Adatkezelési tájékoztató

Hírlevélre történő feliratkozás vonatkozásában

 

Jelen Adatkezelési tájékoztató az Omega Hálózat Egyesület tevékenységéhez kapcsolódó hírlevélre történő feliratkozás keretében végzett személyes adatok kezelésére vonatkozó átlátható tájékoztatásnak megfelelően tájékoztatja az érintettet.

A tájékoztató értelmezése szempontjából fontos meghatározni, hogy mi minősül személyes adatnak és ki minősül érintettnek.

Az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 4. cikk 1. pontja alapján személyes adatnak minősül:

„azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható”

A fentiek alapján érintettnek minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személy. Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 3. § 1. pontja alapján „bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy”.

 

  1. Adatkezelő adatai, elérhetősége

Omega Hálózat Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Székhelye: 1171 Budapest, Lajosház u. 5.

Adószáma: 18333525-1-42

Képviselője: Takács Károly

Honlap: www.omegagyulekezetek.hu

E-mail: iroda@omegagyulekezetek.hu

Az Egyesület által végzett hírlevél szolgáltatás vonatkozásában közös adatkezelés nem valósul meg.

  1. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama
A kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Név Elektronikus levél keretében hírlevél küldése az Egyesület tevékenységéről, az Egyesület tevékenységéhez kapcsolódóan Az érintett önkéntes hozzájárulása (Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) a) pontja). Az érintett visszavonásáig.
Elektronikus levelezési cím

(e-mail cím)

Elektronikus levél keretében hírlevél küldése az Egyesület tevékenységéről, az Egyesület tevékenységéhez kapcsolódóan Az érintett önkéntes hozzájárulása (Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) a) pontja). Az érintett visszavonásáig.

A 18. életévet be nem töltött személyek esetében a törvényes képviselő hozzájárulásával jogszerű a hírlevélre történő feliratkozás.

  1. Címzettekre, harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbításra és profilalkotásra vonatkozó információk

Az Általános adatvédelmi rendelet 4. cikk 9. pontja alapján címzettnek minősül „az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.”

Az Infotv. 3. § 24. pontja alapján harmadik országnak minősül „minden olyan állam, amely nem EGT-állam”.

Az Általános adatvédelmi rendelet 4. cikk 26. pontja alapján nemzetközi szervezetnek minősül „a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre.”

Az Általános adatvédelmi rendelet 4. cikk 2. pontja alapján profilalkotásnak minősül „személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják”.

A hírlevélre feliratkozó természetes személy által megadott adatok az adatkezelőn kívül más személlyel nem kerülnek közlésre.

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére a megadott adatok nem kerülnek továbbításra, az adatok alapján automatizált döntéshozatal és profilalkotás nem történik.

  1. Az érintettet megillető jogok és azok gyakorlása

Átlátható tájékoztatáshoz való jog

Az Egyesület (adatkezelő) jelen adatkezelési tájékoztatóval tesz eleget az adatkezelőre, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, a címzettekre, harmadik országba, nemzetközi szervezet részére történő adattovábbításra, automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra, az érintettet megillető jogokra, jogorvoslatra vonatkozó információkkal a tájékoztatási kötelezettségének.

Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a hozzáféréshez való jog keretében az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy az adatkezelő rá vonatkozóan személyes adatokat kezel. Amennyiben igen, jogosult megismerni az adatkezelés célját, a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelés időtartamát, a címzetteket, harmadik országba, nemzetközi szervezet részére történő adattovábbításra vonatkozó információkat, az érintettet megillető jogokat, a jogorvoslatra vonatkozó információkat. Az adatkezelő a hozzáférési jog keretében a kezelésében lévő az érintettre vonatkozó személyes adatok másolatát rendelkezésre bocsátja.

Helyesbítéshez és törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől pontatlan adatkezelés esetén kérje adatainak pontosítását, helyesbítését, illetve jogosult kérni személyes adatainak törlését.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja a rá vonatkozó adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, a tiltakozási jog gyakorlásához kapcsolódóan kéri az érintett az adatainak korlátozását.

A helyesbítéshez, törléshez és az adatkezelés korlátozásához való jog keretében az érintett kérése esetén jogosult arra, hogy az adatkezelő tájékoztassa az adatkezelés címzettjeiről.

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az általa az adatkezelő részére rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá egy másik adatkezelőnek továbbítsa abban az esetben, ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapszik és az adatkezelés automatizált módon történik. Ebben az esetben jogosult kérni az adatkezelők közötti közvetlen személyes adatok továbbítását is.

Automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra vonatkozó tiltakozási jog

Az érintett jogosult arra, hogy automatizált döntéshozatal, profilalkotás esetén a döntés hatálya ne terjedjen ki rá.

  1. Kérdés, illetve jogorvoslat esetén az alábbi helyekre fordulhat:

Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdés, észrevétel, érintetti joggyakorlás esetén az alábbi elérhetőségeken elérhető az adatkezelő.

Omega Hálózat Egyesület

1171 Budapest, Lajosház u. 5.

E-mail: iroda@omegagyulekezetek.hu

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Honlap: www.naih.hu

Telefon: +36-1-391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett a jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat, a pert választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróságot megkeresheti a https://birosag.hu/birosag-kereso oldalon.