search
hun / eng / rom / ger
heti_batoritas_sav

Bibliai próféciák előremutatásai:

Jézus első eljövetele, csendes események, helyi szintű történések, szerény körülmények, bibliai próféciák tömegei valósultak meg! Csak azok tudták, akiknek Isten kijelentette! Eljövetelének célja: Isten királyságának felszabadítása a földön és az emberiség megváltása!

Jézus második visszajövetele, bibliai próféciák tömeges megvalósulása, hangos, drámai esemény, mindenki meglátja őt, teljesen nyilvánvaló lesz, igazi örömünnep a szenteknek, gyötrelem a gonoszoknak, hatalmas égi jelenségek kíséretében jön el, angyalok, feltámadt szentek kísérik,

Eljövetelének a célja:

 1. Véget vessen a világnak és a gonosznak,
 2. Elvigye az övéit,
 3. Visszavegye, ami az övé!
 4. Helyreállítsa Isten királyságát

Hós. 6, 3;

Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az URat! Eljövetele biztos, mint a hajnalhasadás, eljön hozzánk, mint az őszi eső, mint a tavaszi eső, mely megáztatja a földet.

Teljesen biztosak lehetünk az Ő eljövetelében! A mi generációnk megéli!

Mit jelent ez a visszajövetel?

1Kor. 10, 26;

mert „az Úré a föld és annak teljessége”

Az Ő tulajdonai vagyunk, az Ő szellemi terméke, Ő teremtett, hozott létre bennünket, az Övé minden, Őhozzá tartozik. Mi csak megbízott gazdálkodók vagyunk itt, Ő a tulajdonos! Visszajön azért, ami az Övé!

Az emberek is az Övéi! De ott szabadságot ad, aki nem akar az Övé lenni, lemond róla > el fog veszni!

Gyermekbemutatás,  bemerítés > Enyém vagy, kezemre írtalak téged! Visszajön az Övéiért!

Mt. 24, 3;

Amikor Jézus az Olajfák hegyén ült, odamentek hozzá tanítványai külön, és ezt kérdezték: „Mondd meg nekünk: mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének?” Jézus eljövetele = világ vége! Világkorszakok a Bibliában!

2Pt. 3, 3-5;

Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnyt űznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik: „Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van.”

Mert rejtve marad előttük,… A rossz hozzáállás miatt nem lesz kijelentve nekik!

 • Utolsó napok korszaka előzi meg a visszajövetelt;
 • Ezek lesznek a gonoszság elterjedésének antikrisztusi napjai, megrövidítetnek, a választottak miatt! Itt történnek meg a jelek!
 • Jelek megvalósulásai;
 • Izraellel kapcsolatos eseményekben
 • Erkölcsi mélyre süllyedésben
 • Megtévesztések gyakoriságában, megtévesztő szellemi irányzatok sokaságában
 • A természeti katasztrófákban, földrengésekben, égi jelekben
 • Politikai eseményekben, globalizáció, Antikrisztus eljövetelében
 • Háborúk, háborúk hírei, gyakori konfliktusok
 • Az evangélium hirdettetik mindenhol

Mt. 24, 7-8;

Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé. De mindez a vajúdás kínjainak kezdete!

Ami az új világkorszak megszületéséhez vezet!

 • Vajúdás; (szülést megelőző fájdalmas szakasz, ahol megjelennek a tolási fájdalmak) a természetben, a gazdaságban, a politikában, erkölcsben, az Egyházban
 • Jézus második visszajövetelekor magához vonja az övéit,
 • Elragadtatás: Amikor Isten népe, az „enyémek” találkoznak vele a levegőégben!
 • Jézus Krisztus nyilvános, drámai visszajövetele, ami a végét jelenti e világkorszaknak;

Az Ő eljövetele egy mindenki által érzékelt, látott, hallott, megtapasztalt drámai, sokak számára váratlan, hírtelen bekövetkező eseményként írja le a Biblia! Nem úgy lesz, mint először! Csendben, csak néhányan érzékelték, mint egy kisgyermek a jászolban…! Karácsony az első eljövetelről szólt!

ApCsel. 1, 8-12; A feltámadás után Jézus elmenetelében már jelzi a visszajövetelét, csak helyet készít (épít) nekünk! 

Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig.” Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme, két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta: „Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe.” Ezután visszatértek Jeruzsálembe az Olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van egy szombatnapi járóföldre.

Olajfák hegyéről, Jeruzsálemből ment el, úgy hogy felemelkedett, majd felhő takarta el, így jön vissza a felhőből, hírtelen feltűnik Jeruzsálemben az Olajfák hegyén az Aranykapuval szemben!

Mk. 14, 62;

Jézus ezt mondta: „Én vagyok, és meglátjátok az Emberfiát, amint a Hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőiben.” Ahogy elment úgy fog eljönni!

Mt. 24, 27;

Mert ahogyan a villámlás keletről támad, és ellátszik nyugatig, úgy lesz az Emberfiának az eljövetele is. Eljövetelét hatalmas villámlás kíséri, ami mindenhol látszik, olyan erős fényjelenség, ami nem volt még soha a földön! Ez jelzi az Ő jövetelét!

Mt. 24, 37-44;

Ahogyan Nóé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia eljövetele is.

Mert amiképpen azokban a napokban, az özönvíz előtt, ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek egészen addig a napig, amelyen Nóé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az Emberfiának eljövetele is. A sok nem mindennapi esemény mellett, lesz egy hétköznapi menete a dolgoknak, ami nagyon megtévesztő, mert azt az érzetet kelti, minden rendben van!

Akkor ketten lesznek a mezőn: az egyik felvétetik, a másik otthagyatik, két asszony őröl a kézimalommal: az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti Uratok!”

Amikor Jézus a levegőégben lesz ott fog találkozni az Övéivel az elragadtatásban, kezdeti döbbenet az eltűnt emberek miatt.

 „Azt pedig jegyezzétek meg: ha tudná a ház ura, hogy melyik őrváltáskor jön a tolvaj, virrasztana, és nem hagyná betörni a házába. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok!” A nem gondolt időben jön el! Először lesz egy csendes elragadtatás, majd nyilvános eljövetel, ami a végét jelenti ennek a világkorszaknak!

Mt. 24, 31;

És elküldi angyalait nagy harsonaszóval, és összegyűjtik az ő választottait a négy égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig.” Elragadtatás!

A levegőégben lesz a nagy összegyűjtése a krisztusban lévőknek, senki sem maradhat ki!

1Kor. 15, 23-26;

Mindenki a maga rendje szerint: első zsengeként támadt fel Krisztus, azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi. Minden élő és már halott, de akkor feltámadt keresztény elragadtatik, találkozik vele a levegőégben. Nagy találkozás, a vőlegény a mennyasszonnyal, dicsőséges alkalom lesz!

Azután jön a vég, amikor átadja az az uralmat Istennek és Atyának, amikor eltöröl minden fejedelemséget, minden hatalmat és erőt. Mert addig kell uralkodnia, míg lába alá nem veti valamennyi ellenségét. Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál.

Minden, ami gonosz ebből a világkorszakból, el lesz törölve, pusztítva, égetve!

Mt. 16, 26-28;

Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Vagy mit adhat az ember váltságdíjul a lelkéért? Mindent, amit nyersz, tedd örökkévalóvá, mentsd át a mennybe, oda gyűjts! Mert, minden földi haszon törlődik!

Mert eljön az Emberfia Atyja dicsőségében angyalaival együtt, és akkor megfizet mindenkinek cselekedetei szerint. Bizony, mondom néktek, hogy vannak az itt állók között némelyek, akik nem ízlelik meg a halált addig, amíg meg nem látják az Emberfiát, amint eljön az ő országával.(királyságával) Elmúlik a láthatatlan világ és minden láthatóvá lesz!

Mk. 8, 38;

Mert ha valaki szégyell engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor eljön Atyja dicsőségében a szent angyalokkal.”

1Kor. 13, 9-10;

Mert töredékes az ismeretünk és töredékes a prófétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes.

A tökéletes maga Jézus Krisztus és az Ő királysága. Amikor eljön, minden rész szerinti és gonosz dolog eltöröltetik!

1Thessz. 4, 15-17;

Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk, és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Nincs előnye az élőknek, együtt!

Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk.

Itt még Jézus nem jön el a földig, csak a levegőégig, ahol lesz a nagy találkozás a vőlegény és a mennyasszony között!

Hármas felhívás lesz: Riadó, Főangyal szava kihívja a hallottakat, Isten harsonája, aminek minden hívő engedelmeskedik! Ezt még csak a hívők hallják meg, a gonoszok nem érzékelik, csak az elragadtatás tényét látják!

1Thessz. 3, 13;

Erősítse meg a szíveteket és tegye feddhetetlenné a szent életben, a mi Istenünk és Atyánk színe előtt, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus eljön minden szentjével együtt. Ámen.

Az elragadtatott és a levegőégben magához vont Övéivel, megdicsőült testben (elváltozunk a levegőégben Pál szerint!) jövünk vissza a földre vele, mint egy dicsőséges hadsereg, teljes diadalmenetben! Jézus az angyalok és a szentek! (a még életben elragadottak és a feltámadottak! Első feltámadás!)

Kétféle reakció fogja kísérni az Ő visszajövetelét:

Fil. 1, 28;  Emberfiának a jele feltűnik az égen!

és hogy semmiképpen meg nem rémültök az ellenfelektől. Ez nekik a kárhozat, nektek pedig az üdvösség jele lesz: mégpedig az Istentől. Az emberiség két csoportra oszlik!

Mal. 3, 2;

De ki bírja majd ki eljövetele napját, és ki állhat meg, amikor megjelenik? Mert olyan lesz az, mint az ötvösök tüze, és mint a ruhatisztítók lúgja.

Jel. 6, 12-17;

És láttam, amikor feltörte a hatodik pecsétet: nagy földrengés támadt, és a nap elsötétült, mint egy fekete szőrcsuha, a telihold olyan lett, mint a vér, és az ég csillagai lehullottak a földre, ahogyan a fügefa hullatja éretlen gyümölcsét, amikor nagy szél rázza; az ég is eltűnt, mint egy felgöngyölődő papírtekercs, minden hegy és sziget elmozdult a helyéről.

Döbbenetes félelmetes események, ahogy a természet reagál az Ő visszajövetelére…Teljesen felbomlik a teremtés rendje! Egy hatalmas erő rázza meg az egész világmindenséget, senki sem állhat ellen ennek, a legstabilabb dogok is elmozdulnak!

A föld királyai, a fejedelmek és a vezérek, a gazdagok és a hatalmasok, (a döntéshozók, a világ urai, meghatározó emberei) a szolgák és a szabadok mind elrejtőztek a barlangokban és a hegyek szikláiban, és így szóltak a hegyekhez és a sziklákhoz: „Essetek ránk, és rejtsetek el minket a királyi trónuson ülő arca elől, és a Bárány haragja elől, mert eljött az ő haragjuk nagy napja, és ki állhat meg?

Az istentelen, a gonosz, a varázsló, parázna, gyilkos, más urat szolgáló, bálványimádó, ateista, hazug…, nem tud megállni, hatalmas félelem, eljött az ítélet napja számukra!

Feléjük a Bárány haragja nyilvánul meg az eljövetelben!

Lk. 21, 27-28;

És akkor meglátják az Emberfiát eljönni a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok.”

A visszajövetel a hívőknek megváltás lesz, az élet terhei, az utolsó idők nehézségei alól!

Mt. 24, 29-30;

Közvetlenül ama napok nyomorúsága után (utolsó idők nehéz napjai után) pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullnak az égről, és az egek tartóerői megrendülnek. És akkor feltűnik az Emberfiának jele az égen, akkor jajgat (sír) a föld minden népe, és meglátják az Emberfiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel. Kétféle reakció: jajgatás, jövel Uram Jézus!

Drámai események, senki sem tud közömbös lenni, erős érzelmi reakciók; kitörő sírás és kitörő öröm! (csak képzeld el magad előtt, lásd!)

Először félelmetes természetfölötti események a teremtettség rendje teljesen összedől, majd megjelenik a felhők mögül Jézus Krisztus, mindenki látni fogja Őt teljes kétség nélkül, egyértelmű, világos helyzet lesz!

Hatalmas dicsőség és angyali seregek kísérik Őt, jön, mint a Seregek Ura, teljes hatalomban!

2Thessz. 1, 6-10; Kétféle embercsoport fizetsége!

Mert hiszen igazságos dolog az Isten előtt, hogy gyötrőiteknek gyötrelemmel fizessen, nektek pedig, akiket gyötörtek, enyhülést adjon mivelünk együtt. Mert amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből hatalmának angyalaival, tűz lángjában, bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. Ezek majd örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól és az ő dicső hatalmától, amikor eljön az a nap, hogy megdicsőüljön szentjei között, és csodálják mindazok, akik benne hittek, aminthogy ti is hittel fogadtátok bizonyságtételünket.

Kétféle embercsoport: akik befogadták hittel az evangéliumot és kik elutasították! Egyiknek ítélet és gyötrelem, másiknak dicsőség és szabadulás!

Jel. 1, 7-8;

Íme, eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van. Ámen.

Én vagyok az Alfa és az Ómega így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható.

Drámai esemény lesz sokaknak az a felismerés, hogy elutasították a Királyok Királyát!

Jel. 19, 11-21; Visszajövetelének a záró jelenete!

És láttam a megnyílt eget: íme egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve Hű és Igaz, mert igazságosan ítél és harcol, szeme tűz lángja, és fején sokágú korona és rajta egy egy név, amelyet senki sem tud rajta kívül; és vérbe mártott ruhába volt öltözve. Ez a név adatott neki: az Isten Igéje. A mennyei seregek (angyalok és a szentek seregei) követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyolcsba öltözve. Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket: mert ő vasvesszővel fogja pásztorolni őket, és fogja taposni a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját. Ruhájára és derekára az a név van írva: Királyoknak Királya és uraknak Ura. És láttam, hogy egy angyal áll a napban, aki hatalmas hangon kiáltott minden madárhoz, amely az ég közepén repül: „Jöjjetek, gyülekezzetek össze az Isten nagy vacsorájára, hogy királyok, vezérek és hatalmasok húsát egyétek, lovak húsát és a rajta ülőkét, minden szabad ember és rabszolga húsát, kicsinyekét és nagyokét”.És láttam, hogy a fenevad meg a föld királyai és seregeik gyülekeznek, hogy harcra keljenek a lovon ülő és serege ellen, de foglyul esett a fenevad és vele együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette az ő nevében, amelyekkel megtévesztette azokat, akik a fenevad bélyegét magukra vették, és imádták az ő képmását: élve vettetett mind a kettő a kénnel égő tűz tavába. A többiek pedig megölettek a lovon ülő kardjával, amely a szájából jött ki, és a madarak mind jóllaktak az ő húsukból.

Az eljövetelekor a záró jelenet a gonosz antikrisztusi seregek teljes megsemmisítése!

2Thessz. 2, 8;

És akkor jelenik meg nyíltan a törvénytipró, akit az Úr Jézus meg fog ölni szájának leheletével, és meg fog semmisíteni eljövetelének fenségével.

Az Antikrisztust megsemmisíti, csak ráfúj és megsemmisül! Micsoda dicsőség lesz vele, számunkra még elképzelni is nehéz!

Jézus Krisztus példázataiban állandóan visszatérő gondolat a visszajövetel igazsága!

Mk. 13, 33-37;

Vigyázzatok, legyetek ébren, mert nem tudjátok, mikor jön el az az idő! Ahogy az idegenbe készülő ember, amikor elhagyta házát, átadta szolgáinak a hatalmat, és kiadta mindenkinek a maga munkáját, az ajtóőrnek is megparancsolta, hogy vigyázzon.

Jézus első eljövetele > pünkösd, hatalom átadás > munka, nagy missziós parancs > vigyázás, éber figyelés az Úrra, az Ő menetrendjére, valamint a gonosz megtévesztések leleplezésére!

Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, mikor jön meg a ház ura; lehet este vagy éjfélkor, kakasszókor vagy reggel: nehogy, amikor hirtelen megjön, alva találjon benneteket!

Amit pedig nektek mondok, azt mindenkinek mondom: Vigyázzatok!”

Jézus Krisztus visszavárásában az éberség a leggyakrabban hangoztatott igazság! VIGYÁZAT, FIGYELNI, ÉBERNEK LENNI, ÉSZRE VENNI!

Mt. 24, 45-51;

„Ki tehát a hű és okos szolga, (Isten népéről szól!) akit azért rendelt szolgái fölé az úr, hogy kiadja nekik az eledelt idejében? Eledel a mennyei kenyér, Krisztus megosztása az éhes emberekkel!

Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál ura, amikor megjön! Misszió munkája!

Bizony, mondom néktek, hogy egész vagyona fölé rendeli őt. Ha pedig a gonosz szolga így szólna szívében: Késik az én uram, Boldog szolga <> gonosz szolga, egyház két része, mindig kettőségről beszél!

és szolgatársait verni kezdené, és együtt enne és inna a részegekkel: Bántja, üldözi, nyelvével veri, a misszió munkájában a boldog szolgákat!

megjön annak a szolgának ura azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem is gondolja; akkor kettévágatja, és a képmutatók sorsára juttatja: ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás.”

Példázatok jelentős része ezzel ér véget: Megjön, visszajön az Ura! – kétség nem fér hozzá! Elszámoltatás lesz az egyházban is!

Mt. 21, 33-40;  A szőlősgazda példázata

„Hallgassatok meg egy másik példázatot. Volt egy gazda, aki szőlőt ültetett, kerítéssel vette körül, borsajtót készített, és őrtornyot épített benne, azután bérbe adta munkásoknak, és idegenbe távozott. Majd szolgákat és a fiát küldte, de nem fogadták őket!

Vajon majd ha megjön a szőlő ura, mit tesz ezekkel a munkásokkal?”

Tíz szűz példázatában megjön a vőlegény a mennyasszonyért!

Talentumok példázata, visszajön a tulajdonos az Ő javait számon kérni és beszámolni a sáfárkodás felelősségéről!

Juhok és kecskék elválasztása, amikor visszajön!

Tehát Jézus példázataiban állandóan visszatérő motívum a visszajövetel ténye, kétség nélkül ez be fog következni nemsoká!

Az Ószövetség és az Újszövetség is ugyanazzal ért véget, Jézus visszajövetelével, mert ez annyira sarkalatos üzenete a mennynek!

Jel. 22, 17-20;

A Lélek és a menyasszony így szól: „Jöjj!” Aki csak hallja, az is mondja: „Jöjj!” Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen! Én bizonyságot teszek mindenkinek, aki a prófécia eme könyvének beszédeit hallja… Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz: „Bizony, hamar eljövök”. Ámen. Jöjj, Uram Jézus!

Az utolsó idők nehézségei egyre jobban felgerjesztik a vágyat Jézus visszajövetele iránt. Mt. 10, 23;

Ha pedig üldöznek az egyik városban, meneküljetek a másikba. Bizony, mondom néktek: még végig sem járjátok Izráel városait, mire eljön az Emberfia.”

Az utolsó idők üldözött egyháza, aki már nagyon várja a visszajövetelben a szabadulást!

Eljövetelekkor, már éhezni, szomjazni fogják az emberek az Ő eljövetelét!

A Szent Szellem mondja és a gyülekezet visszhangozza: Jöjj!

Erre a hívásra lesz meg az isteni válasz Jézus visszajövetelében!

Mal. 3, 23-24;

Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az ÚRnak nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök.

Jézus visszajövetele sok ember számára félelmetes, sokak számára kívánatos lesz! A golgotai három kereszt alapján: akik fogadták a Messiást ott kívánatos, akik elutasították, ott félelmetes lesz!

Ez volt az első gyülekezet köszöntése, mert Ők aktívan benne éltek a várakozásban, a visszajövetel hitében! Marantha – Jövel Uram Jézus!

Az utolsó idők gyülekezetének hasonlóan az elsőhöz, különös módon benne kell élni Krisztus visszajövetelének tudatában és várásában. Az értékrendünket ez alapján kell megélni, hogy az odafenn valókkal törődjünk elsősorban!

Jak. 5, 7-8;

Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Íme, a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Teljesen bizonyos lesz eső és ezzel a bizonyossággal, türelmesen várja. Miért vár az Isten, az emberek megtérésére, hogy kegyelmet adhasson, ezért késik!

Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. Ezt igazán mi, az utolsó idők generációja mondhatjuk el, az Úr közel!

1Thessz. 5, 23-24;

Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, feddhetetlenül (hibátlanul, kifogástalanul) a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket; és ő meg is cselekszi azt.

Ha együtt járunk szentségre törekedve az Úrral, amit elkezdett az be is fogja fejezni minden Isten hívőben, az Ő munkáját, felkészítve mindegyikünket.

Most még hibásak, kifogásolhatóak, feddésben részesíthetőek vagyunk, de Krisztus kegyelmében befedezve. Isten meg tudja ezt cselekedni! (Mi nem!)

Ezzel a reménységgel várjuk őt, addig is szeretetben elhordozva egymás hibáit!

Ahogyan Jézus első eljövetelével kapcsolatos minden prófécia beteljesedett, így lesz az Ő második visszajövetelével is! Ámen, Maranatha – Jövel Uram Jézus!

Kívánom, hogy Jézus Krisztus visszajövetelének várása aktív legyen bennünk!

Szeretettel üdvözöllek,

 

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

 

Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által befogadva ezt a tanítást:

Süveges Imre – Jézus eljövetele

http://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000077%20-%20Jezus%20eljovetele.mp3


Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

David Wilkerson: Jézus visszajövetele

https://www.youtube.com/watch?v=VjUZCdFgbfA

 

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Cornerstone - Hillsong Worship

https://www.youtube.com/watch?v=izrk-erhDdk


Heti imakérés:

Imádkozzunk, hogy szellemünk ébersége folyamatos legyen egészen az eljöveteléig!