Project Description

Hós. 6, 3

Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az Urat! Eljövetele biztos, mint a hajnalhasadás, eljön hozzánk, mint az őszi eső, mint a tavaszi eső, mely megáztatja a földet.

 

Teljesen biztosak lehetünk az Ő eljövetelében!

 

A bibliai próféciák előremutatásai:

Jézus első eljövetele: Csendes, szerény körülmények között valósult meg. Azonban bibliai próféciák tömegei teljesedtek be azon a napon! Jézus megszületéséről csak azok tudtak, akiknek Isten kijelentette!

Jézus második visszajövetelével: Ez az esemény is bibliai próféciák tömeges beteljesedésével fog megvalósulni, hangos jelenség lesz, mindenki meglátja őt, igazi örömünnep a szenteknek, hatalmas égi jelenségek kíséretében jön el.

 

Mit jelent ez a visszajövetel?

 

5Móz. 10, 14;

Íme, az Úré, Istenedé az ég és az egeknek egei, a föld és minden rajta levő.

Zsolt. 24, 1-2;

Dávid zsoltára. Az Úré a föld és ami betölti, a földkerekség és a rajta lakók. Mert ő vetette meg alapját a tengereken, ő rögzítette a folyókon.

 

Az Ő tulajdonai vagyunk, Ő teremtett, hozott létre bennünket, Övé minden, hozzá tartozik. Mi csak megbízott gazdálkodók vagyunk itt, Ő a tulajdonos! Visszajön azért, ami az Övé!

Az emberek is az Övéi! De nekik szabadságot ad, aki nem akar az Övé lenni, Isten lemond róla és e-miatt el fog veszni!

 

Eljövetelének a célja:

  1. Véget vessen a világnak és a gonosznak,
  2. Elvigye az övéit,
  3. Visszavegye, ami az övé!
  4. Helyreállítsa Isten királyságát

 

Mt. 24, 3

Amikor Jézus az Olajfák hegyén ült, odamentek hozzá tanítványai külön, és ezt kérdezték: „Mondd meg nekünk: mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének?” Jézus eljövetele = korszak vége!

Három világkorszak a Bibliában!

  1. Teremtés előtt – káosz lett (valami tönkrement!)
  2. Teremtés után – vég között, amit Jézus eljövetel zár le!
  3. Új teremtés – oda már semmi gonosz nem jut be!

 

Amikor Isten lezár egy korszakot, mindig egy magasabb szinten tovább viszi, újrakezdi: ez az örökkévalóság!

 

2Pt. 3, 3-5

Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnyt űznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik: „Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van.” Mert rejtve marad előttük.

 

Az utolsó napok korszaka előzi meg a visszajövetelt;

Ezek lesznek a gonoszság elterjedésének antikrisztusi napjai, de ezek megrövidítettnek, a választottak miatt!

 

Ezek a jelek történnek meg!

– Izraellel kapcsolatos eseményekben

– Erkölcsi mélyre süllyedésben

– Megtévesztések gyakoriságában, megtévesztő szellemi irányzatok sokaságában

– A természeti katasztrófákban, földrengésekben, égi jelekben

– Politikai eseményekben, globalizáció, Antikrisztus eljövetelében

– Háborúk, háborúk hírei, gyakori konfliktusok

– Az evangélium hirdettetik mindenhol

 

Mt. 24, 7-8

Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé. De mindez a vajúdás kínjainak kezdete!

A következő történések vezetnek az új világkorszak megszületéséhez!

 

– Vajúdás; (szülést megelőző fájdalmas szakasz, először a gonoszt tolja előre, majd kitolja Jézus jövetelét!) a természetben, a gazdaságban, a politikában, erkölcsben, az Egyházban

– Jézus második visszajövetelekor magához vonja az övéit,

– Elragadtatás: Amikor Isten népe, az „enyémek” találkoznak vele a levegőégben!

– Jézus Krisztus nyilvános, drámai visszajövetele, ami a végét jelenti e világkorszaknak.

 

Az Ő második eljövetele egy mindenki által érzékelt, látott, hallott, megtapasztalt drámai, sokak számára váratlan, hírtelen bekövetkező eseményként írja le a Biblia!

 

ApCsel. 1, 8-9

Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől.

A feltámadás után Jézus elmenetelében már jelzi a visszajövetelét, csak helyet készít (épít) nekünk!

 

Mt. 24, 37-44

Ahogyan Nóé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban, az özönvíz előtt, ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek egészen addig a napig, amelyen Nóé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az Emberfiának eljövetele is.

 

A bibliában leírt jelek mellett, lesz egy hétköznapi menete a dolgoknak, ami nagyon megtévesztő, mert azt az érzetet kelti, mintha minden rendben lenne!

Mindeközben épül a Bárka, vagyis az Egyház!

,,Akkor ketten lesznek a mezőn: az egyik felvétetik, a másik otthagyatik, két asszony őröl a kézimalommal: az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti Uratok!”

 

Amikor Jézus a levegőégben lesz ott fog találkozni az Övéivel az elragadtatásban, kezdeti döbbenet az eltűnt emberek miatt, akik eltűnnek a felhők mögött, mindez hírtelen történik!

 

„Azt pedig jegyezzétek meg: ha tudná a ház ura, hogy melyik őrváltáskor jön a tolvaj, virrasztana, és nem hagyná betörni a házába. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok!”

 

Mt. 24, 31

És elküldi angyalait nagy harsonaszóval, és összegyűjtik az ő választottait a négy égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig.” Elragadtatás!

A levegőégben lesz a nagy összegyűjtése azoknak, akik Krisztusban vannak, senki sem maradhat ki!

Mt. 16, 26

Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Vagy mit adhat az ember váltságdíjul a lelkéért?

 

Mindent, amit nyersz, teszel tedd örökkévalóvá, mentsd át a mennybe, oda gyűjts kincseket! Mindent itt hagyunk, csak az marad meg, amit az Urért teszünk.

 

1Kor. 13, 9-10

Mert töredékes az ismeretünk és töredékes a prófétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes.

 

A tökéletes maga Jézus Krisztus és az Ő királysága. Amikor eljön, beindul a törlés, minden rész szerinti és gonosz dolog eltöröltetik!

 

Kétféle reakció fogja kísérni az Ő visszajövetelét:

 

Fil. 1, 28

és hogy semmiképpen meg nem rémültök az ellenfelektől. Ez nekik a kárhozat, nektek pedig az üdvösség jele lesz: mégpedig az Istentől.

 

Az emberiség két csoportra oszlik!

– Az istentelen, a gonosz, a varázsló, parázna, gyilkos, más urat szolgáló, bálványimádó, ateista, hazug nem tud megállni, számukra eljött az ítélet napja!

Feléjük a Bárány haragja nyilvánul meg az eljövetelben, mert elutasították az evangéliumot.

– A visszajövetel a hívőknek megváltás lesz, az élet terheitől, az utolsó idők nehézségeitől való szabadulás!

 

Mt. 24, 29-30

„Közvetlenül ama napok nyomorúsága után (utolsó idők nehéz napjai után) pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullnak az égről, és az egek tartóerői megrendülnek. És akkor feltűnik az Emberfiának jele az égen, akkor jajgat (sír) a föld minden népe, és meglátják az Emberfiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel.

 

Kétféle reakció lesz: – jajgatás, – jövel Uram Jézus!

Drámai események lesznek, senki sem tud közömbös lenni.

Először félelmetes természetfölötti történések a teremtés rendje teljesen összedől, majd megjelenik a felhők mögül Jézus Krisztus, mindenki látni fogja Őt teljes kétség nélkül, egyértelmű, világos helyzet lesz!

 

Mt. 21, 33-40

A szőlősgazda példázata:

„Hallgassatok meg egy másik példázatot. Volt egy gazda, aki szőlőt ültetett, kerítéssel vette körül, borsajtót készített, és őrtornyot épített benne, azután bérbe adta munkásoknak, és idegenbe távozott. Majd szolgákat és a fiát küldte, de nem fogadták őket!

Vajon majd ha megjön a szőlő ura, mit tesz ezekkel a munkásokkal?”

 

Tíz szűz példázatában megjön a vőlegény a mennyasszonyért!

Talentumok példázata, visszajön a tulajdonos az Ő javait számon kérni és beszámolni a sáfárkodás felelősségéről!

Ez a juhok és kecskék elválasztása, amikor visszajön!

 

Mk. 13, 33

Vigyázzatok, legyetek ébren, mert nem tudjátok, mikor jön el az az idő!

 

Jézus Krisztus példázataiban állandóan visszatérő gondolat a visszajövetel igazsága!

Jézus Krisztus visszavárásában az éberség a leggyakrabban hangoztatott igazság! Vigyázat, figyelni és ébernek lenni!

 

Az Úr Jézus Krisztus visszajövetelével eljött…

Eljött az Igazság! Minden hamisság, hazugság abban a pillanatban lelepleződik, elveszíti erejét,

Eljött az Út! Minden hamis út lelepleződik és nyilvánvalóvá válik, hogy csak egy út van az Atyához!

Eljött az élet! Abban a pillanatban megtörik a halál ereje véglegesen és kiteljesedik az örök élet!

Eljött a világ világossága! Abban a pillanatban megszűnik a sötétség és véglegesen minden világos lesz mindenki számára!

Eljött az Alfa és az Omega, a Kezdet és a Vég! Véglegesen véget ért, lezárul egy világkorszak és elindul egy új világkorszak az örökkévalóságban!

Eljött a feltámadás és az élet Istene! Így a holtakat nem tudja tovább a halál fogságba tartani, feltámadnak az örök életre vagy az örök ítéletre!

Eljött az élet kenyere! Senki sem fog többé éhezni, mert Ő tökéletesen elég mindenkinek!

Eljött a Jó pásztor! Eljött a nyájért, hogy magával vigye és személyesen pásztorolja őket!

Eljött a Vőlegény! Eljött felékesített és felkészített mennyasszonyáért, hogy magához vegye és a Bárány menyegzőjén végleges szövetségre lépjen vele!

 

Az Ószövetség és az Újszövetség is ugyanazzal ér véget, Jézus visszajövetelével, mert ez annyira sarkalatos üzenete a mennynek!

 

Jel. 22, 17-20

A Lélek és a menyasszony így szól: „Jöjj!” Aki csak hallja, az is mondja: „Jöjj!” Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen! Én bizonyságot teszek mindenkinek, aki a prófécia eme könyvének beszédeit hallja… Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz: „Bizony, hamar eljövök”. Ámen. Jöjj, Uram Jézus!

 

Mal. 3, 23-24

Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök.

 

Az utolsó idők nehézségei egyre jobban felgerjesztik a vágyat Jézus visszajövetele iránt.

Eljövetelekor, már éhezni, szomjazni fogják az emberek az Ő eljövetelét!

A Szent Szellem mondja és a gyülekezet visszhangozza: Jöjj!

 

Ez volt az első gyülekezet köszöntése, mert Ők aktívan benne éltek a várakozásban, a visszajövetel hitében! Marantha – Jövel Uram Jézus!

Az utolsó idők gyülekezetének hasonlóan az elsőhöz, különös módon benne kell élni Krisztus visszajövetelének tudatában és várásában. Az értékrendünket ez alapján kell megélni, hogy az odafel valókkal törődjünk elsősorban!

Öt tanács az utolsó időkben:

 

1.Így ti is, amikor mindezt látjátok, vegyétek észre, hogy közel van ő, az ajtó előtt. (Mt 24, 33)

 

2.Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást; annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. (Zsid 10, 25)

 

3.Mindennek a vége pedig már közel van: legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. (1Pt 4, 7)

 

4.Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami meg van írva bennük: mert az idő közel van. (Jel 1, 3)

 

5.Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. (Jak. 5, 8)

Ha együtt járunk szentségre törekedve az Úrral, amit elkezdett, azt be is fogja fejezni minden Isten hívőben, az Ő munkáját, felkészítve mindegyikünket.

Most még hibásak, kifogásolhatóak, feddésben részesíthetőek vagyunk, de Krisztus kegyelmében befedezve. De Isten meg tudja cselekedni ezt! (Mi nem!)

 

Ezzel a reménységgel várjuk őt, addig is szeretetben elhordozva egymás gyengeségeit!

 

Maranatha – Jövel Uram Jézus!

 

Ennek a témának mélyebb megismerése és friss inspiráció miatt hallgasd meg a lenti ta­nításokat! Legyen ez áldás számodra!

 

Szeretettel üdvözöllek,

 

 

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

Hogyan történhet meg mindez az életünkben, miként vehetjük át Isten ígéreteit?

Ezekre a kérdésekre a lenti tanításban kaphatunk választ! Érdemes meghallgatni!

Süveges Imre – Jézus Krisztus visszajövetele

https://omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000013%20-%20Jezus%20Krisztus%20visszajovetele.mp3

 

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

David Wilkerson – Jézus visszajövetele

https://www.youtube.com/watch?v=VjUZCdFgbfA

 

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Andelic Jonathan – Vágyom Rád

https://www.youtube.com/watch?v=qoQyl9wDwS4

 

Javasolt rövidfilmek, evangélizációs riportok:

Megtekintésre ajánljuk mindenkinek saját készítésű anyagjainkat – osszátok meg ismerőseitekkel, különösen azokkal, akik érintettek ezeken a területeken:

 

Szabadulás a drog fogságából

https://youtu.be/3fVCet1vFXQ

 

Buddhizmustól Krisztusig

https://youtu.be/o1g6qQMiXYs