Project Description

Zsid. 11, 6;  

Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van; és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.

Hit nélkül nem tudunk kapcsolatba lépni Istennel, nem tud semmi sem átjönni a mennyből tőle hozzánk! Isten előtt ez számít, nem az, hogy mekkora a bajod, miket tettél, mennyit böjtöltél, adakoztál stb…

Hit létrehoz egy láthatatlan csatornát az ember és Isten között, ahol a jó ajándékok lejönnek a mennyből és jutalomként gazdagítják az életedet!

Isten felelőssége a jutalomból cselekvés – ember felelőssége a hit csatornájának a kiépítése. Hit Isten beszédeinek (olvasott, halott, látott) komolyan vétele, érvényesnek tekintése saját életünkre, élethelyzetünkre!

Ha nincs hit, nem jönnek át a dolgok és kérdezheted hol az Isten?

Töltsd be a felelősségedet, építsd fel a hitedet!

Jer. 1, 10;     A hit területén is érvényes ez a felszólítás!

Lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj és irts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj! A hittel kapcsolatosan is alkalmaznunk kell ezt az alapelvet!

  1. …gyomlálj és irts, pusztíts és rombolj,… kigyomlálni a hit ellen fellépő gondolatokat, mert képesek elfojtani a hit kialakulását! Irtani, pusztítani radikális szavak, ami ellenáll a hit kialakulásának; hitetlenség! Rombolni azokat az istenellenes gondolkodási magaslatokat, amelyek meggátolják a hit felszabadulását!
  2. …építs és plántálj! Miután gondosan előkészítettük a szívünk, elménk talaját, jön az építés az Igével és az Ige magvak elplántálása. Ennek a gyümölcse a hit, ami kedvessé tesz az Isten előtt és előhívja a jutalmat!

A hit legnagyobb ellensége (kártevő) a hitetlenség, kételkedés (szelleme)! Fontos ennek a felismerése, Tudatos kiirtása magunkból!

Sok gyomlálás kell az európai ember számára! Sok okossággal megtömtek bennünket tanulmányaink során, sok magaslat épült fel!

Hitetlenség:

Hit; bezár az áramkör, működik a fogyasztó, a kenet, isteni erő áramlik!

Hitetlenség; szigetelés az áramkörben, megszakad az erő áramlása, nem működik a fogyasztó!

Az Újszövetségben nagyon előtérbe került ez a téma, mert Jézus Krisztusban Isten cselekvővé vált az emberek között!

Mt. 13, 58;

Nem is tett ott sok csodát a hitetlenségük miatt.

Jézust bekorlátozta a hitetlenség. Mindent meg tud tenni, de a hitetlenség meggátolja a cselekvésben. Csodálkozott hitetlenségükön!

Itt a hitetlenség alapja a szolgáló el nem fogadása! Ha nem fogadod a szolgálót, nem tud hit felszabadulni benned!

Mk. 9, 19;

Jézus így válaszolt nekik: „Ó, hitetlen (elfajult) nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt elém!”

Hitetlenség az elfajult, eltorzult gondolkodásból nőtt ki, Isten Igéje és Isten ereje kiegyenesíti a gondolkodásunkat! Jézus szenved a hitetlen közegben!

Mk. 16, 14;

Végül pedig megjelent magának a tizenegynek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket, keményszívűségüket,hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt. Hitetlenség keménységet hoz létre a szívben, meg kell törni, lágyítani a szívet, hogy fel tudjon fakadni benne a hit! (megalázkodás Isten és emberek előtt!)

Róm. 1, 18;

Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot.

Hitetlenség nem csak a keményszívűséggel, hanem mindenféle gonoszsággal is összekapcsolódik, ami feltartóztatja Isten igazságát! Pl. szigetel az áramkörben

A hitetlenség súlyos következményei:

Róm. 11, 20;

Úgy van: azok hitetlenségük miatt törettek ki, te pedig a hit által állsz. Ne légy elbizakodott, hanem félj! Letöretik az élő tőkéről, fáról, elszárad!

Róm. 11, 23;

Viszont ha ők nem maradnak meg a hitetlenségben, szintén beoltatnak, mert Istennek van hatalma arra, hogy ismét beoltsa őket. Megtámad, de ne maradj meg abban és visszaoltatsz az élő tőkére Isten hatalma által!

2Kor. 4, 4;

Ezeknek a gondolkozását e világ istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása.

Hitetlenség – megvakít, nem látod, nem érted Isten igazságát, amíg a hit megnyitja a szemet, szívet Isten igazságaira!

Zsid. 3, 12;

Vigyázzatok, testvéreim, senkinek ne legyen közületek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől.

Leválaszt az Úrról, az élő szőlőtőről, elszáradás, szellemi halál jön!

Zsid. 3, 19;

Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenségük miatt.

Kijöttek a fogságból, de nem mehettek be az Ígéret földjére! Kizár a földi, mennyei örökségedből!

Jel. 21, 7-9;

Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak, és minden hazugnak meglesz az osztályrésze a tűzzel és kénnel égő tóban: ez a második halál”.

Itt látjuk, a hitetlenségnek milyen súlyos következményei vannak. Veszélyes! Fontos, hogy vedd fel a harcot ellene és győzni fogsz, birtokba véve a földi és mennyei örökségedet!

Jak. 1, 6-8;

De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól, a kétlelkű és minden útján állhatatlan ember. Ha akarsz kapni mennyei dolgokat az Úrtól, akkor vedd fel a harcot a hitetlenséggel, kételkedéssel! Pl. tenger hullámai jönnek, mennek, ilyen ingatag a kételkedő ember, hiszek, nem hiszek, ezek váltakoznak.

Légy állhatatos a hitedben, kösd magad az Igéhez és nem fog elsodorni az árhullám és át tudod venni a mennyből a csodáidat!

Mit tegyünk a hitetlenséggel, kételkedéssel? (gonosz szellem!)

Jn. 20, 27;

Azután így szólt Tamáshoz: „Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő.”

Határozottan nemet mondani, ellen állni a hitetlenség, kételkedés szellemeinek! Ez által lop a legtöbbet az ellenség az embertől, mert tudja Isten cselekvése hit által szabadul fel az emberek életében!

Mt. 21, 21-22;

Jézus így válaszolt nekik: „Bizony, mondom néktek, ha van hitetek, és nem kételkedtek, nem csak a fügefával tehetitek meg ezt, hanem ha ennek a hegynek azt mondjátok: Emelkedj fel, és vesd magad a tengerbe! – az is meglesz. És mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok.”

Konkrét helyzetben mindig két dolgot kell tenni:

  1. …ha van hitetek,…  felépíteni, hogy legyen hitünk!
  2. …nem kételkedtek,…  Ellenállni a hitetlenségnek, kételkedésnek!

Amikor ezt a két dolgot megtettük, akkor bátran hittel, hatalommal szólhatunk az előttünk lévő kimagasló akadályoknak, valamint hit által imában kérhetünk és működni fog Isten országa bennünk!

Tit. 2, 11-12;

Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan, és kegyesen éljünk a világban,

Megtagadni a hitetlenséggel való közösséget! Erős szó – radikalizmust igényel, mert másképpen nem tudod leválasztani magad róla! Működő üdvösség!

Róm. 4, 20;

Isten ígéretét sem vonta kétségbe hitetlenül, sőt megerősödött a hitben dicsőséget adva Istennek, Ábrahám nemet mondott annak, amit látott, tapasztalt, a hitetlenségnek, kétkedésnek, odakötötte magát, megingathatatlanul az ígéretekhez, így erős volt hitében!

Mk. 9, 24;

Erre azonnal felkiáltott a gyermek apja, és így szólt: „Hiszek, segíts a hitetlenségemen!”

Ez a férfi küzdött a hitetlenséggel, felvette a harcot vele, akarta legyőzni őt, ebben kért segítséget. Jézus segített ebben a harcban és átjött a gyógyulás!

Isten ígérete:

Róm. 11, 26;

és így üdvözülni fog az egész Izráel, ahogyan meg van írva: „Eljön Sionból a Megváltó; eltávolítja a hitetlenséget Jákób házából,

Amikor szembeszállunk a hitetlenséggel és kételkedéssel, akkor érvényre jut Istennek ez az ígérete!

Hit elvárással van Isten cselekvése felé, létrehoz egy belső bizonyosságot arról, hogy az Úr cselekszik és jóra fordítja a helyzetet!

  1. Samáriai asszony; megérintem és eláll a vérzésem, volt benne egy elvárás Jézus Krisztus felé
  2. Tanítványok imája Péterért, aki a börtönben ült. Nem várták a gyors megoldást, Isten ki tudta nyitni a börtönkaput, ami lehetetlen volt az embernek, de az embereknek nehéz volt a hitetlenség kapuját kinyitni a megszabadult Péter előtt. (hitetlenség ajtaja elzárja Isten dolgait előled!)

Ima várakozás nélkül, csak úgy… – ima elvárván a mennyei közbeavatkozást!

Hit – megnyitja a menny kapuját; Hitetlenség – bezárva tartja!

Pl. Ima esőért a gyülekezetben jöttek össze, egy kislány esernyővel jött

  1. Tanítványok nem tudták kiűzni a démonokat, hitetlenség miatt!

Ez a szellemiség zárja el Isten dolgait tőlünk!

Jézus tudta, ha a hitetlenség eltávozik, a démonok kiűzése már semmiség! Böjt, ima a hitetlenség elűzése miatt kellett, mert ez sokszor makacs szennyeződés, nem megy könnyen el tőlünk!

  1. Dorkás feltámasztása; Péter kiküldött mindenkit, kiűzte a hitetlenséget! Ha kiűzöd, a hitetlenség szellemét semmi sem állhat neked ellen, a gonosz szellemek, betegségek, halál, magas hegyek, akadályok, mert Istennél minden lehetséges, aki hisz annál is! Jézus Krisztus Mindenható Isten tud lenni abban a helyzetben, nincs bekorlátozva a hitetlenséggel!
  2. A sánta meggyógyítása, kéreget, mint mindig, elvárás nélkül!

Elvárás nélküli imák, nem változtatnak helyzetünkön! Péter kibillenti a nihilből, Nézz ránk, várj valamit, valami jelentőset! „felnézett rájuk, remélve kap tőlük valamit!” Elvárással teljes hit kezd benne kialakulni, kelj fel és járj, működött!

A hittel várakozásteljesen mondott ima vonzani fogja Isten jelenlétét és cselekvésre indítja az Urat, míg az ellenkezője passzivá teszi a Szent Szellemet! Le kell rombolni és meg kell tagadni a hitetlenséget!

Mai Ige;    2Kor. 6, 2;

Mert ő mondja: „A kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja!”

Most van, ma van számodra a kegyelem ideje, (még nincs itt az ítélet ideje!)

a meghallgattatás ideje, az isteni megsegítés napja, az üdvösség, szabadulás, gyógyulás, felépülés, megtérés, betöltekezés napja!

 

Kívánom, hogy ragadd meg ezt az Igét hittel és a hitcsatornán át jön a jutalom a mennyből!

Szeretettel üdvözöllek,

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által befogadva ezt a tanítást:

Süveges Imre – Hit – Hitetlenség

https://omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000064%20Hit%20-%20hitetlenseg.mp3

 

Mundrucz Attila – A kenet átadása

https://omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000065%20A%20kenet%20atadasa.mp3

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Derek Prince – A hit alapjai (1)

https://www.youtube.com/watch?v=wRcDjIqLd0g

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Ron Kenoly – You alone
https://www.youtube.com/watch?v=u3uteipoaXc

Heti imakérés:

Imádkozzunk azért, hogy az Ige alapján a hitünk felépüljön és a hitetlenség pedig le legyen rombolva az életünkben!