Project Description

Isten akarata, hogy erősek legyünk minden körülmények között, a mennyei erő által!

Ézs. 49, 26. b;

… Akkor majd megtudja mindenki, hogy én vagyok az ÚR, a te szabadítód, és megváltód, Jákób erős Istene! A Biblia Istene bemutatkozik, mint erős Isten!

Elohim – Erős, Hatalmas Isten! – így mutatkozik be és tettei igazolják Őt!

Erős kézzel uralkodik, kormányoz, erős kézzel hozta ki Izráelt Egyiptomból, erős kézzel szabadított meg bennünket is!

Ézs. 9, 5;

Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!

A Szentháromság Istene – Úr Jézus Krisztus – Erős Isten – Erős Üdvözítő!

Lk. 1, 69; Erős Üdvözítőt támasztott nekünk, szolgájának, Dávidnak házából,

2Krón. 20, 6.b;

… A te kezedben van az erő és a hatalom, és senki sem állhat meg veled szemben.

Ezt jelenti, hogy Ő erős Isten! Ha Őbenne vagyunk elrejtve, velünk is így lesz!

Amikor vele kapcsolatba kerülsz, Olyan erős leszel, mint Ő, ha megmaradsz ebben a szoros közösségben, egész életedben erős leszel Őbenne!

1Krón. 29, 12;

Tőled ered a gazdagság és a dicsőség, te uralkodsz mindenen. A te kezedben van az erő és a hatalom, a te kezed tehet bárkit naggyá és erőssé.

Az erős Isten naggyá és erőssé tesz tégedet is, a kezében lévő hatalom által!

Ez Isten akarata minden emberrel, aki Őbenne bízik, hogy erőssé és naggyá tegye életét. Örökkévaló nyomot fog hagyni mindaz, aki vagy Krisztusban és amit cselekszel az Ő akarata szerint!

Ezért szükségünk van Isten erejére, hogy a hitünk Isten erején nyugodjon! Példák: Hétköznapi emberek megismerték Isten erejének forrását és fantasztikus dolgokat vittek véghez, nem mindennapi helyzeteket bírtak ki!

Bibliai emberek sokaságának életpéldája:

Mózes, Dávid – Góliáth, Sámson, Salamon, (a leggyengébb a családban!) Nehémiás („Te erősíts engem!”, -állandó imája!), Jézus Krisztus, István, Pál apostol mind, csak a menny ereje által tudtak kimagasló, maradandó dolgokat tenni Isten királyságáért!

Mert erő kell mindenhez:

Erő kell a mindennapok kihívásaihoz, a mindennapok terheinek hordozásához!

Erő kell a kísértéseknek, a gonosznak, a sötétség erőinek ellenállni!

Erő kell a jó döntések meghozatalához!

Erő kell az emberi gyarlóságok hordozásához!

Erő kell a szolgáló életformához!

Erő kell a bizonyságtételhez, az evangélium hirdetéséhez!

Erő kell a konfliktushelyzetek helyes kezeléséhez!

Erő kell helytállni a munkádban, tanulásban!

Erő kell a világ sodrásának ellenállni!

Erő kell a családhoz, gyermekekhez, neveléshez!

Erő kell a szenvedéshez, betegségek, nehéz helyzetek kezeléséhez!

Erő kell a mindennapi élethez!

Teljes személyiségünket áthatja ez a belső, mennyei erő!

 • Fizikai erő (vigyázzunk rá, tartsd fitten magadat!)
 • Belső erő;

– Lelki erő (érzelmi, idegi, akarati erő!)

– Szellemi erő, a mennyei erő átvételekor jön az életedbe! (okkult erő!)

„ERŐ” szómagyarázata és görög háttere;  (egy láthatatlan energia, egy dinamikus szellemi valóság, ami az egész személyiségünkre hatással van, amely bennünk manifesztálódik a Szent Szellem által!)

gör. dünamisz, – lappangó erő, rejtett erő; Isten természetfölötti hatóerejét, dinamikáját jelenti, képességet is jelent. Isten képessége a dolgok kivitelezésére! A hit beszéde a szikra, ami felszabadítja a lappangó erőt!

Ember betöltekezik Isten dünamiszával, erejével, képessé válik Isten dolgainak kivitelezésére! (anélkül nem megy! Alkalmatlansági érzés legjobb ellenszere!)

– Dinamit; robbanó erő, Isten hatalma, ami berobbantja a folyamatokat,

– Lásd. Motor működése, erőt fejt ki, halad előre, képes dolgok kivitelezésére,

Gör.  exúszia,  hatalom, átruházott hatalom, felhatalmazás, jog valaminek a kivitelezésére! Miután vesszük az erőt felhatalmazásunk lesz, hatalommal imádkozni, kihirdetni, oldani, kötni, gyógyítani, ördögöket űzni… Skéva fiainak nem volt „exúsziájuk”, felhatalmazásuk így nem működött!

A hatalom = a felhasznált, alkalmazott erő!

Erő a tanúságra, evangélium hirdetésére erő a bűn elleni harchoz, erő a győzelmes élethez, erő a kísértések legyőzéséhez, erő az élet nehézségeinek hordozásához, erő a szenvedésekhez, erő az üldözések elhordozásához…!

Amikor jelen van Isten ereje: 

1Kor. 12, 6;  És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghezviszi mindenkiben, ugyanaz…

 • Ott gyógyulások, csodák történnek, mert a mennyei erő korrigálja a test, lélek, szellem sérüléseit, zavarait! Mt. 13, 54.b;

 „Honnan van ebben ez a bölcsesség és ez a csodatevő erő?”

 • Ott hatalmas módon megerősödik a belső ember…(szellemi erő és lelki erő, idegi, érzelmi, akarati erő) Ef. 3, 16;

…adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő Lelke által;

 • Ott naggyá és erőssé lesz az ember, olyan dolgok véghezvitelére, ami saját erőből, képességből nem menne! 1Krón. 29, 12;

Tőled ered a gazdagság és a dicsőség, te uralkodsz mindenen. A te kezedben van az erő és a hatalom, a te kezed tehet bárkit naggyá és erőssé.

 • Ott sikeressé lesz az ember, mert Isten ereje jó előmenetelt hoz az életünkbe! Jób. 12, 16.a; Tőle van az erő és a siker,…(előmenetel, jó szerencse)
 • Ott nagy erő lesz a beszédben, igehirdetésben, imában, dicséretben, imádatban, bizonyságtételben, szellemi harcban, adakozásban, mindenben! ApCsel. 4, 33;

Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon.

 • Ott a mennyei erő kiszorítja, elűzi a sötétség erőit! 2.Krón. 20, 6.b;

A te kezedben van az erő és a hatalom, és senki sem állhat meg veled szemben. Pl. iskoláskoromban, nagy bukott srác üldözött, Amíg nem mutattam erőt üldözött, amikor nekimentem, tisztelt!

 • Akkor erő és méltóság árad az emberről! Péld. 31, 25; Erő és méltóság árad róla, és nevetve néz a holnap elé. Nevetve néz a holnap kihívásai elé!

A jó dolgok kibontakozásához erő kell, a rosszhoz csak szabadon kell sodródni a világ bűneivel!

Ef. 3, 20;

Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint:

Isten csak a bennünk munkálkodó Isteni erő mértéke szerint tud cselekedni. Ő mindent megtehet felettébb, mint gondolnánk, mi szűkítjük be Őt!

Kis erő kevés cselekvés, nagy erő, nagyban tud dolgozni!

Ézs. 37, 3;

Azt mondták neki: Ezt üzeni Ezékiás: Nyomorúságnak, büntetésnek és szégyennek a napja ez a nap, mint amikor a gyermek az anyaméh szájáig jut, de nincs erő a szüléshez!

Amikor nincs erő, akkor nem tud megszületni Isten jó, tökéletes akarata, mert az ellenség ereje visszatartja! Isten népének ez nyomorúság, büntetés és szégyen!

Amikor nincs erő, ott hiányoznak ezek a dolgok és erőtlenség, gyengeség lesz úrrá, ami nem méltó Isten Királyságához és nem méltó az erős Istenhez!

Hogyan jöhet a mennyei, isteni erő az életedbe?

 • Szomjazzuk, kívánjuk, igényeljük! Jel. 21, 6.b;

…Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen.

 • Elismerve erőtlenségünket! 2Kor. 12, 10;

Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban; mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős! Isten ereje csak akkor kap helyett, ha elismerjük szükségét az életünkben, érezve erőtlenségünket! Amikor erősnek látod magad, távol van tőled az Úr ereje, kell a ráutaltság!

 • Isten dicsőítésében, imádatában! Jel. 5, 12;

…és így szóltak hatalmas hangon: „Méltó a megöletett Bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás!”

Amikor elismerjük azt, ami az Istené, akkor odaadja azt, ami az Övé, így erőben, gazdagságban, bölcsességben, hatalomban, tisztességben, dicsőségben, és áldásban fogunk járni!

 • Bátorítások, beléd töltik Isten erejét! Zsolt. 138, 3;

Amikor kiáltottam, meghallgattál engem, bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél.

Ézs. 41, 6-7; Bátorítást, dicséretet adni – kapni!

Egyik a másikat támogatja, és ezt mondják egymásnak: Légy erős! Biztatja a mester az ötvöst, aki simítókalapáccsal dolgozik az üllőn, és ezt mondja a forrasztásról: Jól van, meg kell erősíteni szegekkel, hogy ne mozogjon!

 • Ima magadért, vagy mások érted kézrátétel! Pl. Nehémiás imája; Uram Te erősíts! Erős férfiként mindig rá volt utalva a menny erejére!
 • Igazság által leszel erős! Az olvasott, hallgatott Ige erőssé tesz!

Dán. 10, 19; …és ezt mondta: Ne félj, te kedves férfiú! Békesség neked! Légy erős, légy erős! Amikor így beszélt hozzám, megerősödtem, és ezt mondtam: Beszélj, uram, mert megerősítettél engem!

 • Szent Szellem ruház fel mennyei erővel! Lk. 24, 49;

És íme, én elküldöm nektek, akit Atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel.” Mennyei erő – Isten ereje! Tiszta, szent, építő, áldást hozó, teljesen más, mint az emberi és a földi, testi, ördögi erők! Csel. 1, 8;

Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig. Amikor jön Isten ereje, csak akkor tudjuk cselekedni Isten dolgait, a küldetésünket! Ő az Erőnek a Szelleme!

2Tim. 1, 7; Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.

Miután vettük a menny erejét fontos minden körülmények között megvallani;

Fil. 4, 13;  Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem!

Záró bátorítás:

Jer. 9, 22;

Ezt mondja az ÚR: Ne dicsekedjék bölcsességével a bölcs, ne dicsekedjék erejével az erős, ne dicsekedjék gazdagságával a gazdag! Az Úrra mutasson, hiszen mindez Tőle van!

Róm. 15, 1-3.a;

Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a felebarátjának kedvezzen, mégpedig annak javára, épülésére. Hiszen Krisztus sem magának kedvezett, …

Világos az útmutatás: Amikor erőssé válunk, ezt kell tennünk krisztusi mintára, szolgálni mások felé! Nem egoista módon dicsekedni, felé helyezkedni másoknak, büszkévé, arrogánssá válni, másokat letarolni a magad erejével!

Lk. 10, 11.b;

…,de tudjátok meg, hogy közel jött az Isten országa. Amikor hit által hirdetik Isten királyságát, az közel jön, amit hirdetnek az elérhető távolságban van mindenki számára, aki hisz!

Most Isten és a menny ereje jött közel hozzád, hittel vedd el, mert vesztek erőt…! Mit kell tenni hozzá?!

Lk. 6, 19;

Az egész sokaság igyekezett őt megérinteni, mert erő áradt ki belőle, és mindenkit meggyógyított. Igyekezz, törekedj te is ezt tenni, az imában, dicséretben, imaszolgálatban és veled is ez történik, erő árad ki belőle beléd!

Lk. 8, 46;

De Jézus ezt mondta: „Valaki érintett engem, mert észrevettem, hogy erő áradt ki belőlem.”

A menny is érzékeli a hit általi érintést és lehet, hogy Te is fogod észlelni, hogy erő árad beléd!   Ámen, legyen így ma veled!

Kívánom, hogy megismerd és megtapasztald folyamatosan a menny erejét a Szent Szellem által, így elmondhatod Pál apostollal:

Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem!

 

Szeretettel üdvözöllek;

 

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

 

Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által befogadva ezt a tanítást!

Süveges Imre – Vesztek erőt

https://omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000058%20-%20Vesztek%20erot.mp3

 

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Németh Sándor – Isten üdvözítő ereje

https://www.youtube.com/watch?v=Jg1cI63BFOI

 

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Grace Larson – There Is Power In The Name of Jesus

https://www.youtube.com/watch?v=u531QMmRQxE

 

Heti imakérés:

Imádkozzunk azért, hogy a Szent Szellem ereje működjön az életünkben!