Project Description

Utolsó idők keresztényeinek fel kell övezni magukat;

§  Halász mentalitás

§  Harcos mentalitás

§  Győztes mentalitás

Ez. 2, 1-2;

Ezt mondta nekem: Emberfia, állj a lábadra, beszélni akarok veled! Miközben beszélt, lélek áradt belém, talpra állított, én pedig hallottam, hogy beszél hozzám.

Történjen így veled, ezzel az üzenettel!

Jézus Krisztus keresztjén tökéletes és teljes győzelem, diadal született! Ami ma azt jelenti, hogy minden helyzetből győztesen jöhetünk ki, ha jól reagáljuk le azt!

Gyakran a keresztények elhárítják a felelősséget maguktól; „Majd az Úr…, ha az Úr akarja…, stb. visszautalják Istennek azt, amit nekik adott, Ő már megtette a saját részét a kereszten!

Tehát már csak rajtunk áll, gondolkozásmód, szemléletmód, cselekedeteinktől függ, mennyi győzelem jön át a láthatóba abból a mit már Krisztus megszerzett!

Zsid. 12, 1-3;

Annakokáért mi is, kiket a bizonyságoknak (tanuknak) ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, (ami behálóz minket) kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő (harctér) tértNézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra(az Ő diadalára!) aki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült.Gondoljátok meg azért(gondoljatok őrá)hogy ő ily ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván. (ne lankadjatok el a bensőtökben)

§  Tanuk, bizonyságok hosszú sora bizonyítja, működik ma is

§  Istentől való célok befogása, „…futok a cél felé!”

§  Akadályok elhárítása; sok baja, akadálya van…

§  Megkörnyékező, behálózó bűn (démonok) legyőzése

§  Kitartás és állhatatosság hoz győzelmet (folyamatosan teher alatt maradni)

Isten ígéretei:

1Jn. 5, 4-5;

Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi (Jézus győzelmébe vetett rendíthetetlen hitünk!) hitünk.

Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?

Ez a hit kell, hogy felépüljön benned, ami által győztessé leszel és diadalmenetté válik az életed!

Ézs. 41, 10;

Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak. (…ebben a harcban!)

 

  1. Félretéve minden akadályt;

 

1Sám. 17, 18-19;   Dávid és Góliáth harca

Ezt a tíz sajtot pedig vidd el az ezredesnek, és tudd meg, hogy jól vannak-e a testvéreid, és hozz tőlük valami jelet. Az Élá-völgyben (völgy élmény – hegyi élmények; völgyérzések, Dávid áttör ezen!) vannak ők, ahol Saul és az izráeli férfiak harcban állnak a filiszteusokkal. (folyamatos harc)

  1. Akadály: Völgyélmény (érzelmileg, szellemileg lehangolt állapot) Pl. Halál árnyékának völgye

1Sám. 17, 22-24;

Dávid rábízta holmiját arra, aki a fölszerelést őrizte, és a csatasor felé futott. Odaérve megkérdezte bátyjait, hogy jól vannak-e. És miközben beszélgetett velük, előállt a filiszteusok csatasorából a Gátból (borsajtó, prés, közhírré tétel; Nyomások alá kerülünk, közhírré teszik a vereségünket, fitogtatva az ellenség túlerejét!) való harcos, a Góliát nevű filiszteus, (GÓLIÁT – száműzetés, száműzött, menekült; elűző; fénylő; varázsló, jós; beszéde a fegyvere, megfélemlítés) és most is ugyanúgy beszéltDávid pedig meghallotta. (Mit kezdesz vele, amikor hallod a gondolataidban? Befogadod vagy ellenállsz?!)

Amikor az izráeli férfiak meglátták azt az embert, mindnyájan elfutottak előle, mert nagyon féltek. (cél a megfélemlítés, aki hisz nem menekül el! Félelem megbénít!)

  1. Akadály: Félelem legyőzése, hit felszabadítása

1Sám. 17, 28-30;

Amikor a legidősebb bátyja, Eliáb hallotta, hogy Dávid az emberekkel beszélget, haragra gerjedt Eliáb, és ezt mondta: Minek jöttél ide, és kire bíztad azt a néhány juhot a pusztában? Tudom, hogy vakmerő vagy, és rosszban töröd a fejed. Csatát akarsz te látni, azért jöttél ide. Dávid ezt felelte: Ugyan mit követtem el? Hiszen ez csak beszéd volt!

És elfordult tőle egy másikhoz, és az is ugyanazt mondta, meg a hadinép is ugyanúgy válaszolt neki, mint az előbb.

  1. Akadály;

1Sám. 17, 31-39;

Amikor meghallották, mit beszélt Dávid, jelentették Saulnak, ő pedig magához rendelte.(nem mindegy mit beszélünk! Ha beengedjük a negatív impulzusokat beszédünk is olyan lesz, ha nem, beszédünk Isten kezében fegyverré lesz! Megvallások ereje! Együtt beszélni – KIVEL?   Még A harc sehol az akadály ott van, mint az emberek negatív véleménye!

1Sám. 17, 32-

Dávid ezt mondta Saulnak: Senki se csüggedjen el emiatt, elmegy a te szolgád, és megvív ezzel a filiszteussal. (nem az ellenséggel beszél együtt, hit beszédei és nem a félelemé!)

De Saul ezt mondta Dávidnak: Nem mehetsz el, hogy megvívj ezzel a filiszteussal, mert még fiatal vagy, ő pedig harcedzett férfi fiatal kora óta.

  1. Akadály: saját vezetője; Az akadály üzenete; NEM! Melyik üzenetet veszed? A menny üzenetét fogadod, „aki azt mondja Velem minden lehetséges?”

Tisztelettel ellentmond a királynak, Dávid átmegy ezen is a hit megvallásaival és a múlt győzelmeire való megemlékezéseiből hitet merít a jelen kihívásaihoz!

Dávid azonban így felelt Saulnak: Pásztor volt a te szolgád apja juhai mellett, és ha jött egy oroszlán vagy medve, és elragadott egy bárányt a nyájból, utánamentem, leterítettem, és kiragadtam a szájából. Ha pedig ellenem támadt, megragadtam a szakállánál fogva, leterítettem, és megöltem. (Megvallásában emlékezik a múlt győzelmeire, hitet nyer a jelen kihívásaihoz; Lásd, kenyérszaporítás! Nem emlékeztek?!)

Leterítette a te szolgád az oroszlánt is, a medvét is: így jár majd ez a körülmetéletlen filiszteus is, mint azok közül bármelyik, mivel csúfolta az élő Isten seregét. Fontos Krisztus győzelmébe vetett hit által a miénket is kihirdetni előre!

Pl. győzelmi zászló felemelése

Azután ezt mondta Dávid: Az ÚR, aki megmentett engem az oroszlán és a medve karmától, meg fog menteni ennek a filiszteusnak a kezéből is. Saul így felelt Dávidnak: Menj el, az ÚR legyen veled! (Dávid kihirdeti győzelmét, kardforgatás! Átmegy az akadályokon!)

És felöltöztette Saul Dávidot a saját ruhájába, a fejére rézsisakot tett, és páncélba öltöztette.

Felkötötte Dávid Saul kardját is a ruhája fölé, és járni akart, mert még nem próbálta. Ekkor azonban Dávid ezt mondta Saulnak: Nem tudok én ezekben járni, mert nem próbáltam. Le is vetette Dávid ezeket.

  1. A körülmények akadálya; ÜZENI; NEM tudod megcsinálni! Hagyd magad mögött!

MERT NINCS OLYAN NEHÉZ HELYZET, AMIBŐL NEM TUDNÁNK JÓL KIJÖNNI!

1Sám. 17, 40-42;

Kezébe vette a botját, és kiválasztott a patakból öt sima kövecskét(bot; Isten természetfölötti ereje ebben bízott, egyszerű eszközök!) beletette azokat a pásztortáskájába, a tarisznyájába, és parittyával a kezében közeledett a filiszteushoz

A filiszteus is elindult, és egyre közelebb jött Dávidhoz, és előtte ment a fegyverhordozója.

Amikor a filiszteus rátekintett, megvetően nézett Dávidra(már ismerte ezt a nézést testvéreitől) mert fiatal volt, pirospozsgás és jó megjelenésű.

  1. Akadály: Emberi eszközök, fegyverek, kard hiánya (Isten eszköztára rendelkezésedre áll, kövecskék, kiküldött réma igék!)

1Sám. 17, 43-52;

És ezt kérdezte a filiszteus Dávidtól: Hát kutya vagyok én, hogy bottal jössz ellenem? És szidni kezdte a filiszteus Dávidot Istenével együtt.(Dávid nem beszél vele együtt; félelem beszédei FONTOS mit beszélünk!)

Ezt mondta a filiszteus Dávidnak: Gyere csak ide, hadd adjam testedet az égi madaraknak és a mezei vadaknak!

  1. Akadály: Maga Góliáth (sokan már az előző akadályoknál elvéreztek volna, feladva a küzdelmet!)

Dávid így felelt a filiszteusnak: Te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek URának, Izráel csapatai Istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál.

Még ma kezembe ad az ÚR, leváglak és a fejedet veszem, a filiszteusok seregének a hulláit pedig még ma az égi madaraknak és a mezei vadaknak adom. És megtudja mindenki a földön, hogy van Isten Izráelben. (zászló felemelése, az Úr győzelmének a kihirdetése, rendíthetetlen hit abban, hogy győzelmes jobbjával támogat!)

És megtudja az egész egybegyűlt sokaság, hogy nem karddal és lándzsával szabadít meg az ÚR. Mert az ÚR kezében van a háború, és ő ad a kezünkbe benneteket.

Dávid átmegy az utolsó akadályon, teljes nagyságában ott áll előtte Góliát, nehéz lélektani pillanat, bírja a nyomást…

Amikor a filiszteus nekikészült, és egyre közeledett Dávidhoz, Dávid is kifutott gyorsan a csatasorból a filiszteus elé. Belenyúlt Dávid a tarisznyájába, kivett belőle egy követ, a parittyájával elröpítette, és úgy homlokon találta a filiszteust, (angyalok figyeljetek, pontos legyen a lövés, győzelmes isteni jobb támogatása!) hogy a kő belefúródott a homlokába, és arccal a földre zuhant. Dávid tehát erősebb volt a filiszteusnál, bár csak parittyája és köve volt. Legyőzte a filiszteust, és megölte, pedig nem volt kard Dávid kezében. Azután odafutott Dávid, rálépett a filiszteusra, fogta annak a kardját, kihúzta a hüvelyéből, megölte vele, és levágta a fejét. Amikor látták a filiszteusok, hogy meghalt a vitézük, megfutamodtak. Ekkor elindultak az izráeliek és júdaiak, és csatakiáltással üldözték a filiszteusokat a völgy irányában egészen Ekrón kapujáig. Ott feküdtek a filiszteusok halottai a Saaraim felé vivő úton egészen Gátig és Ekrónig.

Nem vagyunk a meghátrálás emberei, hanem a hitéi! Akadályokon átmenni; legyőzni azokat természetes és természetfölötti erővel!

Győztes mentalitás; „Kőfalakon is átugrom…”A menny nem sok mindent csinált, erősítette Dávidot; Rajtunk múlik!!! Menj át az akadályokon!

Gondolkodásmódunk és Krisztus diadalába vetett rendíthetetlen hit meghatározó!

  1. Megkörnyékező, behálózó bűn;

BŰN; ajtó előtt áll, suttog a szívben – gonosz szellemek tevékenységéről szól!

Minden akadálynál ott vannak a környéken, hogy behálózannak! Nem elég az akadály terhe még ők is rátesznek egy lapáttal!

1Sám. 30, 1-8;

Mire Dávid harmadnapra Ciklágba érkezett embereivel, az amálékiak betörtek a Délvidékre meg Ciklágba, földúlták és fölperzselték Ciklágot. Fogságba vitték a benne levő asszonyokat. Nem öltek meg sem kicsinyt, sem nagyot, hanem elhajtották őket, és elmentek útjukra. (mindent elveszített) Amikor Dávid embereivel együtt megérkezett a városba, látták, hogy az föl van perzselve, feleségeiket, fiaikat és leányaikat pedig fogságba vitték. Ekkor hangos sírásra fakadt Dávid és a vele levő nép, míg végre erejük sem volt a sírásra.Dávid két feleségét is fogságba vitték: a jezréeli Ahinóamot és Abigailt, a karmeli Nábál volt feleségét. Dávid nagyon szorult helyzetbe jutott: a nép már arról beszélt, hogy megkövezi, annyira el volt keseredve (a megkörnyékező jelentkezik egy injekciós tűvel; keserűség, lázadás, félelem…) az egész nép a fiai és leányai miatt. Dávid azonban erőt kapott Istenétől, az ÚRtól.(Mindenki befogadta, csak Dávid nem! Józanság; negatív érzelmek ellenére tud higgadt döntéseket hozni! Itt dőlt el mindent nyer, vagy mindent elveszít!!!)

Istentől fogadja el az erősítő injekciót!

Ezt mondta Dávid Ebjátár papnak, Ahimelek fiának: Hozd ide az éfódot! És Ebjátár odavitte Dávidnak az éfódot. Dávid pedig megkérdezte az URat: Üldözzem-e azt a rablócsapatot? Utolérem-e őket? Ő pedig így felelt neki: Üldözd, mert biztosan utoléred, és még kiszabadíthatod őket.

(Helyet ad Isten vezetésének, csak ezután jön a Menny természetfölötti segítsége!)

Ne fogadd be; GYŐZTES LEHETSZ, csak légy kitartó mindenben!

Pl; Csótányok a lakásban!

Róm. 8, 35-39;

Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? De mindezekkel szemben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.

Győztesek győzelmi énekei!

Jel. 3, 21;  Győzelem uralomhoz vezet, fölé kerülsz helyzeteknek!

Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon; mint ahogy én is győztem, és Atyámmal együtt ülök az ő trónusán.

Újítsd meg a gondolkodásod! Nincs olyan helyzet, amiből az Úr segítségével – legyőzve az akadályokat, elutasítva az ellenség szérumát – ne tudnál jól kijönni!

Ez veled is megtörténhet naponta a mindennapok kihívásaiban!

 

Szeretettel üdvözöllek,

 

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

 

Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által befogadva ezt a tanítást!

 

Süveges Imre – Az Úr győzelmének hirdetése 2. rész.

https://omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000060%20-%20Az%20Ur%20gyozelmet%20hirdessetek%20II..mp3

 

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Joyce Meyer – Győzelemben járás

https://www.youtube.com/watch?v=kNDafGoZbgI

 

 

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Dics suli – Mindig értünk harcolsz

https://www.youtube.com/watch?v=6DbJXTJvQzo

Heti imakérés:

Imádkozzunk azért, hogy a Krisztus győzelmébe vetett hitünk felépülhessen és megvallásaink, döntéseink ebből a meggyőződésből szülessenek!