Project Description

Akik már az Úrban vagyunk, rendszeresen táplálkozunk az Igéből, sokszor nem is vagyunk tudatában, mennyi mindenünk van. Csak akkor döbbenünk rá, amikor el kezdjük ezeket továbbadni a még meg nem tért embereknek!

A társadalom nagy része éhezi és szomjazza azt, amivel Te rendelkezel Krisztusban! A legnagyobb kincs, amit továbbadhatunk az az evangélium jó híre!

Öt kulcsszó a személyes bizonyságtételben;

 1. Szeretni az embereket!
 2. Segíteni természetes és természetfölötti szinten!
 3. Hirdetni a jó hírt!
 4. Imádkozni az emberekért, felszabadítani a bizonyítékokat!
 5. Beépíteni az embereket a gyülekezetbe, Isten királyságába!

1.  Szeretni az embereket, visszatükrözni, tovább adni Isten szeretetét;

Légy betöltekezve Szellemmel, mert akkor kiáradt rád Isten szerelme, agapéja, feltétel nélküli szeretete, amit tovább tudsz adni! Ezt egyből érzékelik az emberek.

Személyes tanúságunk célja; Bemutatni a Krisztust, mindenek előtt az Ő szeretetét! Pl. Tékozló fiú története alapján, először az Atya szeretete jön…

 1. Isten szerető Atya (először)
 2. Isten igazsága, szentsége (csak utána)
 3. Isten ereje (végül, Elohim – erős, hatalmas)

Isten agapé szeretetének jellemzői;

  • Feltétel nélkül ad, odafigyelést, törődést, kedvességet, bátorítást, segítséget, dicsérő szavakat, gyakorlati dolgokat. (Jn. 3, 16;)
  • Isten szeretete ki van mutatva, (5 szeretet nyelv)  Róm. 5, 8;

Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk.

 • Isten szeretete ki van mondva; „Ez az én szeretett fiam…, akiben gyönyörködöm!” (Mk. 9, 7;)
 • Mk. 10, 16; Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket.

Jézus testi érintéssel is kimutatta szeretetét!

Így tudjuk mi is átadni Isten szeretetét az embereknek, szinte az egész lényünk kisugározza, amit érzékelnek az emberek!

2. Segíteni gyakorlati módon; természetes vagy természetfölötti szinten.

Ez a szeretetből adódó cselekvés, bemutatja Isten jóságát az illetőnek!

Pl. Dorkás gyakorlati segítsége a rászorulóknak (ne érezzék, hogy cserébe meg kell térniük! Hagyd, hogy az „alma” megérjen!)   Tit. 3, 14;

De tanulják meg a mieink is, hogy jó cselekedetekkel járjanak elöl ott, ahol sürgős segítségre van szükség, nehogy gyümölcstelenek legyenek.

Sokszor meg kell tanulni, mert nem mindig megy magától!

Mt. 25, 35-36. 40;

Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. A király így felel majd nekik: Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg.” Gyakorlati cselekvése az Igének, kimutatva Isten szeretetét, jóságát!

3. Hirdetni, továbbadni a jó hírt; (ez csak harmadjára jöhet!)

Mit hirdetünk, Mi az evangélium? 4+1 pontból álló üzenetünk,

1. Isten a szerető Teremtő, 2. Minden ember bűnös, 3. Jézus megváltása Isten megoldása, kereszt üzenete, 4. ember felelőssége a megtérés, bűnbánat, döntés, megfordulás, gondolkodásmód-váltás, +1. a személyes átélésed, bizonyságod!

§  Kezdeményezés és nem erőszakosság (Jehova tanúi, karizmatikusak)

§  Szent Szellem kenete megjelenik, amikor kihirdetjük a jó hírt, a meggyőzés nem a mi feladatunk!

§  Higgy az evangélium erejében; Pl. Mag az aszfalt alatt; minden embert meg tud változtatni

§  Hit hallásból van…, ha hallják hinni fognak előbb vagy utóbb! Hagyd meg az érési időt, ne erőltesd!

§  Ige kimegy, célba ér, elvégzi munkáját és nem tér vissza üresen!

Az evangélium Isten ereje;     Róm. 1, 15-17;

Azért szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek is, akik Rómában vagytok.

Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, (dünamisz – erő, erő-megnyilvánulás, hatalom) minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is, mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan meg van írva: „Az igaz ember pedig hitből fog élni.” Legyünk mindenkor készen a jó hír elmondására.

Az evangélium Isten ereje, dinamisza, dinamitja, bombája, ami el lesz helyezve a hallgatónál, amikor bizonyságot teszel neki! Bármikor aktiválhatja benne a Szent Szellem tüze, berobbanva természetfeletti változást, újjászületést hoz létre!

Pl. Háborús bombák évtizedekig nem robbannak, fel pedig élesítve vannak

Hitből megy hitbe az üzenet; Tehát ha te teljes meggyőződéssel hiszel az evangélium erejében, akkor hitet fog létrehozni a másik emberben.

Ne szégyelld őt, bátor, vagány kiállással képviseld Krisztust!

Mk. 8, 38;

Mert ha valaki szégyell engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor eljön Atyja dicsőségében a szent angyalokkal.”

1Kor. 1, 17-18;

Mert nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem bölcselkedő beszéddel, hogy a Krisztus keresztje el ne veszítse erejét.

Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje.

Krisztus halálában és feltámadásának üzenetében van Isten ereje.

Ha ezt kihagyjuk, bölcselkedő beszédeket mondunk üzenetünk elveszíti erejét!

Amikor teljes hittel Krisztus keresztjéről beszélünk ez az erő, dinamisz felszabadul a hallgatók életében és meggyőzi őket bűn, igazság, ítélet dolgában! Ez a mennyei erő képes megváltoztatni, megváltani és megtartani a hallgatókat Jézus Krisztusban!

1Thessz. 2, 13;

Ezért mi is szüntelenül hálát adunk az Istennek, hogy amikor hallgattátok az Istennek általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, aminthogy valóban az, és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek.

Amikor hit által, teljes meggyőződéssel kihirdeted a jó hírt, annak az ereje felszabadul a hallgatóban és elkezd munkálkodni benne!

Akik hittel fogadják az üzenetet, a jó hírt, azok életében elkezd munkálkodni ez az erő! Meggyőzi őket, természetfeletti változást, újjászületést hoz létre!

Higgyed, hogy Isten ereje munkálkodik a hallgatóban, úgy ahogy az Ige mondja! Ezt a folyamatot lásd magad előtt, tudván, hogy az evangélium nálad is ugyanígy működik! Mindez az üzenet természetéből adódóan és nem a mi szuperül „megmondjuk” képességünkből van!

Pl. amikor bizonyságot teszek figyelem Isten erejének munkáját, néha hevesen ellenáll, néha síri csend van, néha, sírnak, néha vitatkoznak…

Mindegy hogyan reagálnak, működik bennük Isten ereje, dinamisza, bombája!

Ne a reagálására figyelj! A hitedet az Igéből merítsd ne az ő pozitív, esetleg negatív reakciójából!

Mi történik a láthatatlan – szellem-világban, amikor kihirdetjük az evangéliumot? 

Az evangélizáció egy stratégiai szellemi harc, kihozni az embereket a Sátán fennhatósága alól és bevinni Isten uralma alá, az ő királyságába!

Mózes kihozza Isten népét a fogságból. Áttekintés rövid folyamatábrázolás!

Így tudjuk kihozni, kikérni, jelek csodák által az embereket a fáraó uralma alól, Isten uralma alá!   2. Mózes; 2-11; részek,

 • Mózes elhívása, küldetése kihozni az embereket és az aranyat Egyiptomból!
 • Találkozás a tűzzel a csipkebokornál > a külső tűz csontjaiba rekesztett tűzzé lesz a Szent Szellem által!
 • Elindul vissza Egyiptomba, hogy szabadulást hirdessen az embereknek és így hadat üzen a Fáraónak is!
 • Hosszabb távú, folyamatos kihirdetés után tudnak csak az emberek kijönni a szabadságra (ne egyszeri eseményre állj be folyamatra!
 • Minden kihirdetésnél Isten csapásokat mért az ellenség erőire, a fogva tartókra! Jel. 12, 11;

      Legyőzték őt a Bárány vérével és bizonyságtételük igéjével azok, akik nem kímélték életüket mindhalálig. Így van ez ma is!

 • Eleinte felerősödött az ellenség elnyomása, nem azonnali volt a szabadulás, hiszen először rosszabb lett a helyzet! Gyakran előfordul! Kitartás!
 • Isten megerősíti Mózest ebben a folyamatban, a győzelem ígéretét mélyen a szívébe vési.
 • A 10.-dik csapás után megtört az ellenség ereje, kénytelen volt elengedni a népet.
 • Elindulnak a szabadság felé, de újabb utánanyúlás jön az ellenség részéről.
 • Átkelés a Vörös tengeren, végleges csapás az ellenségre; Vízkeresztség jelentősége, mint vízválasztó!
 • Örvendezés a szabadságban, Isten dicsőítése, első szeretet tüze.
 • Cél az ígéret földjének, földi, mennyei örökség elfoglalása!

Isten gondolkozása nem változott, ugyanez történik a láthatatlan-szellemi-világban napjainkban is! Lásd ezt hit által magad előtt!

Mert Isten ereje nemcsak a hallgatóra van hatással, nemcsak benne munkálkodik, hanem az ellenséges erőket, akik fogva tartják a hallgatót, azokra mér csapásokat, lerombolja azt, amikor ki van hirdetve az evangélium!

4.  Imádkozni, Isten erejét felszabadítani életében;

Jézus missziós parancsa mindig többrétű volt;

Menjetek! (először nem ők jönnek, oda kell menni!) Hirdessétek! Gyógyítsatok! Űzzétek az ördögöt, üldözzétek! (Lásd a fáraót mindenki mögött; Az elméjüket meghomályosította…) Támasszátok a halottat!

Mt. 10, 7-8;

Menjetek el, és hirdessétekelközelített a mennyek országa! Gyógyítsatok meg betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.

Amikor kihirdetjük, akkor közel jön az emberekhez Isten országa, hit által befogadhatják, mert közel jött a bűnbocsánat, szabadulás, gyógyulás csak erőszakosan meg kell ragadni!

Nagy kihívás Jézus természetfeletti erejének felszabadítása az emberek életében!

Hogyan?   Van egy igei látásunk Isten akaratát illetően, ezt hittel megragadjuk, ima és megvallás által érvényesítjük!

Mk. 16, 15-20;

Ezután így szólt hozzájuk: „Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. (elmenni, felvállalni a küldetést, aktív cselekvési folyamat; oda menni ahol az emberek vannak! Jézus nem magához hívta először őket!)

Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. (hit az üdvösségre, a hirdetett üzenet nyomán, az ige magja felszabadítja a hitet az emberekben, így lesz!)

Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, (Hit a csodákra, mert van rá látás, felismerni Isten akaratát!)

kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak.” Az Úr Jézus pedig miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült. Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az igehirdetést a nyomában járó jelekkel. (miután elkezdték cselekedni, működött a mennyei támogatás; a földön is dolgoztak meg a menyben is! A megerősítés kell az embereknek, mert tele van a fejük humanizmussal, okoskodásokkal, racionalizmussal…)

Isten eredeti tervében ez így működik, hogy képviseljük a menny üzenetét; Ő pedig örömmel együtt munkálkodik velünk! (legszebb része)

Higgyünk a következő kijelentett igazságokban;

§  Isten a csodák Istene! Lásd az egész Bibliát, Ő nem változott (tegnap ma és mindörökké ugyanaz marad!…)

§  Azt akarja, hogy minden ember megtérjen… 1Tim. 2, 3-4;

Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Üdvözülni; bűnbocsánat, szabadulás, gyógyulás, bővölködés, egészség…

Minden embernek be akarja bizonyítani, hogy Ő él!

Ap.Csel. 1, 3;

Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta ezeknek, hogy ő él, amikor negyven napon át megjelent előttük, és beszélt az Isten országa dolgairól.

Ap.csel jogi kifejezések sorát mutatja be! Beszélni és felmutatni a bizonyítékokat! Be kell bizonyítanunk, hogy Ő él, e nélkül nem hisznek! Bíróságon bizonyító eljárás nélkül nem fogadják el igazságként a mondottakat!

1Kor. 2, 4-5;

Beszédem és igehirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a Lélek bizonyító erejével; hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék.

A bizonyítékok; a jelek és csodák, hogy az emberek megtapasztalják életükben Isten csodáit! Sok példa van erre.

Ki kell szolgáltatnunk a bizonyítékokat az embereknek hit által kézrátétellel (adás) imádkozva a szükségeikért! A Szent Szellem munkája közvetíti a bizonyítékokat az embereknek!

Ezért fontos; hogy be legyünk töltve hittel és Szent Szellemmel!

Amikor imádkozunk ezzel a hittel és meggyőződéssel tesszük, mivel hiszünk az ima erejében, hogy fordulatot hozhat és megnyitja a mennyet!

Ezért mikor imádkozom, nem kell bizonytalankodom ezekben az igazságokban, hiszen világosan le van írva, hogy Isten a csodák Istene és megtérésre akarja vezetni az embert!

Tehát nem úgy imádkozom; „ha akarod Uram”, mert tisztában vagyok akaratával, így teljes hittel imádkozhatom érte!

Bátran imádkozz; csodáért, megtéréséért, hitért, bizonyítékokért! Térképezd fel a szükségeit és hittel szabadítsd fel imában a megoldásokat, mert azok lesznek számára a bizonyítékok!

Előbb vagy utóbb mindenkiért imádkozz, akinek bizonyságot tettél, ezeknek az Igéknek az alapján, szabadítsd fel Isten erejét az életében!

Kézrátétel; Minden hittel és Szent Szellemmel teljes tanítvány alkalmazhat kézrátételt –az extrém eseteket kivéve-, ha tiszta kezeket tudsz felemelni!

Mi történik kézrátételnél?    ApCsel. 13, 11, a;

Most íme, az Úr keze rajtad van, és … Isten a kezét használja hatalmának átadására!

ApCsel. 8, 18;   Amikor látta Simon, hogy az apostolok kézrátételével adatik a Lélek,…

Lásd; Amikor kézrátételt alkalmazol az Úr keze lesz rajta, áldani, cselekedni az életébe, ekkor adatik neki valami a mennyből!

Naámán megkapja a bizonyítékokat; 

Szükségorientált evangélizáció; Jézus mindig az emberek szükségeit töltötte be először, természetes és természetfölötti szinten és ezáltal jutottak hitre!

2 Kir. 5, 1-4. 15-17;

És Naámán, a siriai király seregének fővezére, az ő ura előtt igen nagy férfiú és nagyrabecsült volt, mert általa szabadította volt meg az Úr Siriát; és az a férfi vitéz hősde bélpoklos volt. (Sikeres, de nagy szükségben! A szükség kaput nyit a sikeres emberek büszkeségén, megnyílnak így Isten beléphet az életükbe!)

Egyszer portyázó csapatok mentek ki Siriából, és azok Izráel országából egy kis leányt vittek el foglyul, és ez Naámán feleségének szolgált. És monda ez az ő asszonyának: Vajha az én uram szembe lenne azzal a prófétával, a ki Samariában van, kétség nélkül meggyógyítaná őt az ő bélpoklosságából. (Nagy ember <> kis leány, kis keresztény! Iránymutatás alulról; fogadja, mert a szükség nagyúr!)

És Naámán beméne, és elbeszélé az ő urának, mondván: Így s így szólott az Izráel országából való leány! (keresi a megoldást, figyel miden megoldási javaslatra,)

Azután visszatért egész kiséretével az Isten emberéhez, és bemenvén megálla előtte, és monda: Ímé, most tudom már, hogy nincsen az egész földön Isten, csak Izráelben(hitvallás; mivel szükségei betöltetnek, megkapta a bizonyítékokat, Isten létéről, hatalmáról, szeretetéről, egyből hisz Istenben!) Azért most vedd el, kérlek, ez ajándékot a te szolgádtól.

Ő pedig monda: Él az Úr, a ki előtt állok, hogy el nem veszem. Kényszeríti vala pedig őt, hogy elvegye; de ő nem akará.

És monda Naámán: Ha nem; adj kérlek a te szolgádnak e földből annyit, a mennyit elbír két öszvér; mert a te szolgád többé égőáldozattal, vagy egyéb áldozattal nem áldozik idegen isteneknek, hanem csak az  Úrnak. (megváltozott élet; többé nem leszek ugyanaz!)

Luk. 4, 27;

És az Elizeus próféta idejében sok bélpoklos volt Izráelben; de azok közül egy sem tisztult meg, csak a Siriából való Naámán.

Miért? Mert csak neki tettek bizonyságot, csak nála szabadították fel a bizonyítékokat!…

Ma még inkább működik, Jézus Krisztus és a Szent Szellem munkája miatt! Térképezd fel, és hittel mutasd meg a megoldást, ad át a bizonyítékokat, ima által!  Pl. személyes példák, egyetemista lány

Isten annyira szereti az embert, nagyon akarja, hogy megtérjen, át fogja adni a bizonyítékokat –nem mindig a mi elképzelésünk szerint!

Ezt jelentette a tanítványoknál, hogy az Úr együttmunkálkodott velük!

5. Beépíteni az embereket a gyülekezetbe;

Lehetőleg vezesd végig a folyamaton, csak utána hívd közösségbe. Akkor már nyitottabb lesz, miután már nála van az üzenet és vannak megtapasztalásai!

Néha fordítva is működhet!

Általában az istentiszteleteken azok térnek meg, akik így már elő lettek készítve! Legyen nálad;

 • Tájékoztató a gyülekezetről, hálózatról
 • Meghívó alfa kurzusra, gyülekezetbe, vagy valamilyen evangelizációs rendezvényre
 • Telefonszámcsere, e-mail címcsere szükséges a további kapcsolathoz
 • Érdemes később egy egyszerű fordítású Újszövetséget ajándékozni neki, hogy táplálkozni tudjon az Igével

ApCsel. 2, 41;

Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk.

ApCsel. 17, 4;

Néhányan hívőkké lettek közülük, csatlakoztak („odaragadtak”) Pálhoz és Szilászhoz, ugyanúgy igen sok istenfélő görög is, valamint sok előkelő asszony.

A megtérés után létfontosságú, hogy csatlakozzanak a gyülekezethez!

Megértve, hogy közösség nélkül nem tud felépülni hitük és nem tudnak hitben maradni! Pl. kisgyermek családban születik, tűzből kivett égő fadarab elalszik

Tudasd vele a hitben járás négy alappillérét és bátorítsd ezek gyakorlására;

 • Imádkozás
 • Táplálkozás az Igéből
 • Közösségbe járás, épülés a gyülekezetben
 • Személyes bizonyságtétel (a legtöbb új ember az új megtérőkön keresztül jön!)

Pl. Az új fa mellé kell egy támasztó karó, egy ideig

Segíts neki a kapcsolatrendszerébe bevezetni a hitet.

A megtérése sok kérdést, ellenállást szabadíthat fel, ennek célja, hogy a benne elindult új életet eltapossa az ellenség!

Pl. Mózes, Jézus születése > meg akarták ölni őket közvetlenül a születésük után, sokszor ez történik az új megtérőkkel is!

Gyakorlati segítségek;

 • Nagyon sok kérdés merül fel egy új megtértben és környezetében, válaszolj ezekre, amíg nyugvópontra jutnak a dolgok!

Kérj ehhez segítséget, ha szükséges a gyülekezetből!

 • Meglátogatni családját, barátait
 • Pásztori családlátogatás, ez különösen fontos kiskorú fiatalnál
 • Összehívni barátait, ismerőseit, rokonokat jó evangélizációs lehetőség

Pl.  Kornélius, Lídia, Akvilla és Priscilla, személyes példák

Ne felejtsd! Minden egyes új megtérttel potenciálisan 4-5 új kapcsolat nyílt meg a jó hír továbbadására. Használd ezt ki!

Jézus Krisztus kettesével küldte ki őket, kiegészítve, segítve egymást! Egyik beszél, másik imádkozik értük.

Sikerélménnyel tértek vissza, látták működésben az evangéliumot!

Akik vetnek, előbb utóbb aratni is fognak! Nem mindig ugyanott, ugyanakkor, de lesz aratás!

Öt kulcsszó a misszióban; (ISMÉTLÉS)

 1. Szeretni az embereket!
 2. Segíteni természetes és természetfölötti szinten!
 3. Hirdetni a jó hírt!
 4. Imádkozni az emberekért, felszabadítani a bizonyítékokat!
 5. Beépíteni az embereket a gyülekezetbe, Isten királyságába!

Ézs. 6, 5-9;

Ekkor megszólaltam: Jaj nekem! Elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Hiszen a Királyt, a Seregek URát látták szemeim! És hozzám repült az egyik szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról. Számhoz érintette, és ezt mondta: Íme, ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. (Átvisz egy tűz általi megtisztuláson, mielőtt elküldi a szolgálatra!)

Majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta: Kit küldjek el, ki megy el követségünkben? Én ezt mondtam: Itt vagyok, engem küldj! Ő válaszolt: Menj, és mondd meg e népnek:

Kit küldjek el? – kérdezi a Szent Szellem ma is! A menyben csend lett és ez a kérdés hangzott el; Kit küldjek el? Jézus válaszolt; „Itt vagyok, küldj el engem!”

JÉZUS IS ÍGY KÜLDETETT EL A MENNYEI DICSŐSÉGBŐL! Isten természetfeletti erejét adta neki! Feladta mennyei dicsőségét, kényelmét a küldetésért, a nehezebbiket választotta!

Könnyebb maradni, kisebb kihívás, de a végeredmény is sokkal kisebb!

Kit küldjek el? – kérdezi a Szent Szellem!

El akar küldetni a társadalom minden szférájába az evangélium üzenetével!

Kit küldjek el;

Az Alkoholistákhoz, a válófélben lévőkhöz, a gyermekekhez, az árvaházakba, a kábítószeresekhez, a fiatalokhoz, a döntéshozókhoz, kormányzati szervekhez, egyetemistákhoz, középiskolásokhoz, értelmiségiekhez, a vállalkozókhoz, az idősekhez, zenészekhez, művészek világába, színészekhez…,

városokhoz, településekhez… Kit küldjek el? – kérdezi a Szent Szellem!

Legyél Te is azok között, akik igennel válaszolnak erre a mennyei kérdésre! Cselekedd a küldetés öt pontját, velem együtt!

 

Szeretettel üdvözöllek,

 

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

 

Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által befogadva ezt a tanítást:

Süveges Imre – A személyes bizonyságtétel ereje

https://omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000021%20si_a_szemelyes_bizonysagtetel_ereje.mp3

 

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Lesztek nékem tanúim

https://www.youtube.com/watch?v=QnetnVt-eGI

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Kari Jobe és Bethel Music – Forever

http://youtu.be/XnKhPypW-Co

 

Heti imakérés:

Imádkozzunk, hogy a missziós lelkület megújuljon bennünk a Szent Szellem által!