test.mp3

 

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Németh Sándor – Az ismeretszerzés három forrása

https://www.youtube.com/watch?v=yLA175u9ihc

 

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Andelic Jonathan – Hozzád száll

https://www.youtube.com/watch?v=o5DdfhOnzQc

 

Heti imakérés:

Imádkozzunk azért, hogy az Igének ezen leckéi beépüljenek az életünkbe!