Project Description

JANUÁRI IMA – BÖJT KAMPÁNY:

Felekezetközi megegyezés és egység ebben, több ezer ember imádkozik és böjtöl együtt! Legyél Te is Aktív részese ennek, mert aki bőven vet az, bőven is arat! Aki kimarad, lemarad! Mozgósítsd a környezetedet erre! Figyeljünk a közös igei vonalvezetésre!

A 2016. januári böjt és imakampány a FELOLDANI – HATÁSSAL LENNI témára fókuszál!

Helyzetelemzés;

Ördögi kötések kerültek az emberekre, családokra, gyülekezetekre, hálózatra, anyagi dogokon, istentiszteleteinken, testünkön, betegségek formájában stb…

Vezetők és a testvériség bűnei miatt az ellenség megkötötte az emberek életét, nem tudnak a dolgok kibontakozni, előre jutni!

Az ima-böjt kampány alkalmat ad őszinte bűnbánatra, megalázkodásra!

Frusztrációkból, negatív beszédekből, óvatlanságból, nem vigyáztunk > ördögi megkötések!

Saját beszédeink; érzelmi és idegi nyomás alá helyez az ellenség, hogy beszélj helytelenül, utána joga lesz megkötni az életed.

Mások beszéde; varázslása és abból adódó megkötő erő, eredménye lenyomott emberek, szolgálatok!

Fel kell oldani a testvériséget, a gyülekezeteket, valamint a nemzetünket, az Istentől kapott hatalmunknál fogva!

 1. Bűnbánat ebben a témában,
 2. Ima a feloldás hatalmával és böjttel!

A böjt jelentős szerepe az oldás-kötés, nyitás-zárás hatalom használatban;

Ésaiás, 58. 12-14;

Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod (megnyisd) a bűnösen fölrakott bilincseket, (kötelék, kötés, béklyó) kibontod a járom (iga)köteleit, (leráz, levet, felold!) szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz (elszakít, elvág, széttép) minden jármot!

Az ima és a böjt szabadítja fel azt a kenetet, erőt, ami által széttéphetőek, feloldhatóak az ördögi kötések!

 1. bűnösen fölrakott bilincseket, feloldása, Megtérni a bűnökből Péld. 5, 22;

            Saját bűnei fogják meg a bűnöst, és saját vétkei kötözik meg. Egyéni bilincsek,   kötések eloldása!

 1. kibontod a járom (iga) köteleit, összetörsz (elszakít, elvág, széttép) minden jármot! Ézs. 10, 27; Azon a napon lekerül terhe válladról, igája nyakadról, a kövérség miatt leszakad róla az iga. Igavonó állatok! Emberek, mint igás lovak! Terheket húzattak vele! Ördögi igák, ördögi leterheltségek, nem az élet terhe, nem krisztusi iga! Feloldani és összetörni ezeket!

            1Tim. 6, 1;  Akik iga alatt görnyedő szolgák… Az Úr szabadságában lévők!

            Mt. 11, 30; Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű.” Az ördögi igák          ennek az ellentétei; Keserűek, nehezek, gyötrelmesek, elszomorítóak!

 1. szabadon bocsátod az elnyomottakat, Így néz ki az elnyomott ember;

            Préd. 4, 1; Láttam azt is, hogy milyen sok elnyomás történik a nap alatt. Láttam az       elnyomottak könnyeit, akiknek nincs vigasztalójuk. Elnyomóik erőszakosan bánnak velük, és nincs vigasztalójuk. Átmeneti ördögi elnyomás – hosszú távú ördögi       elnyomás! Zsolt. 10, 18; véded az árva és elnyomott ügyét, hogy ne             hatalmaskodjék többé senki a földön. Elnyomás – ördögi leuralás,         hatalmaskodás az ember felett! Zsolt. 74, 20-21; Tekints szövetségedre, mert          erőszakkal vannak tele az ország legeldugottabb helyei is! Ne maradjon        meggyalázva az elnyomott, dicsérje nevedet a nyomorult és a szegény! Elnyomás –       ördögi erőszaktétel, meggyalázott emberek!  Zsolt. 146, 7-8;

            Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, kenyeret ad az éhezőknek, kiszabadítja a          foglyokat az ÚR. Az ÚR megnyitja a vakok szemeit, az ÚR fölegyenesíti a         görnyedezőket, az ÚR szereti az igazakat. Jézus Krisztus ezt fogja cselekedni, amikor böjtölünk!

Amikor böjtölünk, ezt a három dolgot kell cselekednünk használva hit által az oldás-kötés hatalmát!

Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől! Segíteni a szükségben lévő testvért! Karácsonykor ezt tettük és tesszük!

Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az ÚR dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az URat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja: Itt vagyok! Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz ujjal, és nem beszélsz álnokul,(egyértelműen a negatív, vádló. Álnok, hát mögötti beszéd, szabadítja fel az ellenséget a megkötésre. A böjtben feloldottuk a múltat és vigyázzunk a jövőre, ne ismételjük a meg a bűnöket!)

ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Az ÚR vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged. Csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra; a rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá. Ha nem jársz kedvteléseid után a nyugalom napján, az én szent napomon, ha a nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, az ÚR szent napját dicsőségesnek, és azzal dicsőíted, hogy abbahagyod munkáidat, nem keresed kedvteléseidet, és nem tárgyalsz ügyeidről. akkor gyönyörködni fogsz az ÚRban, én pedig a föld magaslatain foglak hordozni, és táplállak ősödnek, Jákóbnak örökségében. Az ÚR maga mondja ezt.

Fantasztikus ígéretek;

 • Ördögi kötések feloldása, szabadság a növekedésre
 • Eljön világosságod, újból látsz, látni Isten megoldásait mindenben
 • Eltűnik a homály, sötétség
 • Beheged sebed hamarosan, gyorsan, ami az ördögi lopásból, kötésből adódott
 • Isten felhozza az igazságodat…
 • Találkozás ismételten az Úr dicsőségével
 • Isten védelmének megerősítése, előtted és utánad megőriz
 • Imameghallgatások jönnek
 • Isten kézzelfogható, támogató, cselekvő jelenléte
 • Az Úr szüntelen vezetése
 • Jól tart, anyagi bőség szabadul fel
 • Megerősített csontok, megerősített egészség, testi erő
 • Jól öntözött kerté lesz az életünk, zöldellő, növekvő, gyümölcsöző
 • Megindul a menny kifogyhatatlan forrása az életedben
 • A fiak beindulnak Isten országának építésére, a régi alapokra falat emelnek
 • Az ördög által ütött rések be lesznek falazva!
 • A korábban jól működő dolgok, amelyeket lerombolt az ellenség, újból működnek!
 • Gyönyörködsz az Úrba, aki megadja szíved kéréseit, dicséret, imádat megújítása
 • Magaslatokra kerülsz, magas helyeken járat az Úr
 • Mennyből táplálnak az elfoglalt örökségedben

Az ÚR maga mondja ezt. ,az Úr maga ígéri ezt a böjtölő embernek, aki az Ige szerint cselekszik és ennek része a kötések feloldása!

Az egyház szellemi hatalma:

Jn. 20, 22-23;

Ezt mondván, rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyetek Szentlelket! Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak.”

A Szent Szellem által működik a hatalmunk, amit akkor kaptunk, amikor betöltekeztünk Vele! Hatalom az emberek felé és hatalom az Őrdög felett!

Mt. 16, 17-19;

Jézus így válaszolt neki: „Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei Atyám. Én pedig ezt mondom neked: Te Péter (Kődarab) vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta.

A mennyi kijelentésre felépült egyház és a pokol erői szemben állnak, harcban állnak egymással, diadal – háborús szakszó, nem egy csata megnyerését jelentette, hanem az egész háború fölényes diadaláról szól! Ahhoz, hogy az egyház, gyülekezet diadalmaskodjon, használnia kell az oldás-kötés hatalmát, amit Krisztusban megkaptunk!

Neked adom a mennyek országának kulcsait, (nyit és zár) és amit megkötsz (összeköt, megbilincsel, bebörtönöz,) a földön, kötve lesz az a mennyekben (ég, menny, levegőégben is) is, és amit feloldasz a földön, oldva. (elold, felold, szabaddá tesz, kiszabadít, köteléktől megszabadít, elbocsát, felold, felszabadít, véget vet, megsemmisít, lerombol, eltöröl, érvénytelenít!) lesz az a mennyekben is.” (ég, menny, levegőégben is)

Isten fantasztikus ígérete; Ennyire nagyra tart bennünket, akiket az Ő hasonlatosságára teremtett, képmásait, hogy ránk bízta hatalmát és erőteljes jogosítvány adott nekünk!

Tehát amikor hit és a Szent Szellem által használjuk ezt a fantasztikus hatalmat a földön démoni erőkkel szemben, akkor az angyalok a levegőégben (2. menny) együttműködve Isten embereivel hatástalanítják a démoni erőket!

Oldani és kötni, nyitni és zárni, használni a kulcsok hatalmát, megnyitva az ellenség által lezárt kapukat és lezárni az ördögi megnyitott kapukat forrásokat!

Föld-menny kapcsolat, összhangban mozog; oldás-kötés, nyitás-zárás az olyan hatalom használat, amit a hitében, kijelentésben, Igazságban felépült egyház használ az ellenséggel szemben.  A Seregek Ura csak akkor végezteti el, ha mi hit és a Szellem által kihirdetjük ezt a földön, ez a mi felelősségünk!

Ez történik a láthatatlan világban, levegőégben, amikor használjuk Isten akarata szerint a nekünk adatott hatalmat;

 1. Jel. 20, 1-3;

És láttam, hogy egy angyal leszállt a mennyből; az alvilág kulcsa volt nála, és egy nagy lánc a kezében. Az angyalok munkára készen állnak, csak történjen hatalom használat és a Seregek Ura, -nem mi!- harcba küldi őket, hogy elvégezzék a munka nehezét!

Megragadta a sárkányt, az ősi kígyót, aki az ördög és a Sátán, megkötözte ezer esztendőre, levetette a mélységbe, bezárta, és pecsétet tett rá, hogy meg ne tévessze többé a népeket, amíg el nem telik az ezer esztendő: azután el kell oldoztatnia majd egy kis időre.

Az Úr parancsára egy angyal kötözi meg a Sátánt. Ez történik a levegőégben, amikor használjuk az oldás-kötés, nyitás-zárás hatalmát, csak nem Luciferrel, hanem démonjaival!

 1. Jel. 9, 14-15;

amely ezt mondta a hatodik angyalnak, akinél a trombita volt: „Oldd el a négy angyalt, akik meg vannak kötve a nagy folyamnál, az Eufrátesznél”. És eloldatott a négy angyal, akik készenlétben álltak órára, napra, hónapra és esztendőre, hogy megöljék az emberek egyharmadát. Ítéletet, üzenetet, vagy áldást hoznak az angyalok! A feloldás így történik a levegőégben, a mennyei régiókban! Kétszer említi az Ige az oldás-kötés hatalmát; egyszer az ördögi erők ellen, másodszor azon emberekkel szemben, akik ördögi befolyások alá kerültek és fegyelmezni kell őket!

Biblia példák erre a hatalom használatra;

 1. Lk. 13, 11-16;

Íme, volt ott egy asszony, akiben betegség (gyengeség, erőtlenség) lelke (tisztátalan szelleme) lakott tizennyolc éve,(valami konkrét eseményhez kötődik a bejövetele, nem örökölt, generációs) és annyira meggörnyedt, hogy egyáltalán nem volt képes felegyenesedni.

(testi bekorlátozás, elnyomás)

Amikor Jézus meglátta őt, előszólította, és ezt mondta neki: „Asszony, megszabadultál (feloldattál!) betegségedből.” És rátette a kezét, mire ő nyomban felegyenesedett, és dicsőítette az Istent. A zsinagógai elöljáró azonban megharagudott, hogy szombaton gyógyított Jézus, és így szólt a sokasághoz: „Hat nap van, amelyen munkálkodni kell; azokon jöjjetek gyógyíttatni magatokat, ne pedig szombaton!” Az Úr így válaszolt neki: „Képmutatók, vajon szombaton nem oldja-e el mindegyikőtök a maga ökrét vagy szamarát a jászoltól, és nem vezeti-e ki itatni? (Ördögi kötés ilyen, amikor valakit kikötnek, nem tud szabadon mozogni, ilyen a megkötött ember is)

Hát Ábrahámnak ezt a leányát, akit tizennyolc éve megkötözött a Sátán, nem kellett-e feloldani ebből a kötelékből szombaton?” (Megkötözés, megkötés, gyakori sátáni tevékenység!)

Itt bemutatja Jézus az oldás – kötés hatalomhasználatát! Szellemi eredetű betegség, démoni jelenlét költözött az asszony életébe, sátáni megkötözésből eredően, Jézus feloldja ezt az ördögi kötést. Az ördögi kötés miatt nem működött rendesen a teste, szervei, testrészei eldeformálódtak. Nem csak a testünkre jöhetnek ilyen ördögi kötések, hanem az életünk más részeit is megkötheti és azáltal nem tud szabadon mozogni, örökségét birtokba venni!

A testvérekkel is ez fog történni, fel lesznek oldva minden szellemi és fizikai betegség alól!

 1. Mk. 7, 32-35;

Ekkor egy dadogó süketet vittek hozzá, és kérték, hogy tegye rá a kezét. Jézus félrevonta őt egymagában a sokaságból, ujját a süket fülébe dugta, majd ujjára köpve megérintette a nyelvét; azután az égre tekintve fohászkodott, és így szólt hozzá: „Effata, azaz: nyílj meg!”(nyitás-zárás, oldás-kötés szinonimaként használja Jézus!)

És megnyílt a füle, nyelvének bilincse (köteléke) is azonnal megoldódott, úgyhogy hibátlanul beszélt. (amikor leoldod(megnyisd) a bűnösen fölrakott bilincseket…)

Oldás kötés, nyitás –zárás hatalma, ördögi bilincs, kötés az emberen. Betegségek mögött ördögi kötés az emberei testrészeken. Gerincen, nyelven stb…

Hit általi parancsra történnek a feloldások, utána megszűnik a probléma!

Ez fog nálunk is történni!!!

Fel kell oldanunk az Ördögi kötéseket, le kell ráznunk magunkról mindegyiket az Úr Jézus Krisztus nevében! Az angyalok az Úr parancsára együtt fognak működni velünk, mert a föld össze van kötve a mennyel! A feloldás után szabadokká válunk, hogy hatással legyünk a környezetünkre az evangélium által!

Bizony, mondom néktek azt is, hogy ha közületek ketten egyetértenek (megállapodik, egyetért, összhangban, egységben van a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik (létrejön, megtörténik, megszületik, megérkezik, keletkezik) az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük.” (jelen van, történik, keletkezik > aktív, cselekvő jelenléte Istennek, lehet, lehetséges)

Nemzeti böjt és Ima kampány

 1. Hét. Feloldani magunkat, családunkat minden ördögi kötés alól, megkötve az ellenség munkáját, felszabadítani Isten áldását!
 2. Hét. Feloldani gyülekezetünket, Hálózatot minden ördögi kötés alól, megkötve az ellenség munkáját, felszabadítani Isten áldását!
 3. Hét. Feloldani nemzetünket -határon belül és kívül- minden ördögi kötés alól, megkötve az ellenség munkáját, felszabadítani Isten áldását!

 

Kívánom, hogy lépj be te is a böjtölők sokaságába, hogy testületi szinten használjuk Krisztusban kapott hatalmunkat az előző igék alapján, mindenki áldására!

Szeretettel üdvözöllek,

 

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

 

Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által befogadva ezt a tanítást:

Süveges Imre – Az oldás-kötés hatalomhasználata a böjtben

https://omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000075%20%20-%20oldas%20es%20kotes%20hatalma.mp3

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Ima a szellemvilágból nézve

https://www.youtube.com/watch?v=jUHtzZWp_Gw

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

FOREVER YOU WILL BE – PASTOR CHRIS

https://www.youtube.com/watch?v=9fzQm6RZ0dY&list=PL8A1FC998EE8DCB7E

Heti imakérés:

Imádkozzunk, hogy a böjti időszakban a Szent Szellem mozgósítsa és aktiválja az embereket határon belül és kívül egyaránt!