search
hun /
szolgalataink

A Bibliát tanulmányozva több helyen olvashatunk a személyes és szervezett formában történő tanítványozásról, képzésről (pld: Sámuel – prófétaiskola, Barnabás - Pál, Pál - Timótheus – személyes mentorálás).

Ezen példák alapján szolgálatunk egyik fontos alapja a személyes és szervezett képzés:

1. Az Omega Hálózatban, illetve a szélesebb körű magyar eklézsiában minden gyülekezeti tag felé lehetőséget adunk, hogy növekedjen személyes hitéletének alapjaiban és szolgálatában. Ezt a tevékenységet az Omega Képzési Központ keretein belül biztosítjuk.

2. Gyülekezetben szolgáló gyülekezeti vezetők felé, akik lelkipásztorként, vezetőként, szolgálatvezetőként a gyülekezet tagjai irányába szolgálnak.
Szeretnénk nekik gyakorlati segítséget adni a biblia alapú vezetési alapelvek elsajátításához és gyakorlatba ültetéséhez.

3. Azok felé a vállalkozók felé, akik gyülekezetünk tagjai, mindennapi életükben cégvezetéssel, vállalkozással foglalkoznak.
Szeretnénk segíteni nekik a vezetés-menedzselés bibliai alapú gyakorlati alapelveinek továbbadásában.

4. A társadalom döntéshozó, vállalkozói rétege felé egy bibliai alapú, helyes értékrend közvetítése által, ezen keresztül lehetőséget adva mindenki számára ahhoz, hogy közelebb kerüljön Isten országához.

Az ember fejlődése két komponensnek köszönhető:

1. Istentől kapott tehetség, tálentumok, adottságok
2. Jellem, erkölcs, értékrend, szemléletmód, életvezetési alapelvek illetve vezetői képességek, amelyeknek kialakítása, fejlesztése pedig emberi felelősség.

Keresztyén emberként hisszük, hogy a tehetség, tálentumok, adottságok Istentől adatnak és felelősségünk, hogy ezeket folyamatosan fejlesszük, legjobb tudásunk, lehetőségeink szerint kamatoztassuk.

Ezen látás alapján több mint 10 éve szervezünk különböző képzéseket, szemináriumokat, konferenciákat és egyéb rendezvényeket.

Éveken keresztül a Frontvonal Alapítvány keretein belül (főként keresztyének számára) szerveztünk képzéseket, üzletemberi szemináriumokat. Ezek a rendezvények nagyszerű lehetőséget biztosítottak arra, hogy igei alapelvek medrében a résztvevők megerősödjenek jellemben, személetmódban és gyakorlati vezetésben.

Ezt a szemléletmódot szélesítette ki Isten azzal, hogy Michael Magyar, Ausztráliában élő, de magyar gyökerekkel rendelkező keresztyén üzletemberrel számos alkalommal tartottunk ebben a témakörben előadásokat, képzéseket.

 

Ezen túl, mint üzleti mentorral közösen szemináriumokat rendeztünk vállalkozók számára.

 

Ezzel párhuzamosan Isten lehetőséget adott arra, hogy részesei legyünk John C. Maxwell 2013. novemberi konferenciájának. Istennek hála, több mint 3000 fő, nagyrészt nem keresztény ember hallotta John C. Maxwell (lelkipásztor, világszinten elismert üzleti tréner) előadásait a Hungexpo „A" csarnokában.

Az előadó sajátos módon kommunikálja az Istentől származó, örökérvényű, bibliai igazságokat, törvényszerűségeket, mind a lelkészek, mind pedig üzletemberek, vállalkozók felé.

 

Ezek a rendezvények kitágítottak bennünket abban, hogy céltudatosabban fektessünk be a környezetünkben lévő, nem keresztyén vállalkozók, vezetők irányába. Továbbra is látásunk egyik fontos célja, hogy ne legyünk távol a világtól önálló keresztyén szubkultúrát felépítve.

 

Szükségesnek látjuk, hogy mi, keresztyén emberek is folyamatosan képezzük magunkat, hogy az Istentől kapott tálentumainkkal, ajándékainkkal minél hatékonyabban tudjunk a környezetünkben lévők felé szolgálni, végezni az Istentől kapott küldetésünket.

 

 

Ezért bátorítunk mindenkit, kiemelten a vezetőket, vállalkozókat, üzletembereket, hogy:

1. Vegyen részt az Omega Képzési Központ aktuálisan meghirdetett képzéseiben.

2. Vegyen részt a regionális vezetői alkalmakon, egyéb közös vezetői, hálózati rendezvényeken, hogy az Istentől kapott elhívásában növekedni, erősödni tudjon.

3. Vegyen részt üzleti jellegű vezetőképzésben. A számos, piacon található üzleti képzés közül számunkra, mint hívők számára, az Üzleti Plusz Kft - Business+ Akadémia ilyen jellegű rendezvényei bizonyultak a legmegfelelőbbnek.

 

Részletes információk:


 

rsz_kepzes4


Szakirányú bibliai képzések


Isten 2003 nyarán kezdett beszélni nekem az Omega Képzési központ kialakításáról. Az elmúlt években különböző missziós szervezetekben több száz munkatársat képeztünk. örömmel tapasztaltuk, hogy a szinte minden magyarországi felekezetből résztvevők életében és szolgálatában pozitív változás, megújulás következett be.

Ezen tapasztalatok alapján bátorítok mindenkit, hogy az Istentől kapott elhívás alapján személyes és szolgálati növekedése érdekében vegyen részt ezeken a képzéseken. 

Süveges Imre

apostoli szolgáló

Küldetési nyilatkozat


Az Omega Képzési Központ a XXI. század kihívásainak megfelelő, hittel és Szent Szellemmel teljes munkásokat készít fel 

a magyar eklézsia megújulása és növekedése érdekében. A tanítványok gyakorlati képzése során külön figyelmet fordít a 

szellemi és szolgálati ajándékok felszabadítására, kimunkálására Isten élő Igéje és az apostoli tanítás alapján.


Képzéseink célja


A gyülekezeti szolgálatokat nagyon sok területen a kialakult gyakorlat, felekezeti elvárások, embereknek való megfelelés,  

szándék, humánus gondolatok motiválják. A Menny csak azokra a cselekedetekre és gyakorlatokra helyez áldást, ami 

összhangban van Isten Igéjével. Újból és újból felül kell vizsgálnunk magunkat, hogy ne halott cselekedetek jellemezzék 

szolgálatunkat. Ha az Igei gyakorlatot követjük, az Isten elvárásainak megfelelően szolgálunk, akkor Mennyből jövő élet és 

szellem fakad fel, és nem apad el forrásunk. Így szolgáló életet élni élmény, és hálaadással gondolunk arra, hogy a lévitákhoz 

hasonlóan az elhívásunk egy ajándék Istentől. Ezért képzéseink célja, hogy hallgatóink eljussanak a krisztusi nagykorúságra, 

és helyes, bibliai szemléletmód alakuljon ki bennük.


Céljaink

- Szakiránynak megfelelő „munkaköri leírást” adjunk Isten Igéjéből, egy-egy szolgálati ajándékra vonatkozóan.

- Az elméleten túl gyakorlati képzést nyújtsunk.

- Segítsük egy megújult szemléletmód kialakulását.

- Egy új tűz, lendület jöjjön a résztvevők életébe.

- A hallgatók küldetéssel rendelkező emberekké váljanak.


A képzések időtartama

- Általában egy tanév (szeptembertől júniusig), havonta egy alkalom, szombatonként (néhány szakiránynál ez eltérő lehet).

- A szeptemberi megnyitón minden szakirány egy közös, motiváló alkalmon vesz részt.

- Az év további hónapjaiban szakirányú képzések zajlanak.

- Júniusban az ünnepi évzáró alkalmon imaszolgálatot végzünk, minden résztvevőt megáldunk.


A képzések alkotóelemei

- Elismert, gyakorlott szolgálattevők inspiratív előadásai.

- Jegyzetek az előadásokról.

- Kötelező hanganyagok CD, DVD elérhetőségben; olyan témák, amelyek otthoni feldolgozást igényelnek.

- Kötelező olvasmányok; néhány meghatározó könyv áttanulmányozása.

- Gyakorlati képzés; elmélet elmélyítése különböző gyakorlati szolgálatokban.

- Közös imádság a résztvevőkért.

Részletek és jelentkezési lap.
Bizonyságok azoktól, akik részt vettek valamilyen képzésen


A tanfolyam részemre Isten akaratát, királyságát, mutatta be.

Megértettem az elhívásunkat, hogy mire lettünk rendelve. Továbbá, megértettem létezésünk értelmét, hogy az Ő terve 

minden ember részére egy pozitív, áldott, kibontakozó élet. Arra hívott el minket Isten, hogy ezt közvetítsük a világi 

emberek felé, ne tartsuk meg magunknak,hanem Isten Szellemével, erejével adjuk tovább. Hirdessük az örömhírt, 

alkalmas és alkalmatlan időben. Vegyük át fiúságunk ajándékait, és imáinkkal és bizonyságunkkal segítsük az embereket.

Sokat épültünk, Istennek hála érte!                                                                                       

Agapé Gyülekezet P. I.


4. kp.r 

Ez a képzés segített megérteni, hogy mennyire fontos az emberekhez eljuttatni az örömüzenetet, hogy megmentsünk minél több embert, kiragadjuk őket a sötétségből. Új reményt és erőt adott,hogy tovább járjam az utat, amire elhívott az Úr.

Magyar Pünkösdi Egyház - Kármel Gyülekezet D. S.

A képzéseket minden embernek ajánlom. Nagy bátorítást adott az evangélium hirdetéséhez. Együtt tanulhattunk 

mindenféle gyülekezet tagjaival. Bátoríthatjuk egymást, hol és hogyan lehet hatékonyabbá tenni az evangelizálást. Az iskola 

bizonyíték arra is, hogy Krisztusban egyek vagyunk. Egységben lehet előre lépni. Sok jó bizonyság volt, amik jó példák 

voltak előttünk.Erősödött a hitem amióta idejárok,13 ember tért meg a bizonyságtételemen keresztül.

Omega Gyülekezet T. T.


Sehol máshol nem kaptam még ilyen gyakorlatias, maradandó tanításokat, mint itt azevangélista képzőn. Nagyon 
fog hiányozni, de most annak lesz az ideje, hogy a gyakorlatbavigyük azt a sok, hasznos, Istentől jövő tanítást, amivel 
itt gazdagodhattunk. Olyan alapokatkap itt az ember, ami nem csupán az evangélistáknak lehet fontos, hanem amit
minden hívőnek tudnia és hallania kellene. Bár én dicsőítő vagyok, mégis nagyon örülök, hogyelvégeztem ezt a képzést. 
Hisz az evangélizáció mindannyinknak feladata.

Magyar Pünkösdi Egyház - Kármel Gyülekezet D. H.Nagyon nagy élmény volt számomra ez a képzés, újra eleven és élő lett az ige, éhséget adott az Isten keresésében. 

Az Isten élő szeretete újra erőt adott az élet nehézségével szemben, és eltökélté tett, hogy soha semmit ne adjak fel, hanem 

az ő segítségével semmi se lehetetlen, ez az Ige ereje, ami megújította a szolgálatomat!           

Hit Gyülekezete dr. L. K.

 
Rendszerezte az ismereteket, tágította a látásomat, az emberek felé való szolgálathoz bátorítást és tüzet adott

Új lendületet élek át, hatékonyabb lett szolgálatom (megtérések gyógyulások történtek szolgálatomon keresztül). Sok 

új barátot, őszinte Krisztuskövetőket ismerhettem meg, nagyon hálás vagyok Istennek és Süveges Imrének, a képzés

nagyszerű volta miatt. Tiszta, nagyszerű volta miatt. Tiszta, értelmes, igei, barátságos,  hangulatú volt minden alkalom. Köszönöm.

Autonóm Gyülekezet N. E.


 


Ez képzés megerősítette belsőemberemetMegvilágította azokat dolgokat, amik sötétségben voltak számomra. 

Felbúzdított az Ige cselekvésére. Megváltoztatta az emberekhez való hozzáállásomat, szolgálatomat.

Keresztény Élet Központ F.Gy

Számomra nagy áldás volt ez a képzés. Sok dolgot tanultam. Amikor hallottam képzés lehetőségéről, megörültem, 

Számomra nagy áldás volt ez a képzés. Sok dolgot tanultam. Amikor hallottam képzés lehetőségéről, megörültem, hisz 

tudom, hogy Isten erre hívott el. Sokszor eltértünk az adott anyagtól /pl. szintváltás/ ezeken keresztül Isten szólt a 

szívemhez. Úgy gondolom, mikor megtérünk, talán <

szívemhez. Úgy gondolom, mikor megtérünk, talán ezzel képzéssel lehetne kezdeni, hiszen alap dolgokat tanultunk, ami 

nélkül a mindennapi akadályokat nem tudjuk legyőzni.

Magyar Pünkösdi Egyház - Kármel Gyülekezet: E. N.Megújult a látásom a hozzáállásom a szolgálathoz. A világi emberek felé Megújult a látásom a hozzáállásom a szolgálathoz. A világi emberek felé nagyobb alázatot, kegyelmet és szeretetet 

kaptam. Az Istené minden hála és dicsőség. Köszönöm az Omegának is.

Keresztény Élet Központ: B. L
Nekem, mint három hónapos frissen megtért kereszténynek, mindent jelentett. Mert Isten Igéjének tanítása mindig jobban 

és jobban szívembe vésődött, és most már tudom, hogy ezt más embereknek is tovább kell adnom. Az embereknek érezni kell, 

hogy Isten milyen csodálatos és igazságos és mennyire szeret minket.

Omega Gyülekezet R.J.

Értelemmel megragadva rengeteg ismeretet adott arrahogyan lehet embereket 

 megtérésre vezetni, Szent Szellemmel megragadva, hogyan kell Krisztus szeretetét bemutatni. Örülök a képzésnek, sokat kaptam, van bennek készség arra, hogy evangélizáljak és szolgáljak emberek felé. Hálás vagyok Istennek ezért a képzésért. További áldást kívánok a munkátokra!


                                                                             

Agapé Gyülekezet K. T.Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy lehetőségem volt részt venni ezen a képzésen. Először is az emberkért, akiket 

itt megismerhettem, és együtt végig járhattuk az alkalmakat. Az evangélizációs csoportunkba is be tudtuk vinni a 

tananyagot, és örömmel fogadták testvéreim. világ felé pedig: azt, amit itt képzésen tanulhattunk hasznosítani tudtuk 

szolgálatban. Amióta ezt teszem, bátrabb, erősebb, és határozottabb lettem.

Dicsőség az Istennek!                                


Agapé
 Gyülekezet J. Gy.
Mélyebben ráláttam Isten gondolkodására, sok olyan tanítást hallottam, ami megerősített engem abban, hogy Istentől kaptam 

bizonyos gondolatokat, mivel teljesen megegyeztek tanításban elhangzottakkal. Meggyőződésem, hogy Isten ezen a 

területen szeretne tovább vinni, korábban nem voltam teljesen biztos ebben, de most már igen. Köszönöm.

Magyar Pünkösdi Egyház - Kármel Gyülekezet- K. K.

 

rsz_kepzes5

Az elmúlt 15 évben folyamatosan tartottunk képzéseket a meglévő és a leendő munkásainkon túl más felekezetben szolgálók számára is. Az idei évben (2014) két képzésünk volt, melyet június hónapban zártunk le. Ebben az évfolyamban kiemelkedően nagy volt az érdeklődés képzéseink iránt. Így örömmel tölt el, hogy több mint 100 embert bocsájthattunk ki újból az aratásra.

Jó látni a testvérek intenzív fejlődését és hallani bátorító bizonyságaikat, szolgálatuk fejlődését, kibontakozását.

Számomra az emberek képzése különösen pozitív élmény, hiszen látom és tapasztalom a Szent Szellem megújító munkáját benne.


kepzes3kepzes2
kepzes1