Project Description

Jn. 3, 16; Isten egy szeretetből adó Isten!

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta,…

Az adás nem csupán anyagi dolgokról szól, áthatja egész életünket; idő, energia, mosoly stb…

A Szentháromság Istene alaptermészetének része az adás;

–          Atya adta a Fiút, jókra és gonoszokra felhozza az életet…

–          A Fiú adta az életét, dicsőségét, mindent, felszabadítva a feltámadás erejét, elhalt gabonamag példája- megsokszorozódás!

–          A Szent Szellem ad folyamatosan örömöt, békességet, gyógyulást, vezetést…önmagát!

Az adás által az isteni természet részévé válik az ember.

Kiskorúság és a nagykorúság jellemzői; különbség az adásban van!

MENNYEI KÖRFORGÁS AZ ADÁSBAN! Aki ad, annak adatik!

Mammon szellemének erős hatása a hívőkre- Igei minták követése, megtöri a mammon hatalmát! Kitől függsz? Mammontól vagy az Úrtól!

Isten minden jónak a forrása, övé minden arany és kincs! Ő tudja megnyitni az Ő kincsesházát és megmutatja, hol van az arany, megnyitja szemed a forrásokra, mint Hágárnak!

A pénz egy semleges eszköz, a pénzhez való helytelen viszonyulás hoz bűnt az életünkbe!

Megtéréskor átrendezni az értékrendünket! Zákeus és Elizeus (elhívás)

Lk. 19,1-10;

Ezután Jerikóba ért, és áthaladt rajta. Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kistermetű lévén, nem láthatta a sokaságtól. Ezért előre futott és felmászott egy vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá: „Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom.” Ekkor sietve leszállt, és örömmel befogadta. Akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, és így szóltak: „Bűnös embernél szállt meg.” Zákeus pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak: „Uram, íme, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki.” (szemléletmód váltás az újjászületés biztos jele) Jézus így felelt neki: „Ma lett üdvössége ennek a háznak: mivelhogy ő is Ábrahám fia.(Ábrahám áldásának örököse lett!)

Gal. 3,14;

azért, hogy Ábrahám áldása (szaporodás, növekedés, uralom, győzelem) Jézus Krisztusban a pogányoké legyen, és hogy a Lélek ígéretét hit által megkapjuk.

Zákeus, Jézussal való találkozása után (újjászületés) adó emberré vált!

Elizeus szolgája Géházi életében, nem ment végbe ez a változás.

1Móz. 22, 14-19;

Azután így nevezte el Ábrahám azt a helyet: Az ÚR gondoskodik. Ma ezt mondják: Az ÚR hegyén a gondviselés. Az ÚR angyala másodszor is kiáltott Ábrahámnak a mennyből, és ezt mondta: Magamra esküszöm, így szól az ÚR, hogy mivel így tettél, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet, azért gazdagon megáldalak, és úgy megszaporítom utódaidat, hogy annyian lesznek, mint az ég csillagai, vagy mint a homokszemek a tenger partján. A te utódod birtokolni fogja ellenségei kapuját, és a te utódod által nyer áldást a föld valamennyi népe, mert hallgattál szavamra. Ezután Ábrahám visszatért szolgáihoz, elindultak, és együtt elmentek Beérsebába. Ábrahám továbbra is Beérsebában lakott.

Ábrahámi áldás alapja; az adás, mindent odaadott, a legdrágábbat is, ezért Isten mindent megígért! Az ábrahám áldása újszövetségben is ígéret, ami a hit általi adáson keresztül szabadul fel! Az isteni gondviselés az adáson keresztül szabadul fel!

Péld. 11,24-28;

Van olyan, a ki; és a ki megtartóztatja a járandóságot, de ugyan szűkölködik. bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik A mással jóltevő ember megkövéredik; és a ki mást felüdít, maga is üdül. A ki búzáját visszatartja, átkozza azt a nép; annak fején pedig, a ki eladja, áldás van. A ki jóra igyekezik, jóakaratot szerez: a ki pedig gonoszt keres, ő magára jő az. A ki bízik az ő gazdagságában, elesik; de mint a fa ága, az  igazak kivirágoznak.

A Biblia szerinti növekedés más, mint a világ szerinti növekedés. Az egyik Isten szerinti bőségre vezet a másik, pedig a világ szerinti gazdagságra!

Péld. 3,9-10;

Tiszteld az Urat a te marhádból, a te egész jövedelmed zsengéjéből. Eképen (így) megtelnek a te csűreid elégséggel, és musttal áradnak el sajtód válúi.

Adás része az Istenimádatnak! Amikor adunk Istennek, kifejezzük a hálaadásunkat, tiszteletünket. Adásunk csak reakció lehet, mert mindig megelőzi, hogy Isten adott nekünk, mert mid van, amit nem úgy kaptál volna? Tehát valamit hálánk jeléül visszajutattunk a mennynek.

Adás irányai;   

 1. 1.    Tized;  amiről Isten lemond a lévita papok javára! (de ez emberekhez jut el), feljut a mennybe (Kornélius) ”Senki se jelenjen meg előttem üres kézzel” 2.Móz, 34, 20;
  1. 2.       Vezetők, tanítók, szolgálók szükségeire;  „mert méltó a munkás…”

Fil. 4,15-19;

Tudjátok pedig ti is, Filippibeliek, hogy az evangyéliom hirdetésének kezdetén, mikor Macedóniából kimentem, egyetlen egyház sem volt részes velem a kölcsönös adásban és vevésben, csak ti egyedül: Mert már Thessalónikában is, egyszer is, másszor is, küldtetek nékem szükségemre. Nem mintha kívánnám az ajándékot; hanem kívánom azt a gyümölcsöt, mely sokasodik a ti hasznotokra. Megkaptam pedig mindent, és bővölködöm; beteltem, vévén Epafróditustól, a mit küldöttetek, mint kedves jó illatot, kellemes, tetsző áldozatot az Istennek Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket (amikor betöltjük más szükségét, akkor igaz ez az ígéret) az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban.

Gal. 6, 6;

Akit pedig az igére tanítanak, az minden javából részesítse tanítóját.

 1. 3.       A szentek szükségeire adakozók;      Róm. 12, 13;

A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet.

 1. 4.   A szegényeknek és szükségbelévőknek;     5Móz. 15, 7;

Ha valaki elszegényedik testvéreid közül valamelyik lakóhelyeden, abban az országban, amelyet Istened, az ÚR ad neked, ne légy kemény szívű és szűkmarkú szegény testvéreddel szemben!     Péld. 28, 27;

Nem fog szűkölködni az, aki ad a szegénynek, de aki elfordítja tőle tekintetét, azt sok átok éri!

Gal. 2, 10;

Csakhogy a szegényekről megemlékezzünk; a mit is én igyekeztem megcselekedni.

 1. 5.       Adás és kölcsönadás, különösen az ellenségnek!      Mt. 5, 41-44;

Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre. Aki kér tőled, annak adj, és aki kölcsön akar kérni tőled, attól ne fordulj el.” „Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket,    Lk. 6,35;

Ti azonban szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit sem várva érte: nagy lesz akkor a jutalmatok, és a Magasságos fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt.

 1. 6.      Önmagunknak; „amit a lelkünk kíván”

Az adás szintjei;      Márk. 12, 41-44;

És leülvén Jézus a templomperselynek átellenében, nézi vala, hogy a sokaság miként vet pénzt a perselybe. Sok gazdag pedig sokat vet vala abba És egy szegény özvegy asszony is odajövén, két fillért, azaz egy negyed pénzt vete bele. Akkor előszólítván tanítványait, monda nékik: Bizony mondom néktek, hogy ez a szegény özvegy asszony többet vetett, (vetés aratás) hogynem mind a többi, a kik a perselybe vetettek vala. Mert azok mindnyájan az ő fölöslegükből vetének; ez pedig az ő szegénységéből, a mije csak volt, mind beveté, az ő egész vagyonát.

Adakozás szintjei;            – feleslegből

– szükségből

– mindent

Isten értékrendje; nem a mennyiség, hanem melyik szintről adakozol!

2Móz. 22,28;

Ne késsél adni abból, amiből bőséged és felesleged van! Elsőszülött fiadat add nekem!

Adás akadályain át kell törni;

– hitetlenség

– kapzsiság, önzés

– félelem, aggodalom

– szükség nyomása (ha a szükségre tekintünk sohasem fogunk adni, mert mindig lesznek kisebb nagyobb szükségeink!)

– mit lehetne a pénzből venni

– Kötődés a Mammonhoz, helytelen viszonyulás- Pénz szolgál engem, vagy én szolgálom Őt?!

– Keserűség, múlt adásainak kudarcai

Hogyan adakozzunk?

 1. Jókedvűen, örömmel, ne kényszerből
 2. A magvető hitével, az aratás bizonyosságával
 3. Szerénységben, szelídséggel
 4. Titokban, ha lehet, de nem mindig szükséges

 

Kívánom, hogy megismerd az adó életforma áldásait!

Szeretettel üdvözöllek,

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által befogadva ezt a tanítást:

Süveges Imre – Adó életmód

https://omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000017%20Suveges%20Imre%20Ado%20eletmod.mp3

 

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

700-as klub – Az adakozás áldása

https://www.youtube.com/watch?v=8jVv99w83ck

 

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Dobner Illés – Tiéd minden álmom

https://www.youtube.com/watch?v=IpZW-zezB8Q

Heti imakérés:

Imádkozzunk azért, hogy minden magaslat ledőljön az elménkben, ami szemben áll az adás Isteni igazságával!