Hiszünk az ima erejében. Isten megajándékozott bennünket azzal a lehetőséggel, hogy beleszóljunk a körülöttünk zajló folyamatokba, hogy ezáltal a negatív dolgok pozitívakká, a romlás épüléssé, a szükség csodává legyen. Rendszeresen bátorítjuk a testvériséget az egyéni és a közösségi imára. Minden gyülekezetünkben van egy közbenjáró ima-csoport. Továbbá regionális és országos szinten is rendszeresen tartunk vezetői közbenjáró imanapokat. Évente egyszer pedig felekezetközi ima, -böjt kampányban is részt veszünk.


Testületi imádság

A testületi imádságnak fontos szerepe van abban, amit Isten ÚJAT akar cselekedni. Van a politikai kormányok fölött egy hatalomban magasabb testület, ez maga az Eklézsia. Isten szolgái kifejezést két féle értelemben is használja Pál apostol. Egyrészt (1) az Eklézsiában a vezetőkre, szolgálókra, másrészt (2) a társadalom vezetőire is használja az “Isten szolgái” kifejezést. Persze nem mindig Isten terve és akarata szerint döntenek ezek a pozícióban levő személyek, de pontosan itt jön be Isten népének a szerepe. Mi szellemi szinten magasabb kormányzói testületbe tartozunk, ez pedig keresztbe húzhatja a földi kormányzati, politikai döntéseket, a földi hatalomban levők által hozott törvényeket is. A házasságban a szülők a ‘vezetői testület’. A családban a család vezetése, a helyi gyülekezetben a gyülekezet vezetősége a “vezetői testület”, akinek hatalma, tekintélye van. Amikor egy nemzet életét kell befolyásolni, akkor nemzeti szintű összefogásra van szükség. Amikor ez megtörténik, akkor ez komoly változást képes hozni az egész nemzetünk életében. Testületi vezetésről persze hiába beszélünk, ha a családunkban nem működik.

A testületi imáról tanulhatunk Péter apostol történetével kapcsolatban is:

Ap.csel.12,1-5  “Abban az időben Heródes király üldözni kezdte a gyülekezet tagjait. Megparancsolta, hogy karddal öljék meg Jakab apostolt, János testvérét. Heródes látta, hogy a jeruzsálemi zsidók örülnek Jakab halálának, ezért megparancsolta, hogy Péter apostolt is fogják el. Mindez a kovásztalan kenyerek ünnepén történt. Pétert el is fogták és börtönbe zárták. Heródes tizenhat katonát rendelt az őrzésére. Az volt a terve, hogy majd a Pászka ünnepe után állítja a nép elé, és akkor ítélkezik felette. Pétert tehát börtönben tartották, de a gyülekezet buzgón, kitartóan imádkozott érte Istenhez.”

A Bibliában azt olvassuk, hogy minden jó, minden győzelem nehézségekkel, nagy kihívásokkal, nagy problémákkal kezdődik. Így nagy valószínűséggel állíthatjuk, hogy a mi életünkben is hasonlóképpen működik. Krisztusban győztes szemléletű emberek elkezdtek együtt buzgón imádkozni Péterért, használták a szellemi befolyásolás eszközét, a hittel teli testületi imát. Kemény politikai helyzet volt. A király elkezdett kegyetlenkedni a tanítványokkal szemben, megölette Jakabot, elfogatta Pétert is, és őt is ki akarta végeztetni. A testvérek összejöttek és azt mondták, hogy ez így nem mehet tovább! A magyar eklézsia jusson el arra a szintre, hogy alacsony toleranciaszintje legyen a gonosszal szemben, a lopóval szemben, és kezdje azt mondani: “EZ ÍGY NEM MEHET TOVÁBB!” Forduljunk mi is a legmagasabb kormányzati szinthez, a Mindenható Istenhez! Azok a hívők tudták, ha Isten mellettük ítél, az keresztülhúzza a világi, politikai törvényeket és döntéseket is. Heródes bár “Isten szolgája” volt, de Isten Királysága előmenetelével szembehelyezkedő döntéseket hozott. Az ima által testületileg bele tudunk avatkozni a természetes folyamatokba, hogy Isten hatalma felszabaduljon, hogy Isten beleavatkozzon az ő természetfölötti örökkévaló igazságával, és megváltoztassa a természetes folyamatokat, törvényeket, rendeleteket. Amikor a nép a vezetőkkel együtt egy irányba beállva elkezd Isten terve és akarata szerint imádkozni és böjtölni – ez szabadítja fel Isten természetfölötti erejét és hatalmát, hogy megváltoztassa legitim módon a természetes szolgájának, Heródesnek döntését, ami az ő akaratával szemben volt. A Gyülekezetet érte a támadás, és az egész Gyülekezet állt fel együtt imában – testületi imában. Van úgy, hogy nem elég egy egyszeri nekirohanással, “hórukk” imával megnyerni a csatát, mert van úgy, hogy kitartóan kell tennünk egészen az eredményig.

A Gyülekezet nem nézte passzívan a romlást. Ha passzívan nézed, akkor a romlás kiteljesedik. De ha a sarkadra állsz, akkor az imáid által, sőt egy közösség testületi imája által Isten megváltoztatja a helyzetet. Isten teremtette a látható és a láthatatlan világot is – az Ő Szava által állt elő minden. Időnként furcsa, ahogyan a hívők reagálnak egy-egy nehéz helyzetben, de a mi feladatunk, hogy egy-egy nehéz helyzetben hassunk a láthatatlan világ erői által a láthatóra is, hogy azt megváltoztassuk. Amikor egy testület egy szívvel, egy lélekkel Isten akarata szerint cselekszik, Isten MINDEN ESETBEN cselekszik. Itt is olvashatjuk, hogy egyből parancsolt Isten az egyik erős angyalának, és elküldte, hogy kiszabadítsa Pétert a börtönből. Isten nem ad hatalmat neked, hogy utána meg átnyúljon a fejed fölött, hogy tőled függetlenül cselekedjen. Amennyiben Isten hatalmat adott, akkor azt azért adta, hogy éjünk is ezzel a hatalommal, és megváltoztassuk a környezetünket. A magyar eklézsia állapota ugyanez, mint ami Péter apostollal történt. Volt ott több őrség is, plusz még egy vaskapu is. A magyar eklézsia is hasonló helyzetben van szellemben. Péter aludt. Az alvásnak szellemi jelentése is van – minden ébrenléti funkció működésképtelen -> nem működik a prófétai szó, nem működnek az ajándékok, nem működik Isten hatalma úgy, ahogyan működhetne. Amíg a magyar eklézsia alszik, addig Isten hatalma nem tud úgy működni.

Péteren két bilincs is volt – a magyar keresztények életén sok féle bilincs is van: paráznaság, mammon, vagy más bilincsek. Bár hallanak sokan arról, hogy “ahol a Szent Szellem ott szabadság van”, de mégis ott vannak ezek a bilincsek, amik korlátoznak. Az őrök, gonosz szellemek őrzik, vigyázzák, nehogy a hívők felszabaduljanak ezen bilincsek alól. Azért vannak, hogy bekorlátozzák a hívők életét. Az őrök vigyázták, korlátozták Péter mozgását. A vaskapu azért volt, hogy akinek nem volt kulcsa, senki onnan ne tudjon kimenni. A külső őrség azért volt felelős, hogy semmi ne változzon ebben a helyzetben – ők nem közvetlenül Péter mellett voltak. A másik őrség tagjai hozzá is voltak láncolva Péterhez – ezek a személyes démonok.

Sok első és második generációs hagyomány, nemzeti átok-csomag bénítja ezt a nemzetet is, nehogy megváltozzon ennek a nemzetnek a sorsa. A magyar eklézsiában óriási potenciál van, hogy ez a nemzet megváltozzon, hogy az elkövetkező évek mások legyenek, mint az előttünk levő évszázadok voltak. Jézus Krisztus sírját lepecsételték, hogy azon senki ne változtathasson, de efölött a pecsét fölött is van a Mindenható Istennek hatalma, és felülírta azt a döntést. Azonban ez a körülményeket megváltoztató hatalom, Isten hatalma akkor lép működésbe, amikor a fiak megelégelik ezt a helyzetet. Ehhez viszont szükséges, hogy Isten népe hitre jusson a közös, testületi imák terén is, hogy nagyobb átmérőjű hit-csatornája legyen.

Ézsaiás azt mondja, “hogy betörjük a vaskapukat, leverjük a vaszárakat” és Isten mindezt az ő népe által teszi meg. Isten olyan nép által cselekszik, amelyik hitre jutott, akinek már elég az ellenség elnyomásából, aki egységre jutott, és testületi imával képes megváltoztatni a természetes valóságot, a természetes törvényeket is, és a heródesi gonosz tervek lehet, hogy elindulnak, de soha nem fognak megvalósulni. Sőt mindennek a vége az lesz, hogy maga Heródes is bele fog ebbe bukni, meg fog halni. Mindez pedig azért történt meg, mert a hívők a sarkukra álltak, és azt mondták, hogy “EZ ÍGY MÁR NEM MEHET TOVÁBB!” Néha élmény az ima, de vannak gyötrődéses imák is. Jézus a Gecsemánéban elmondott imája nem egy örömteli ima volt, hanem egy vergődés volt, megizzadt bele, de ott eldőltek, megfordultak a dolgok. Jézus innentől már tudta, hogy végig fogja csinálni. Tudta, hogy győzni fog, hogy el fogja végezni teljesen. A magyarországi helyzetet nem tudja megváltoztatni sem a politikai jobb oldal, sem a bal oldal, sem politikus, sem más lobbi, hanem egyedül csak Isten népe, egyedül a Mindenható Isten hatalmával élni képes testület. Újból van esélyünk, hogy előbbre jussunk itt Magyarországon. Isten azt mondja, hogy az utolsókból lesznek az elsők. Magyarországon is Isten hatalma képes felszabadulni a magyar eklézsia szenvedélyes testületi imái, kihirdetései által.

Ehhez az első szó mi volt abban a helyzetben? KELJ fel gyorsan! erre lehullottak Péterről a bilincsek. Lesznek olyan istentiszteletek, amelyeken a megváltoztathatatlan bilincsek lehullanak Isten népéről, és Isten hatalma megjelenik természetfölötti módon, és megváltoztatja az egész helyzetet. Sok siránkozás van Magyarországon, sokan mondják, hogy nem jó felé megyünk. Én nem politikai színekben gondolkodom, hanem emberekben. Isten terve az, hogy lehulljanak a bilincsek. Ezután, az első útmutatás az volt, hogy “övezd körül magadat” – ez az evangélium hirdetésére való felkészülés, a kiküldésre való készség. Ott ismét megjelent Isten hatalma, átmentek az első őrségen. Megváltoztak a törvényszerűségek, és átmentek az őrségen, a kapukon. Nekünk nem az ellenség hatalmával, erejével kell foglalkoznunk, hanem Isten hatalmával, erejével. A Mindenhatóval kell együtt járnunk, és testületileg az imáinkkal fel kell szabadítanunk Isten természetfölötti erejét és hatalmát; a gonosz erők így elerőtlenednek, hatástalanná válnak.

A vaskapu, a megváltoztathatatlannak látszó erődítmény kinyílt Isten hatalma által, és az emberek kiszabadultak, felszabadultak, hogy menjenek a küldetésüket elvégezni. Isten hatalma által meg fognak nyílni a magyar eklézsia előtt is olyan évszázados kapuk, amelyekből kiszabadulva felszabadul Krisztus keresztjének ereje, Isten Királysága evangéliumának hirdetésére. “Péter sötétben volt”; ez a látás hiánya. Ez a Péter hirtelen kilépett a szabadságba. A szabadságban az első küldetésébe lépett bele. Círuszról prófétál Ézsaiás:

Ésa.45,1-5 “Ezt mondja az Úr fölkentjének, Círusnak, akinek megfogtam jobb kezét, népeket terítek le előtte, és királyok övét oldom meg, kitárulnak előtte az ajtók, nem maradnak zárva a kapuk: Én megyek előtted, a rögös utakat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, és a vaszárakat leverem. Neked adom a sötétség kincseit, az elrejtett drágaságokat, hogy megtudd: Én vagyok az Úr, aki téged néven szólított, Izráel Istene. Szolgámért, Jákobért, választottamért, Izráelért szólítottalak neveden, híres nevet adtam neked, noha nem ismertél. Én vagyok az Úr, nincs más, nincs isten rajtam kívül!”

A felkentről ad itt ígéretet, a felkentek előtt királyok állnak és buknak. Ha igazságban járnak, akkor megállnak, ha törvénytelenül, igazságtalanul cselekednek, akkor Isten népe testületi egységes imája által elbuknak.

Ki nyitja ki a kapukat? “ÉN, A SEREGEK URA!”

De ehhez kell egy olyan nép, egy olyan testületileg egységben Úr elé álló, hittel imádkozó testület, aki azt mondja az Úrnak, hogy “EZ ÍGY NEM MEHET TOVÁBB” ebben az országban.

A testületi ima következményei Péter életében:

  • Angyalok mozgásba lendülnek, harcolnak, üzenetet visznek, szolgálják az üdvösséget hirdetőket. Nagyszerű, amikor az angyalok szolgálnak.
  • Világosság támad ott, ahol sötétség volt. Az Egyházban is ez lesz. A sötétség bizonytalanná, félelemmel telivé tett. De amikor világosság lett, bejön a látás, bejön a bátorság.
  •  “Lehullanak a bilincsek” – a testvérek és a vezetők kezeiről. A bilincsekkel lehet ebédelni, sok mindent lehet csinálni. Aki megszokta, egész természetessé lett már számára, de itt Péter visszakapta személyes szabadságát.
  • “Övezd fel magadat”. Újra a küldetéstudat erősödik meg benned, az evangélium hirdetésére bátorodik fel az Egyház.
  •  Az első és második őrség is tehetetlenné vált. A testületi imák által a démonok, gonosz szellemi lények tehetetlenné válnak és képtelenek lesznek a cselekvésre.
  • Magától megnyíló vaskapuk. Kitárulnak Isten népe előtt a kapuk, a sötétség kincseihez hozzáférése lesz Isten népének. Isten odaadja az ő szolgáinak a kincseket  embereket is, anyagiakat is.

Higgy ebben, és ezért jelentkezz az imára, a böjtre elsőként, hogy Magyarország megváltozzon.

Ap.csel.12,11 “Ekkor Péter magához tért, és így szólt: Most tudom igazán, hogy az Úr elküldte az ő angyalát, és kimentett engem Heródes kezéből, és mindabból, amit a zsidó nép várt.”

Péter itt valamit megértett – életének egy fantasztikus kijelentése lett. Ha nehézségbe kerülsz, ne sóhajtozz, ne keseregj, hanem örülj, hogy Isten valami fantasztikus dolgot készül cselekedniaz életedben, s rajtad keresztül. Péter oda ment, ahol tudta, hogy imádkoznak. Tudta, hogy mindez csak azért történhetett meg, mert testületileg imádkoztak érte. Igaz, a gyülekezet nem járt teljes hitben – mert meglepődtek, amikor Péter kopogott. Sőt, a börtön kapui hamarabb kinyíltak, mint a testvérek kapui, mint a gyülekezet kapui. “Elment az eszed”“az ő angyala az” – micsoda hit, a hitnek micsoda magaslatai ezek. Tehát van reménységünk itt Magyarországon is. Amikor végre a testvérek kinyitották neki a kaput, csendességre intette őket.

De még nincs vége … Reggel az őrök nagyon megijedtek. Heródes királyt, az Isten szolgáját elkapta egy gonosz dolog és ezt túl sem tudta élni. Heródes kerestette Pétert, majd a börtönőröket vettette börtönbe. Ez a mi feladatunk, hogy a fogva tartók kerüljenek elzárás alá, s ezek már többé ne nyomorgathassanak senkit. A testületi imák hatásai egészen a legmagasabb kormányszintig eljutnak.

Amikor az egyakarat létrejön, nagy dolgok tudnak megvalósulni.

De eljött Heródes életében a számonkérés ideje – és ez nem csak a halál után jöhet, hanem itt a Földön is eljöhet ez az idő. hogy gazdálkodunk az időnkkel, pénzünkkel, ajándékainkkal, kapcsolatainkkal. Néhány évente Isten szembeállít bennünket a cselekedeteinkkel, hogy számot adjunk az életünkről. Amennyiben megalázkodunk a hiányosságaink terén, akkor Isten kiigazít és felemel minket. Heródes életét is számba vette, és azt mondta, hogy “ennyi volt, nem adok több időt, nem adok több lehetőséget”. A hatalom az Istené. Megmérte Isten Heródest, és könnyűnek találta (Dániel). A mennyei fórumot nem tudod manipulálni, nem tudod becsapni. Minden hatalomnak eljön a megmérettetés ideje.

A testületi ima előhozta Isten ítéletét  Ap.csel.4,24-34 “Ők pedig mikor hallották, egy szívvel-lélekkel felemelték szavukat Istenhez:  Te pedig nyújtsd ki kezedet, gyógyítsd meg a betegeket, tegyél csodákat, és adj jeleket szent szolgádnak, Jézusnak neve által!”

Isten tudja, hogy kit kell eltávolítani, és kit kell megváltoztatni, a bosszúállás Istené, ezt hagyjuk Istenre. Legyen romlásba döntve minden gonosz szándék! Minden gonosz szándék – akár kormányzati szinten is van az – legyen megkötve! “Uram, Te látod a szívnek az indulatait is.” Nem ránk van bízva az emberek ítélete, de az imádság ránk van bízva. A testületi imádság lehozza Isten ítéletét. Isten ítélete pedig mindig JÓ. Még a fáraónál is azt olvassuk, hogy Isten hétszer is adott lehetőséget neki, de a fáraó megkeményítette a szívét. Isten nyolcadszor már nem adott neki lehetőséget, akkor már Isten keményítette meg a fáraó szívét. Heródes felfuvalkodott, jogtalanul, igazságtalanul bánt nem csak Isten népével, hanem a szidoniakkal, másokkal szemben is. Ezek után Isten azt mondta, hogy “ennyi volt, ELÉG!”

Az a nép, aki hízelgett, a hízelgésével előnyöket akart, csapdába ejtette Heródest. Az Úr angyala, aki kiküldetett Péter kiszabadítására, a testületi ima megválaszolását azzal fejezte be, hogy elment és megölte Heródest. Isten ugyanolyan igazságos is, mint ahogyan szerető. Haragvó, ítélő is, mint ahogyan szerető Isten. Legyen a mi istenképünk bibliai. Féljük Istent! Itt is láthattuk, hogy megjelent Isten ítélete. Nekünk is felelősségünk, hogy ítéltessék meg minden gonosz. Minden ember ítéltessék meg, aki nem Isten által lett odaküldve. Egyetlen ember se jusson be a Parlamentbe, aki kárára lenne ennek a népnek – és ez mi tőlünk függ, a mi testületi imáinkon múlik. Ha van hittel teli testületi ima, akkor Isten közbelép, és megváltoztatja a körülményeket.

Eklézsia = népképviselet, akik a döntéseket hozták egy-egy városban. Eklézsia = uralkodó, törvényhozó testület.

Minden politikai színben van olyan ember, akinek adott Isten kormányzói hatalmat, és van olyan is, akinek nem. A mi dolgunk, hogy olyan emberek kerüljenek a Parlamentbe, akiknek Isten adott hatalmat a kormányzásra. Ez által lesz egyre jobb dolgunk ebben az országban.

Istennél van a hatalom, aki a jogosítványt adja a kormányzásra. Lehet, hogy nem tökéletes emberek azok, akik ott vannak a pozíciókban, de a testületi imáink által mégis áldásba tudják vezetni az egész nemzetet. Heródes eltűnt a hatalmi palettáról – és Istennek megvan ma is a hatalma, hogy minden olyan ember eltűnjön a hatalmi palettáról, aki nem oda való. “Az Úr Beszéde pedig növekedett és terjedt.” Barnabás és Saul is visszatért Jeruzsálemből, miután elvégezte a szolgálatát. Így tudja a magyar eklézsia is elvégezni a szolgálatát; testületi imák által.