Project Description

Isten és ember gondolkozása nagyon különbözik! Sok frusztráció, kudarc, mert nem ismerjük Őt és a magunk módján közelítünk hozzá. Istent próbáljuk a magunk gondolkodásába beleilleszteni, ahelyett hogy arra törekednénk, hogy az Ő gondolkodását magunkévá tegyük.

Az Ige erre bátorít, hogy mi változzunk el az Ő gondolkodására! Ismerd meg, hogyan visel gondot az Övéiről!

1Móz. 22, 14;

Azután így nevezte el Ábrahám azt a helyet: Az ÚR gondoskodik.(Jehova-Jire) Ma ezt mondják: Az ÚR hegyén a gondviselés. Isten a Gondviselés Istene. Az Úr az én Gondviselőm!

Jehova-Nisszi; Az Úr győzelmi zászló! Az Úr az én győzelmi zászlóm!

Jehova-Shalom; Az Úr a békesség Istene! Az Úr az én békességem!

Jehova-Raffa; Az Úr gyógyító Isten! Az Úr az én gyógyítóm!

Szerető, szent, bosszúálló, ítélő Isten….Megismerni Őt személyesen!

A Szentháromság Istene, az Ószövetség Istene az Újszövetségben az Úr Jézus Krisztusban jelentette ki magát!

Ma a Jehova-Jire, a Gondviselő Isten gondolkodását, gyakorlatát szeretném bemutatni nektek. Ha megértjük Őt, beleilleszkedünk az Ő gondolkodásába, megtapasztaljuk Isten természetfölötti gondviselését mindenben!

Viszonylag gyakori kifejezések a Bibliában;

„előre kihirdettem; előre kijelentettem, megjelentettem; előre megmondtam; előtettek járok; előre kikövetelt örökség; előre nézni; előre elhatározta; előre látta; előre megígérte, előre elkészítettem…

Eféz. 2, 10;

Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, a melyeket előre elkészített (előzőleg előkészít, berendez!) az Isten, hogy azokban járjunk.

Előre elkészített utak számunkra. Ott van elhelyezve minden, amire szükségünk van és lesz; emberek, anyagi javak, lehetőségek a kiteljesedéshez!

Csak az Ő útján kell járnunk engedelmességben és látnunk kell szellemileg és gyakorlatilag a lehetőségeinket.

Ef. 1, 3;

Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban.!

Minden előkészítve, lezárt folyamat a kereszten elvégeztetett! Jézus megszerezte, kivitelezte az utad mellé ott van minden szükséges, csak vedd észre! Nem nekünk kell megszerezni, kiizzadni valahogy, hanem elő van készítve, nekünk csak függni kell az Úrtól! Nem kérdés, Ő már előkészítette!

Mennyei nézőpont; elvégeztetett! „Meggyógyultunk” Múlt idő! Nem kérdőjel, meggyógyulhatunk? Földi nézőpontból még a betegség ott van, ezért kell felfelé néznünk és a mennyeit átvenni hit által, mert el van már végezve, be lett fejezve a kivitelezés!

1Pt. 2, 24;    Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az ő sebei által gyógyultatok meg.

Róm. 8, 2;

mivel az élet Lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. (elvégeztetett, múlt idő!)

2Sám. 23, 1.5;

Ezek voltak Dávid utolsó szavai: Így szól Dávid, Isai fia, így szól a magasra emelt férfi, Jákób Istenének felkentje, Izráel énekeinek kedveltje:

Nem ilyen-e házam az Isten előtt? Hisz örök szövetséget szerzett velem, benne elrendezett és biztosított mindent. Minden javam, minden örömem belőle sarjad.

Dávid idős korának összefoglaló szavai Isten gondviseléséről, előre elkészített útjairól! Az Újszövetségben ez még inkább így volt, mert ez jobb, mint az Ó!

A megtérés és bemerítkezés által benne vagy a Krisztussal kötött szövetségben, az Úrvacsorában megújítod ezt, így teljes bizonyossággal lehetsz, hogy neked is előre elrendezett, biztosított mindent a neked adott kegyelem és talentumok arányában!

Pl. Fülöp > komornyik, Péter > Kornélius találkozása…minden előkészítve!

Elkezdték megismerni Isten előre elkészített útjainak a sikerét, ízét, örömét!

„Uram akarok járni a Te előre elkészített utaidon, csak vezess!”

A legnagyobb csalódás a mennyből visszatekintve az lesz amikor látod az előre elkészített dolgokat és nem jártál azon az úton, így nem tudtad birtokba venni azokat az áldásokat!

Az örökség-városok meghódítása;

Józs. 5, 13-15; 6,1-2;

Lőn pedig, a mikor Józsué Jérikhónál vala, felemelé az ő szemeit, és látá, hogy íme egy férfiú áll vala előtte meztelen karddal kezében. És hozzá méne Józsué, és monda néki: Közülünk való vagy-é te, vagy ellenségeink közül? Az pedig monda: Nem, mert én az Úr seregének fejedelme vagyok, most jöttem. És leborula Józsué a földre arczczal, és meghajtá magát, és monda néki: Mit szól az én Uram az ő szolgájának? Jézus Krisztus, mint a sereg főparancsnoka És monda az Úr seregének fejedelme Józsuénak: Oldd le a te saruidat lábaidról, mert szent a hely, a melyen állasz. És úgy cselekedék Józsué. Jérikhó pedig be- és elzárkózott vala az Izráel fiai miatt, se ki nem jöhetett, se be nem mehetett senki. Az akkori világ legfejlettebb és legvédettebb városa!

És monda az Úr Józsuénak: Lásd! kezedbe adtam Jérikhót és királyát a sereg vitézeivel együtt.

Már elvégeztetett, csak figyelj az útra, miként tudod átvenni!

Józs. 8, 18-19;

Akkor ezt mondta az ÚR Józsuénak: Nyújtsd ki a kezedben levő dárdát Aj felé, mert a kezedbe adtam azt. Józsué kinyújtotta a kezében levő dárdát a város felé. Erre a lesben állók gyorsan fölkeltek helyükről, és futni kezdtek, amint Józsué kinyújtotta a kezét. Behatoltak a városba, elfoglalták, és nyomban felgyújtották a várost.

Itt is elvolt végezve mégsem sikerült, mert nem voltak engedelmesek, szentség hiánya miatt.

Bír. 7, 7-11;

Az ÚR ezt mondta Gedeonnak: Ezzel a háromszáz emberrel, akik szürcsöltek, szabadítlak meg benneteket, és adom a kezedbe Midjánt. A nép többi része pedig menjen haza!

Akkor ez a nép magához vette az élelmet és amazoknak a kürtjeit. A többi Izráelből való férfit pedig elküldte, mindenkit a maga sátrába, és csak a háromszáz férfit tartotta magánál. Midján tábora alattuk volt a síkságon. Azon az éjszakán ezt mondta neki az ÚR: Kelj föl, támadd meg a tábort, mert a kezedbe adtam azt! De ha félsz megtámadni, menj le előbb a legényeddel, Purával, a táborhoz. Hallgasd meg, miről beszélnek, akkor majd felbátorodsz és rá mersz támadni a táborra! Lement tehát legényével, Purával, egészen a tábori előőrsökig.

Lehetetlen helyzetekben mondja Isten kezedbe adtam! Erős hit szükséges, valamint a félelem elűzése!

Az emberek felelőssége;

  1. Megértve, elfogadva, elhinni Isten gondolkodását; Látni az Isten útjait, megkeresni és megtalálni az Isten előre elkészített útjait;

Zsoltáros érti ezt a gondolkodását Istennek ezért ez fontos ima téma számára!       

 

Zsolt. 86, 11; 

Mutasd meg nékem a te útadat, hogy járhassak a te igazságodban, és teljes szívvel féljem nevedet.…!” (Új ford. Taníts engem utaidra!)

Zsolt. 25, 4-5;

Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem.

Vezess engem a te igazságodban és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem, mindennap várlak téged. (figyelek terád!)    

Zsolt. 32, 8-9;

Bölccsé teszlek és megtanítlak téged az útra, a melyen járj; szemeimmel tanácsollak téged.  Ne legyetek oktalanok, mint a ló, mint az öszvér, a melyeknek kantárral és zabolával kell szorítani az állát, mert nem közelít hozzád.

Betöretlen csikótól > szemeimmel tanácsollak-ig eljutni!

Isten ígérete, segítséget ad hozzá, csak az ember hagyja magát vezetni, legyen engedelmes, elfogadó!

Zsolt. 25, 12-15;

Kicsoda az, a ki féli az Urat? Megmutatja annak az utat, a melyet válasszon. Annak lelke megmarad a jóban, és magzatja örökli a földet. Átjön az örökség! Az Úr bizodalmas (bízik benned!) az őt félőkhöz, és szövetségével oktatja őket. Szemeim mindenkor az Úrra néznek, mert ő húzza ki a tőrből lábamat.

Amikor nem figyelünk rá, nem az Ő útjain járunk, beleeshetünk az ellenség tőrébe, aki igyekszik letéríteni az Isten útjairól.

  1. Hálát adni, előre megköszönni, mert már elő van készítve számodra;

     Hálaadás a múltról szól, Isten Igéje szerint az elkészített jövőért is kell      hálát adnunk, hit által! Hála segít helyesen fókuszálni; az ami jó, ami            megvan és nem csak arra ami nincs > örök elégedetlenség!

Fil. 4, 6-7;

Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ha hittel elfogadjuk Isten előkészített útjait az aggodalmaskodásnak nincs létjogosultsága az életünkben!

A mennyei békesség védelme a gyötrelmektől!

1Thessz. 5, 16-22;  Ennek a fényében értelmezhető ez helyesen!

Mindenkor örüljetek, Van okunk rá, minden előkészítve!

Szüntelenül imádkozzatok, Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. A Lelket ne oltsátok ki. Mert nélküle nem látunk, nem érzékeljük Isten időzítéseit! prófétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Emlékezz Ai városára!

Ef. 5, 20;

és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Minden előkészítve, ezért mindenkor mindenért hálát adni a mennyei szervezésért

  1. Engedelmesség, függés, alávetettség, mert Ő tudja, nélküle csak erőlködés!
  2. Időzítés; kairosz és kronosz; Szent Szellem tesz érzékennyé bennünket erre!   

1Krón. 12, 33;

Issakár fiai közül ott voltak, akik felismerték az alkalmas időt, és tudták, mit kell tennie Izráelnek: kétszáz főember és parancsnokságuk alatt egész rokonságuk.

  1. Hit által átvenni a már előkészített dolgokat, amikor az Ő útjain jársz!

Tehát nincsen reménytelen, kilátástalan helyzet az életünkben, mert Isten már előre elkészítette a kimenekedés útjátha már nincs előkészített földi út, akkor véget ért az életünk és megyünk a számunkra előkészített mennyei helyre!  Teljes biztonság az Úrban!

Koncentrálj a felsorolt 5 dologra, és megismered Jehova-Jire-t, a Gondviselő Istent, aki az Úr, és Gondviselőddé lett, így kiteljesedik életed, szolgálatod!

Fontos, hogy gondolkodásunkat igazítsuk az Istenéhez!

Kívánom, hogy megismerd Isten előre elkészített útjait Krisztusban, hogy járhassunk az előre elkészített utak áldásaiban!

Szeretettel üdvözöllek;

 

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

 

Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által befogadva ezt a tanítást!

Süveges Imre – Előre elkészített utak áldásai

https://omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000057%20-%20Az%20elore%20elkeszitett%20utak.mp3

 

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Pastor Chris – Tűz a jövődre 1-2

https://www.youtube.com/watch?v=-nWurDKOd8U

https://www.youtube.com/watch?v=ZhAPgMTdPyA

 

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Csiszér László – Lelkem áldd az Urat!

https://www.youtube.com/watch?v=BsjSTjSjSG4

 

Heti imakérés:

Imádkozzunk azért, hogy felismerjük isten előre elkészített útjait!