• Hisszük, hogy a teljes Biblia Szent Szellemtől ihletett, Isten egyedüli írott, csalhatatlan és hiteles kinyilatkoztatása.
  • Hiszünk a Szentháromságban, az Atya Istenben, Fiú Istenben, Szent Szellem Istenben – az Úr Jézus Krisztusban.
  • Hisszük, hogy Jézus Krisztus földi életében szűztől született a Szent Szellem által, bűntelenül élt, Isten küldetésének eleget tett minden ember helyett történt váltsághalálában, vére által engesztelést szerzett az Atyánál az emberek bűneire, hiszünk Jézus Krisztus testben való feltámadásában, mennybemenetelében, és hogy most az Atya jobbján van, és visszajön a földre hatalommal és dicsőséggel.
  • Hiszünk a bűnös, elveszett emberek újjászületésének és felnőttkori vízkeresztségének abszolút fontosságában, melyet Jézus Krisztusban való hit által a Szent Szellem végez el. Hisszük, hogy a bemerítést az Úr Jézus Krisztus rendelte el, az újjászületés, és a gyülekezetbe való beépülés pecsétjeként.
  • Hiszünk a Szent Szellem keresztségben, melynek egyik jele a nyelveken szólás, hiszünk a szellemi és szolgálati ajándékok működésében a jelen korban.
  • Hiszünk az igazak és bűnösök feltámadásában, hisszük, hogy a megváltottak örök életre, a hamisak az ítélet után az örök kárhozatra jutnak.
  • Hisszük, hogy Jézus Krisztus az egyház feje, a tagok pedig a test részei, egységben. Krisztusba vetett hitünket és a vele való szövetségünket megerősítjük a rendszeres úrvacsorai közösségben.
  • Hisszük, hogy a házasságot Isten szerezte, célját meghatározta és megáldotta. A házasság egy férfi és egy nő, Istentől rendelt, szövetségen alapuló természetes életközössége, amely örök életre szól.
  • Hiszünk a keresztyén hitnek a mindennapi életben való gyakorlati alkalmazásában, az emberek felé való szolgálatban az élet minden területén, ami magában foglalja többek között a hitben való nevelést, lelkigondozást, szociális segítségnyújtást.