Project Description

Jézus Krisztus keresztjébe, a feltámadás diadalába vetett hit ez az alapja mindennek. Ezt a hitet folyamatosan kell erősíteni, frissen tartani, mert ez az alapja a győztes életnek!

Kol. 2, 14-14;

Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk.

A kereszten két fontos dolog lett lekezelve:

  1. Az emberiség minden bűne, betegsége és problémája
  2. Az emberölő teljes seregével lett legyőzve

Minden elvégeztetett! Minden betegség, bűn, halál meg lett oldva a kereszten! Minden probléma megoldatott Krisztusban!

A kereszt győzelme a te győzelmed Krisztusban! Én élek ti is élni fogtok, én győzelemben jártam, győztem, ti is győzelemben járhattok!

1Kor. 15, 54-58;

Amikor pedig (ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és) ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva: „Teljes a diadal a halál fölött!

A kereszten teljes volt a diadal, nem részleges! Diadal: a teljes háború megnyerése!

Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod?” (ördögi fullánkból jövő méreg semlegesítése!)

A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által!

A kereszt diadala miatt, győzelemben járhatunk minden kihívásunkban!

Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.

Ezért kitartóan tegyük meg a mi részünket és látni, megtapasztalni fogjuk győzelmünket!

2Kor. 2, 14;

De hála legyen Istennek, aki a Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt.

Mindenkor diadalra vezet bennünket! Ez alapján soha sincs okunk a csüggedésre! Ezzel a hittel álljunk neki minden kihívásunknak!

Jel. 5, 5;

Ekkor a vének közül egy így szólt hozzám: „Ne sírj! Íme, győzött az oroszlán Júda törzséből, a Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és hét pecsétjét”

Bármilyen kihívásban vagyunk nincs okunk a sírásra, mert győzött a Júdabeli oroszlán! Utolsó kihirdetése ez volt; MINDEN ELVÉGEZTETETT!

Minden korlát, amitől szenved az emberiség, megtört > fel lett szabadítva az út az emberiségnek, hogy kövesse Krisztust győztes életben, az Atyához, a mennybe vezető úton!

Minden elvégeztetett, minden problémádat, kihívásodat a kereszten Krisztus betöltötte, elvégezte, megoldotta! Ezért Őt követve erős hittel át tudod venni azokat! Mindenből jól, győztesen, jöhetsz ki!

Tanítványok a hegyen jutottak a kijelentés, a hit teljességére;

Mt. 28, 18-19;

Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet,…!

Az Úr Jézus Krisztus a Mindenség Ura! Minden helyzetben győztes Úr! Minden kihívás, ami bennünket érhet a fölött Úr, tökéletes megoldással rendelkezik abban!  Ez a győzelem a mi hitünk alapja!

Pál; „meg vagyok győződve…” Jób; „Tudom, hogy az én Megváltóm él!”

Ez a tudat és meggyőződés szabadítja fel a győzelmeket az életedben!

Emberi oldala, felelősségünk a győztes életben;

Róm. 8, 31-39;    Pál kérdései;

Mit mondjunk tehát erre? (Mire? Krisztus tökéletes győzelmére!) Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? (Nincs olyan probléma, szükség, ami legyőzhetne téged!)

Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? (Krisztusban ajándékba kaptuk minden helyzetre a győzelmet!)

Ki vádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít. (Ördögi vádlások: „nem vagy rá képes, nem fog sikerülni” stb. Jézus képes! Isten az, aki igaznak, győztesnek nyilvánít! Győzelmeid alapja nem Te vagy, nem a te képességeid –az Úr Jézus Krisztus!)

Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk? (Vádló helyett védőnk és közbenjárónk van a mennyben!)

Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver?

De mindezekkel szemben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket.

Minden kihívással, anyagi, egészségügyi, démoni stb., amivel találkozol életed, szolgálatod során DIADALMASKODSZ!

Nemcsak győzelem, teljes háborút megnyered!

Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, (győzelmétől!) amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.

Pál; „meg vagyok győződve…” Jób; „Tudom, hogy az én Megváltóm él!”Ez a tudat és meggyőződés szabadítja fel a győzelmeket az életedbe!

Zsolt. 60, 6-7.a; (Károli)

Adtál a téged félőknek zászlót, melyet felemeljenek az igazságért. Szela. Hogy megszabaduljanak a te kedveltjeid:

Megtéréskor kaptunk egy győzelmi zászlót a kezünkbe, amit hit által kell használnunk, hogy a minden elvégeztetett működjön az életünkbe!

2 Móz. 17, 15;  (Károli)

És építe Mózes oltárt és nevezé nevét Jehova-Niszszi-nek.

Az Úr az Én győzelmi zászlóm! – Jehova Nisszi! Ezt a zászlót kapjuk a kezünkbe, amire ez van írva! Krisztusban, mindenben győzelmünk van!

Mit kell tennünk ezzel a zászlóval?

Korabeli gyakorlat a csatákban; zászlóvivők szerepe, ki kellett tűzni, győzelem jele volt!

Felemelni az Igazságért! Mi az Igazság? (Jn. 18, 38; Pilátus kérdése!)

Két igazság van;

1. Földi alacsonyabb rendű igazság Pl. Gyógyíthatatlan beteg vagy, nincs pénzed, nincs ez az…

2. Isten örökkévaló igazsága; Jézus Krisztus teljes, tökéletes győzelme által mindenben diadalmaskodhatsz!

A mi felelősségünk, hogy melyik igazságnak hiszünk, melyikhez kötjük oda magunkat beszédünk, cselekedeteink elárulják!

Amikor felemeled ezt a zászlót, kimondod, kihirdeted, és nem engeded kicsavarni a kezedből mindaddig, amíg meg nem jelenik a láthatóban ez a győzelem, akkor el kezd Krisztus uralma, hatalma felszabadulni a javadra! Mennyei világban az angyalok oda küldetnek szabadításra, ahol ez a győzelmi zászló ott van felemelve a hívő emberek kezébe!

Zsolt. 20, 6-10; Mi történik, amikor felemeled az Úr győzelmi zászlóját?

Akkor örvendezünk győzelmednek, és zászlót emelünk Istenünk nevében. Teljesítse az ÚR minden kérésedet! Minden helyzetre, kihívásra igaz, mert minden elvégeztetett!

Jól tudom, hogy az ÚR győzelmet ad felkentjének, felel neki szent egéből győzelmes jobbjának hőstetteivel. Jól tudod, tényleg? Fejeddel, szíveddel, teljes meggyőződéssel, vagy amikor jönnek a kihívások terhei elszáll ez a tudat!

Hallgasd át újból és újból amíg egész lényed meggyőződésévé válik ez!

Ezek a harci kocsikat,(emberi dolgokat, lehetőségeket) amazok a lovakat emlegetik dicsekedve, mi pedig Istenünknek, az ÚRnak a nevét. Ők térdre rogynak és elesnek, mi pedig felkelünk és talpon maradunk.

Ha használod a zászlót minden kihívásban talpon maradsz!

URam, segítsd meg a királyt! Hallgass meg minket, ha hozzád kiáltunk!

Használd a győzelmi zászlódat! Vedd a kezedbe, mindig legyen elérhető közelségedbe ez, a szívedbe, zsebedbe!

Beszéded, cselekedeteid legyenek összhangba Krisztus győzelmével!

Pl. Dávid kitűzte a zászlót Góliáttal szemben megvallásaival

Összegzésül!

  1. Hirdessük az Úr győzelmét kihívásaink között és meglátjuk annak a valóságát!  Pl. Jerikónál, csata a dicsőítőkkel, Dávid Góliátnál, Pál a börtönben
  2. Ez lesz az igazság zászlója számodra, amit lengetve angyali seregek indulnak harcba érted!
  3. Tarts ki mindaddig, amíg a kereszt diadala át nem jön a láthatóba!
  4. Tegyük meg, ami rajtunk áll Isten akaratával összhangban!

 

Szeretettel üdvözöllek,

 

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

 

Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által befogadva ezt a tanítást!

Süveges Imre – Az Úr győzelmének hirdetése 1 rész.

https://omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000061%20-%20Az%20Ur%20gyozelmet%20hirdessetek.mp3

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Derek Prince – A szenvedélyes hit

https://www.youtube.com/watch?v=6FDGa79AwDs

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Dics suli – Győztes leszel egyveleg

https://www.youtube.com/watch?v=ne_6H-IFYPY

Heti imakérés:

Imádkozzunk azért, hogy a Krisztus győzelmébe vetett hitünk felépülhessen és megvallásaink, döntéseink ebből a meggyőződésből szülessenek!