search
hun / eng / rom / ger
heti_batoritas_sav

Egy olyan online kiadvány, mely Isten Igéje alapján felépít, bátorít különféle aktuális témákban.

Sőt buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától. Zsid. 3, 13;

 

 

Kegyelem és igazság

Lk. 4, 22;

Mindnyájan egyetértettek vele, majd elcsodálkoztak azon, hogy a kegyelem igéit hirdeti, és azt kérdezgették: „Nemde a József fia ez?” Én is ezt teszem ma!

Isten bemutatkozása az Igében;

2Móz. 34, 6-7.a;

Elvonult előtte az ÚR, és így mondta azt ki: Az ÚR, az ÚR irgalmas és kegyelmes Isten! Türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy!

Megtartja szeretetét ezer ízig,(kegyelmét is, mégha ezerszer elestél akkor is!) megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket.

Zsolt. 86, 15;

Pedig te, Uram, irgalmas és kegyelmes Isten vagy, hosszú a türelmed, nagy a szereteted és hűséged.

Jón. 4, 2;

Így imádkozott az ÚRhoz: Ó, URam! Gondoltam én ezt már akkor, amikor még hazámban voltam! Azért akartam először Tarsísba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, türelmed hosszú, nagy a szereteted, és még a rosszat is megbánod.

Te tudod?! Sokan csak ismeret szintjén, de nem tapasztalat szintjén.

Ha tudod, az alapján gondolkozz, beszélj, imádkozz és cselekedj!

1Pt. 5, 10;

A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni.

Minden kegyelem Istene, nincs hiány Őbenne, a kegyelem teljessége lakik Őbenne. Tökéletesen, bőségesen elég mindenkinek, minden bűnhöz, eleséshez!

Jézus Krisztus megjelenése, eljövetele, kereszthalála és feltámadása egy új korszakot nyitott az emberiség számára; a kegyelem és az igazság korszakát!

Jn. 1, 14. 16-17; 

Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve (megtelt, hiánytalan, egész) kegyelemmel (kharisz, örömteli jóindulat) és igazsággal. (igazmondás, valóság) Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg.

Ószövetség; A törvény, kijelentett isteni Igazság korszaka, cselekedd és élsz! Csak kevesen tudták igazán megragadni, néhányan (Jób, Ábrahám), de tökéletesen senki!

Atya mindenkit el akart érni, megmenteni ezért Jézus betöltötte az Isten igazságait, egy teljesen új korszakot nyitva számunkra…;

 1. Zsid. 9, 22;

A törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat.

 1. Róm. 6, 23;

Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.

Mindkét alapvető igazságot, de a többit is tökéletesen betöltötte Jézus Krisztus, azért, hogy felénk, amikor képviseli az Isten igazságát (ami semmit sem változott!) tudja az Ő kegyelmét is bemutatni!

Ezért telve volt és telve van kegyelemmel és igazsággal.

Ő egy ilyen Isten, a Biblia Istene, a világot Teremtő és Megváltó Istenünk!

Ezért lett igaz Jézus Krisztusra a következő Ige;

Jn. 14, 6;

Jézus így válaszolt: „Én vagyok az út, (kiút a bűnből, nehéz helyzetekből) az igazság (igazmondás, valóság) és az élet; (bővölködő földi és az örök élet) senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.”

Krisztusban, véget ért a Törvény, a cselekedj és élsz korszaka, mert Jézusban eljött a kegyelem korszaka. Mindez azt jelenti, hogy kegyelemből hit által megragadjuk ezt a kijelentést!

Nagy kísértés visszamenni a múltba, az Óba, nem hit által kegyelemből!...

Isten előtt csak két pozíciónk lehet:

 • Ítélet alatt lenni

 • Kegyelem alatt lenni (megtérés által kerülhetünk ide, hit által!)

Hit által, kegyelemből, reformátori nagy kijelentés! Ezt a nagy kegyelmet újból és újból hit által vehetjük birtokba.

Ef. 2, 7-9;  

hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Isten szándéka; kimutassa, megmutassa…

Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;(az Ő kegyelme, szeretettből örömmel adott ajándék!) nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.

Így senki sem dicsekedhet, csak hálát adhat, mert hit által kegyelemből vagyunk megváltva és megtartva mindnyájan! Közös alapunk!

Nem cselekedetek miatt! Az Ószövetség bebizonyította, nem tudjuk cselekedeteink által birtokba venni Isten jóindulatát, csak kegyelemből, hit által és ebből nőnek ki az Isten igazságának megfelelő cselekedetek.

Amikor pedig nem jön elő magatartásunkban Isten igazsága, hit által befedezi a kegyelme!

Kegyelem és igazság! A kegyelem törvénye nem húzta keresztbe Isten igazságát, hanem kiteljesítette!

Mi az Igazság? Kérdi Pilátus! Jézus, Isten törvénye, Igéje egységben!

Mi az igazság? 10 parancsolat! Ne…., de mégis időnként, megcsúszol, akkor hittel Jézusra nézve megragadjuk a kegyelmet!

Ha loptál a bűn következménye meg lesz, ezt a kegyelem nem törli el, megerősít elhordozni, de Isten előtt kegyelmet kapsz, ha hittel megragadod ezt!

Isten igazságát nem tudjuk teljességgel betölteni, erre csak Jézus volt képes! Isten tudja, bekalkulálta, mindezt a kegyelem pótolja ki. Mindenkinek szüksége van erre, saját erőnkből, jó cselekedeteink által nem megy!

Pl. Híd ami nem ért át a túlsó partra, mert a bűn, fertőzés bennünk van

A kegyelem helyre teszi a dolgokat, de a cselekedeteink következményeit nekünk kell learatni!      Pl. ifjú pár egyik gyülibe teherbe esett

Ezt jelenti, hogy Jézus telve volt kegyelemmel és Igazsággal, ez az Új korszak!

ApCsel. 6, 8;

István pedig - kegyelemmel és erővel telve - nagy csodákat és jeleket tett a nép között.

Fontos, hogy mi is megteljünk ezzel az isteni kegyelemmel és ehhez kapcsolódni fog, betársul az Isten ereje és akkor működnek a dolgok.

A kegyelem és irgalom vezet a gyógyulásokhoz Isteni csodákhoz!

Jézus Krisztus követve, teljünk meg kegyelemmel és Igazsággal!:

 • Csak kegyelemmel megtelt ember, nem érti, érvényesíti Isten igazságát, nincs egy helyes mederbe a kegyelem áradása, medertelemül szétfolyik, sok kárt okozva az emberben!
 • Csak az igazsággal megtelt ember, pedig kíméletlenül fejbe vágja az Igével környezetét, amit mond, lehet, hogy bibliai, de nem kegyelemből, hanem törvényből teszi! Veszélyes, kíméletlen!!!!
 • A Krisztusi egyensúlyban élő, kegyelemmel és Igazsággal megtelt ember! Legyünk ilyen egyensúlyban lévő Krisztust követő keresztények!
 • Az Újszövetségben Jézus Krisztus által nyilvánult meg Isten kegyelme;
 • Betegek gyógyításában…
 • Megbocsátattak a Te bűneid…, bűnbocsánat közvetítésében
 • Démonoktól gyötrött emberek megszabadításában
 • Elesettek, gyengék, erőtlenek, magányosak felkarolásában (Bethesda tónál történő események, templomnál lévő sánta)
 • Bűnös emberekkel való közösség vállalása (vámszedők, farizeusok vádja)
 • Nem vádolja a nyilvánvalóan megvetett, elítélt bűnöst (házasságtörő asszony, samáriai asszony)
 • Júdásról tudja bűneit, nem ítéli el, ad időt, kegyelmet a megtérésre
 • Péter árulását sohasem említi neki, csupán prófétál erről, amikor megtörtént csak a szeretet kapcsolatot erősíti meg vele. Nem árulóként kezeli és tekint rá, abszolút kegyelmet ad az őszinte megtérést látva!
 • Lázár halálakor, sírt! Abszolút együtt érző az emberek fájdalmával, megjelennek a kegyelem és irgalom könnyei, ami cselekvésre indítja Őt!

Jézus Krisztus Tegnap ma és mindörökké ugyanaz! Ma is ugyanezek a reakciói veled kapcsolatban is, amikor hasonló helyzetbe kerülünk! Így gondol rád, ugyanaz a viszonyulása, semmit sem változott! (ezer íziglen!)

Isten kegyelme, irgalma, könyörülete (örömteli, szeretettből meg nem érdemelt jó cselekedett!) Nem érdemből, hitből lesz a miénk! Megértjük, megragadjuk, kimondjuk, megköszönjük > mindenki örül!

Isten tudja, hogy nem tudsz saját erőből megállni, mert az Ő Kegyelme azt jelenti;

 • Nem mond ítéletet
 • Nem vádol, mutogat rád, még ha jogos lenne is
 • Nem cserél le
 • Nem selejtezz, nem dob ki, használhatatlan címmel
 • Gyarlóságainkat elfedezi a kegyelem
 • Mindig kezdhetsz vele újat, sőt életünk az újrakezdések sorozata
 • Szeretettel, megértéssel közeledik feléd, hogy így viszonyul hozzád!
 • Nem bélyegez meg, negatív skatulyába nem zár…
 • Amikor bajba vagy, elesett állapotba vagy, lenyomva vagy, negatív életérzéseid vannak, kegyelmével, irgalmával közelít hozzád
 • A szégyenteljes helyzetedben akkor is melléd áll kegyelmével
 • Nincs véglegesen elrontott helyzet!

Zsolt, 103, 8-10; Isteni bánásmód!

Irgalmas és kegyelmes az ÚR, türelme hosszú, szeretete nagy.(nem rövid és kicsi)

Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. (kegyelme örökké tart, haragja nem!)

Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk.(nem úgy ahogy megérdemelnénk, Jézus és szeretette miatt örömteli jóindulata szerint!)

Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt.

Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket.

Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az ÚR az istenfélőkhöz.(Csak szeresd és féld az Istent mindörökké, akkor minden hibád sé bukásod ellenére meg tud tartani Téged!)

Itt fogalmazza meg a Zsoltáros a Szent Szellemtől ihletve a legszebben, lelket gyönyörködtetően Isten kegyelmének valós tartalmát!

Zsid. 12, 2-4; Kire nézel???

Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett - a gyalázattal nem törődve - vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Mert a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen a vérig,

Tehát Istennek ezt a Jézus Krisztusban megnyilvánult nagy kegyelmét látva, a mi felelőségünk; Nézvén a hit fejedelmére, arra, amit Ő tett a kereszten érted, csak ez által a látásmód által tudsz hinni és hitben járni!

Ördögi stratégia; a felfelé néző lefelé néző, magára néző legyen!

Nézhetünk (látásmódunk);

 • Magunkra, bukásainkra, eleséseinkre, vétkeinkre, csüggedés, depresszió, sötétség, vádlás, lenyomás, érzelmeinkre, saját igazságunkra, sikereinkre, büszkeség, felsőbbrendűség
 • Körülményekre, sokszor ellentétesek Isten igazságaival
 • Emberekre, vegyes a kép, van aki tökéletesen ellentétes Isten igazságával, azokra nézhetünk akikben látjuk az Urat, de ez is kevés…
 • Ördögi, vádló, kárhoztató sugallatokra…
 • Csak Jézusra, amit Ő tett a kereszten az Ő kegyelmére és Igazságára!

Fontos ezt megtanulni, elsajátítani ezt a látásmódot hosszú távon, nem csak alkalmi szinten! Ez a látásmód tart meg Isten kegyelmének uralma alatt mindvégig, amíg a mennyben kiteljesedik Isten igazsága bennünk!

1Pt. 2, 19;

Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved.

Kegyelem az, hogy Istenre, Jézus Krisztusra és a keresztre néző magatartásban járunk, arra a mit Ő tett Jézus Krisztusban mindnyájunkért!

Kire nézel hittel? Ez itt a kérdés!!!!

Csak Isten kegyelme, ami Jézus Krisztusban megjelent az tud megtartani, nem a te erőd, nem a te teljesítményed. Ha állunk és áldásban járunk, nem lehetünk erre büszkék, mert ez Isten kegyelme elsősorban, természetesen kellett hozzá az ember engedelmessége, Isten igazságához való igazodása is!

Megtért ember kegyelmi pozíciója Krisztusban;

(Ef. 2.) Te és az Atya között ott áll Jézus, minden esetben Őt látja, az Ő szentségét, tisztaságát, tökéletességét, amíg hittel megragadod a kegyelmét, akkor Őbenne vagyunk elrejtve minden gyarlóságunkkal együtt!

Ezért felállhatunk, ne maradjunk a padlón, mehetünk tovább…, elestem én ellenségem, de felkelek… Csak ne maradj le, ne nézz magadra, Nézz Jézusra, amit elvégzett, az Ő örökkévaló, igazságára, ez felállít, ez felszabadít a vádlás alól, felszabadít a sötétségből, depresszióból, abból, hogy neked nem megy a hívő élet…nem működik…

Az igazság tökéletes be nem töltése miatt, vádlás, ítélet alá kerülnénk (ördögi gyötrések) Kegyelem kipótolja, ha hittel fogadjuk és benne is maradunk!

Róm. 7, 25. 8, 1-2;

Hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus! Én magam tehát értelmemmel az Isten törvényének szolgálok ugyan, testemmel azonban a bűn törvényének. (Bennünk lévő kettőséget kegyelemből hit által tudjuk áthidalni, a mennyben már teljes lesz a kép és a szabadságunk!

Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak, Már most sem kell vádlás, kárhoztatás alatt élned, ha Krisztus Jézusban vagy, Ő mögé álltál hittel elfogadva kegyelmét, reá nézel!

mivel az élet Lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől.

Oda állt közénk, mint közbenjáró, védő értünk, mellettünk szól és így Atya miatta, mivel be lett töltve hellyetünk az Ő Igazsága, kegyelmet ad.

Ha magadra nézel, bukásaidra, kudarcaidra elcsüggedünk, lenyomottakká leszünk, ha sikereinkre, győzelmeinkre büszkévé válunk mindkét irány helytelen! Nézvén Jézusra! Ez a helyes látásmód!

Akkor a kegyelem teljesen felszabadít a bűnre?

Bármit megtehetünk, hiszen isten kegyelme, ami Jézusban megjelent mindent elfedez? NEM!

Mert a bűn romboló hatása és következményei utolérnek, amelyek ellopják a földi áldásodat, betegségeket, romlásokat és negatív dolgokat szabadítanak ránk.

Isten kegyelme az ember és Isten közötti kapcsolatot szabadítja fel Jézus Krisztusban, de a bűn romboló hatását, nem gátolja meg. Persze hit által sok mindenből kijöhetünk, ami a bűn következtében jött az életünkbe!

Róm. 6, 1-2;

Mit mondunk tehát? Megmaradjunk-é a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen?

Távol legyen: (új ford. Szó sincs róla!)a kik meghaltunk a bűnnek, mimódon élnénk még

abban? A Bűnt és a mögötte lévő tisztátalan szellemeket törekedni kell távol tartani magunktól a Szent Szellem erejével, Isten Igéjének való engedelmességben! Ez tökéletesen nem fog sikerülni, a hiányt kipótolja Isten kegyelme!

Ef. 4, 29-31;

Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. És ne szomorítsátok meg az Isten Szentlelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Tartsd távol, ne engedd magadhoz közel, mert tönkretesz!

1 Kor. 6, 15;

Nem tudjátok-é, hogy a ti testeitek a Krisztusnak tagjai? Elszakítva hát a Krisztus tagjait, paráznának tagjaivá tegyem? Távol legyen.

Hiszen negatív cselekedeteink gyümölcsei a földön beérnek és meghatározzák életminőségünket!

Kulcsszó; Törekedj…, saját, az Ige és a Szent Szellem erejével, mint mennyei segítőtárssal! Erőkifejtés, hogy a helyes irányban tartsd magad, minden ellenállás, nehezítő körülmény és erő ellenére! Pl. úszni szemben az árral

Ézs. 1, 17.a;

Tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra,…

Ám. 5, 14;

A jóra törekedjetek, ne a rosszra, akkor életben maradtok, és veletek lesz az ÚR, a Seregek Istene - ahogy mondogatjátok.

1Thessz. 5, 15;

Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás iránt és mindenki iránt.

2Tim. 2, 22;

Az ifjúkori kívánságot pedig kerüld! Törekedj viszont az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békességre azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat.

Törekedj, ami rajtad áll tedd meg! Ne felejtsd az Úrral való közösséged alapja az amit Jézus Krisztus tett, nem a mi teljesítményünk! Ő egy bizalmas szeretett kapcsolatra vágyik veled hit által kegyelemből, nem teljesítményből!

Te is tudod és az Úr is, hogy nem vagy képes tökéletesen megfutni a pályát, ezt csak Jézus tudta, csak törekedj és vedd igénybe hittel az Ő kegyelmét!

Továbbítani Isten kegyelmét embertársainknak;  (Jónás nem tudta)

Amikor tudatában vagy, megismerted, hit által megragadtad és a kegyelem alatt vagy akkor tudunk kegyelmet adni másoknak!

Pl. adós szolga kegyelmet kapott, de nem tudta tovább adni, kemény maradt a szíve, nem értette, értékelte igazán azt a nagy kegyelmet, amit kapott!

Továbbadás felelőssége rajtunk van, akik megismertük Isten Jézus Krisztusban megjelent kegyelmét, ezzel kifejezzük Isten atyai szívét és így tudunk kegyelmet, irgalmat és könyörületet gyakorolni!

Mert időnként mindenki rászorul Isten és az emberek kegyelmére, irgalmára!

Egyszer mi adunk kegyelmet, könyörületet, irgalmat, máskor mi kapunk másoktól. Ha ezt vetjük, ezt is fogjuk aratni!

2Kor. 12, 9;

De ő ezt mondta nekem: „Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.” Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem.

Elég néked az én kegyelmem, ELÉG! Nincs szükség másra, kiegészítésre, ez a nagy kegyelem mindenkire és mindenre elég! Ezt Ő mondja, higgyük el!

Elég a tegnaphoz, mához, holnaphoz, egész földi életedhez, ELÉG!

Megragadni megtéréskor a kegyelmet, valamint megmaradni a sikereidben és a bukásaidban is a kegyelemben!

Kegyelem megragadása által hívővé válni!

ApCsel. 18, 27;

Amikor pedig át akart menni Akhájába, a testvérek biztatták, és írtak a tanítványoknak, hogy fogadják be őt. Amikor megérkezett, nagy segítségükre volt azoknak, akik a kegyelem által hívőkké lettek.

Ha Istennek ezt a nagy kegyelmét az ember elutasítja, akkor élete legnagyobb hibáját követi el és ha ez végleges, akkor kizárhatja magát az örökélet lehetőségéből! Ismerd fel, fogadd el, ragadd meg, élj ezzel az isteni kegyelemmel, amit a Te Mennyei Atyád örömmel, érdemtelenül megtett!

Kegyelem uralma alatt élni!

Róm. 6, 13-14;

Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek. Hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek. Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Mit tegyünk tehát? Vétkezzünk, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk? Szó sincs róla!

Meg kell tanulni;

 • Nemcsak egyszer elfogadni, megmaradni benne
 • Nézőpontok, nem magunkra Jézusra és amit tett érted!
 • Eleséseinkkor, vétkezésünk idején, felállni, hit által megragadni a kegyelmet

Kiesni a kegyelemből;  Gal. 5, 4-6;

Akik törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok a Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestek. Mi ugyanis a Lélek által, hitből várjuk az igazság reménységét. Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, (vallásos, Istenért hozott cselekedetek!) csak a szeretet által munkálkodó hit.

Az elkövetett bűnök, ha őszintén megtér belőle, az ember nem tudnak kiejteni a kegyelemből, hanem csak az az ördögi megtévesztés, hogy saját erőből, cselekedetekből, magunkra nézve közlekedünk!

Vigyázzunk, ne essünk ki a kegyelemből, hanem maradjunk meg benne!

Zsid. 4, 15-16;

Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt.

Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.

Bátorítás; Járuljunk, menjünk, mindegy milyen gyakran, de menjünk bizalommal, hittel, mert az Ő trónja, a kegyelem trónja, nem az ítélet trónja (Később, mint Igaz Bíró jön, de most a kegyelem ideje van!)

2Thessz. 1, 2;

…kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól.

Pál szinte minden levele elején és a végén így köszön el a testvérektől, ezzel hangsúlyozza, hogy a kegyelem az eleje és a vége a dolognak! (Alfa és Omega, kezdet és vég!)

Ha kegyelemben vagyunk, a kegyelem uralma alatt, akkor Isten békességében vagyunk és nem vagyunk ördögi vádló, gyötrések alatt!

2Tim. 2, 1;

Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely a Krisztus Jézusban van.

Te azért kedves hallgatóm, kedves testvérem, régi és új megtért, ERŐSŐDJÉL MEG A KEGYELEMBEN! Ez a célja ennek a tanításnak!

Zsid. 13, 9.b;

Különféle idegen tanításoktól ne hagyjátok magatokat félrevezettetni. Mert az a jó, ha kegyelemmel erősödik meg a szív, nem pedig ételektől, mert azoknak semmi hasznát nem veszik azok, akik velük élnek.

2Pt. 3, 17-18;

Ti tehát szeretteim, mivel előre tudjátok ezt, vigyázzatok, hogy az elvetemültek tévelygései el ne sodorjanak, és saját biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökkévalóságban!

Megerősödni és növekedni a kegyelemben azáltal, hogy megismered az Urat és az Ő Igéjét!

Kívánom, hogy felismerd, hit által elfogadd és életed minden napján a kegyelem uralma alatt élj!

 

Szeretettel üdvözöllek;

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

 

Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által befogadva ezt a tanítást!

Süveges Imre – Isten kegyelme

http://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000059%20-%20Isten%20kegyelme.mp3

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Cefro Dollar – Ne félj a kegyelemtől!

https://www.youtube.com/watch?v=ncLIbi8pYRc

 

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Csiszér László – A kegyelem árad

https://www.youtube.com/watch?v=Msb5DoYoXq4

Heti imakérés:

Imádkozzunk azért, hogy tiszta kijelentést kapjunk Isten kegyelméről és hit által éljünk a kegyelem uralma alatt!

 

Várjuk visszajelzéseiteket, bizonyságaitokat amennyiben áldást jelentett a Heti Bátorítás kiadványunk:

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Szívesen veszünk minden adományt, hiszen szolgálatunk hátterét önkéntes adományokból biztosítjuk!

Omega Hálózat Egyesület. K&H Bank: 10401921-50526650-80751000