search
hun / eng / rom / ger
heti_batoritas_sav
Isten Igéje házasságban, családban gondolkodik. Korábban összetartó családok voltak, erős családfői tekintéllyel. Gyakran olvashatunk erről az Ő és Újszövetségben egyaránt! Több generáció élt együtt, egymásra épültek, tisztelték az idősebb generációkat, tovább vitték az előző nemzedék tevékenységét! Férfiak vezetői felelőssége sehol nem kérdéses, családfők szerepe fontos volt!
Megtérésnél a családfőket követte a család minden tagja!
Szómagyarázat: gör. oikosz; család, háznép, háztartás, lakóhely, otthon, gazdaság…   
Isten Igéje oikoszokban gondolkodik, ez a társadalom alapegysége!
Amikor az oikoszok - családok erősek a gyülekezet és a társadalom is erős!
Erős ördögi rombolások, öncsonkítás, romlás – szembe kell mennünk ezzel!
Harcok az élet minden területén, a család legyen a Jeruzsálemünk, a békesség városa – mindenki megtérjen és az igazság ismeretére eljusson!
Fontos ennek a bibliai mintának a követése, így nem válnak gyökértelenné az új generációk! Ragaszkodj családodhoz!
Ebből a gondolkodási háttérből értjük meg a mai igei üzenetet és a további idézeteket!
Józs. 24, 13-17; Éles történelmi helyzet az Ígéret földjének elfoglalásakor!
Földet adtam nektek, amelyen nem ti dolgoztatok, városokat, amelyeket nem ti építettetek, mégis letelepedtetek bennük; szőlőket és olajfákat, amelyeket nem ti ültettetek, mégis ti esztek róluk. Isten megáldotta őket és bennünket egyaránt is sok jóval!
Most azért az URat féljétek, és őt szolgáljátok tökéletesen és igazán. Távolítsátok el azokat az isteneket, amelyeket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, meg Egyiptomban, és az URat szolgáljátok! De ha nem tetszik nektek, hogy az URat szolgáljátok, válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni: akár azokat az isteneket, akiket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, akár az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok. De én és az én házam népe az URat szolgáljuk!
Mindenki előtt lévő választási lehetőség! Családfői döntés, vagy valaki egymagában eldönti aki először megtért, hittel megragadja és imában megvallja, ezt látja maga előtt, mindent megtesz ezért, külső segítséget is bevon! Meglesz neki!
Erre válaszolt a nép, és ezt mondta: Távol legyen tőlünk, hogy elhagyjuk az URat, és más isteneket szolgáljunk! A mi Istenünk az ÚR! Ő hozott ki bennünket és atyáinkat Egyiptom földjéről, a szolgaság házából, és azokat a nagy jeleket tette szemünk láttára. Megőrzött bennünket minden úton, amelyen jártunk, és minden nép között, ahol átvonultunk.
Mi őt választottuk, mert megszabadított, meggyógyított, megáldott bennünket!
Ezt a mondatot egy életre mentsd el: De én és az én házam népe az URat szolgáljuk!
Bármilyen stádiumban is vagy ezen a területen, ez legyen a megvallásod, imád, a hited, bármi is történik, minden tevékenységed ebbe az irányba menjen és a szívemben lévő Szent Szellemtől való meggyőződésem szerint, ott lesznek veled a menyben. Addig meg kell tenni egy utat, lehet, hogy időnként göröngyös lesz, de ott lesznek, ha sohasem adod fel ezt a hitvallásodat! Fontos felelősséget vállalnunk családunkért!
Ezt a mondatot egy életre mentsd el: De én és az én házam népe az URat szolgáljuk!
2Sám. 23, 5;   Dávid háznépének példája, élete végén így összegez;
Nem ilyen-e házam az Isten előtt? Hisz örök szövetséget szerzett velem, benne elrendezett és biztosított mindent. Minden javam, minden örömem belőle sarjad.
Jézus Krisztusban, az újszövetségben ez még inkább ez így van: Mindent elrendezett a szövetségben, ez nem kérdés, el van végezve! Mindent biztosított, hogy az egész családod az Úré legyen! Őbelőle sarjadnak ezek az áldások!
2Sám. 7, 18;  Ez így is lett, megvalósult az életében!
Ekkor bement Dávid király az ÚR színe elé, leült, és ezt mondta: Ki vagyok én, Uram, ó, URam? És mi az én házam népe, hogy eljuttattál engem idáig?
Dávid az alapkérdéseire Istentől várja a választ, meg is kapta. Ezek az igazságok lettek az életének az alapjai! Gyönyörködik az áldott háza népében. Magasra jutottak!
Zsolt. 111, 9;
Gondoskodott Háza-népe megváltásáról, örökre elrendelte szövetségét, szent és félelmes az ő neve. Az Atya Krisztusban, a keresztben már előre gondoskodott házad népe megtéréséről. Ez az Ő naptárában, már múlt idő, megvan! Hit által hozzuk át a látható világba! Pl. gyógyulás
Péld. 27, 27;
…és lesz elég kecsketejed eledelre, házad népe eledelére és szolgálóid megélhetésére.
Krisztusban, ebben a szövetségben, már előre gondoskodott családod megélhetéséről, nem kall aggódnod! Benne van a szövetségben!
Nem ilyen-e házam az Isten előtt? Hisz örök szövetséget szerzett velem, benne elrendezett és biztosított mindent. Minden javam, minden örömem belőle (Krisztusból) sarjad.
Péld. 31, 27;
Ügyel (vigyáz, szemmel tart, odafigyel, fókuszál) háza népe dolgaira, nem kenyere a semmittevés. (nem passzív, nem tétlen, lusta hanem aktívan közreműködő!)
Most különösen figyelj oda a háznépre, szűkebb és tágabb értelemben egyaránt!
Testületileg is tesszük ezt! Ne légy semmittevő ezen a területen!
Lk. 9, 61-62;
Egy másik is ezt mondta: „Követlek, Uram, de előbb engedd meg, hogy búcsút vegyek házam népétől.”  Jézus pedig így felelt: „Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára.”
Isten féltőn szerető Isten, csak az első hellyel elégedett az életünkben! Ha így lesz, megtudod menteni a családod, ha a család az első elfogod veszíteni!
ApCsel. 10, 24-
A következő napon megérkeztek Cézáreába, Kornéliusz pedig összegyűjtötte rokonait és legjobb barátait, és úgy várta őket. Amint Péter be akart lépni, Kornéliusz eléje ment, lábához borult, és imádni akarta. Péter azonban felemelte, és így szólt hozzá: „Állj fel, én is ember vagyok!” Amikor beszélgetve bement vele, sok embert talált ott összegyűlve.
Oikosz evangélizáció! A családot hívta össze, barátait, mert fontosak voltak neki! Egy külső szolgálót hívott, mert senki sem lehet próféta a saját hazájában!
A családtag az útkészítő és az apostol (bármilyen hittel, Szent Szellemmel és bölcsességgel teljes szolgáló) az aratómunkás, mert más a vető és más az arató! Fantasztikus események történtek, megtértek, betöltekeztek és készen álltak a bemerítésre. Legyen így ma is a te családodban!
Látogató programok, a házadban, szervezd össze, akit tudsz! Megyünk segíteni, különösen férfiaknak férfi kell, fiataloknak saját korosztályuk kell, rájuk könnyebben hallgatnak! Hölgyek fogadják a férfiakat, de fordítva már sok esetben ez nem jellemző!
ApCsel. 16, 27-34;
Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Az életünk szükséghelyzetei, krízisei segítenek bennünket, hogy az Úrhoz menjünk. Egzisztenciális kérdés is volt, minden elveszíthetett volna, de Krisztusban mindent megnyert!
Pál azonban hangosan rákiáltott: „Ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk!”
Erre az világosságot kért, berohant, és remegve borult Pál és Szilász elé; majd kivezette őket, és ezt kérdezte: „Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek?”
A dicséret már lehozta Isten jelenlétét, érezte az üdvösség hiányát! Látta a lényeget, minden baj forrása az megváltás hiánya!
Ők pedig így válaszoltak: „Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe!” Az apostolok nemcsak a börtönőrben gondolkodtak az egész családban!
Így van ez ma is velem is! Kiterjesztik a kegyelmet az egész családra!
Ekkor hirdették az Isten igéjét neki és mindazoknak, akik a házában voltak. (éjszakai misszió – alkalmatlan idő – alkalmassá lesz!)
Ő pedig magához fogadta őket az éjszakának még abban az órájában, kimosta sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt. Az apostolok sebei számára gyógyulást hoztak, így van ez Jézus Krisztussal is! A legszebb az, amikor az egész család bemerítkezik! Legyen így ma is veled és családoddal!
Azután házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Ekkor érkezünk el Jeruzsálembe, a békesség városába, amikor már az egész háznép hisz Istenben és az Urat szolgálja! Ilyenkor tud állandósulni az öröm és a békesség a családban!
LEGYEN EZ A CÉL MINDEN HELYEN, MINDEN CSALÁDBAN!
ApCsel. 16, 13-15;
Szombaton kimentünk a városkapun kívülre, egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Leültünk, és szóltunk az egybegyűlt asszonyokhoz. Ima emberei a férfiak is, sőt a nőket kell bátorítani erre, gyertek az imacsoportba!
Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Thiatírából való bíborárus is, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond.
Ima ezért, a családtagokat illetően! Lásd Imasegédlet!
Amikor pedig háznépével együtt megkeresztelkedett, azt kérte: „Ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg a házamban!” És kérlelt bennünket.
Kornélius, a börtönőr és Lídia fontosnak tartotta, hogy a család is részesüljön a megtérés áldásában, amit már ők megtapasztaltak és ne vesszenek el!
Meghívta őket a házába, tegyétek velünk ezt, de mi nem fogunk ott aludni, csak szolgálni a családtagok felé!
Te is tartsd fontosnak, hiszen élet – halál, örök élet a tétje a dolognak!
Gyakorlati tennivalók:
·         Felemás igában, házasságban. Fontos, hogy vegyél ígéreteket az Úrtól a családodra! Tennivalók: Ima, hiteles élet, jó bizonyság, ne legyen tukmálás, ne legyen törvényeskedés, vagy nekem van igazam, versengés! Nem! Istennek van Igaza és mindketten Őhozzá igazodunk! Én már megtettem, most te jössz az igazodásban! Tehát ha megtérsz, nem hozzám igazodsz, nem nekem lesz igazam, Istenhez igazodsz és neki lesz igaza!
Nők: kulcs a férfiakhoz, kedvesség, kiszolgálás, kedvenc ételek, csábítás, intim szféra stb…
Fejezd be az állandó beszédbeli bűnöket, mert nem az Úrhoz a gyülekezetbe, hanem a ház ormára küldöd a férjedet!
Férfi: kedvesség, gyengédség, beszélgetés, törődés, odafigyelés, segítség a női tennivalókban, szeretet megnyilvánulások…
A KULCS AZ IMA ÉS IMA!
·         Gyermek-szülő kapcsolat, bocsánat kérés, tisztelet, engedelmesség, szeretet megnyilvánulások, őszinte beszélgetések, fordítva szintén, külsősök bevonása korosztályilag igazodva!
·         Rokonoknál, barátoknál szeretet megnyilvánulások, őszinte beszélgetések, törődés, odafigyelés, Folyamatban gondolkodj, ápold a kapcsolatot! Lassan felmelegszenek!
·         Erőteljes testületi imakampány az Ige szerint! Gyülekezeti alkalmakon, hajnali imákon, közös böjt kampányon, otthoni imák, családi imák stb…Felírni a családból, rokonok a barátok neveit, hónap vége böjt, ezért! Személyes imaéleted fókuszába kerüljön!
·         Teljes biztonságban lehetünk a megtérésüket illetően! (előbb – utóbb) Akikért teljes szívvel imádkoznak, a menny mindent megtesz a megmentésükért! Pl. Lót megmenekülése, angyalok elkapják és megmentik őket! (Lót felesége elveszik)
Pál apostol Istentől jövő tanácsai a megtérés után a családunkkal kapcsolatosan:
1Kor. 7, 10-17;
A házasoknak pedig nem én parancsolom, hanem az Úr, hogy az asszony ne váljon el a férjétől. Ha azonban elválik, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön ki a férjével. A férfi se bocsássa el a feleségét. mert, azonnal nem akar megtérni!
A többieknek pedig én mondom, nem az Úr: ha egy testvérnek hitetlen felesége van, aki kész vele élni, ne bocsássa el.
És ha egy asszonynak hitetlen férje van, és ez kész vele élni, ne hagyja el a férjét.
Sőt vezesse az Úrhoz megtérésre, imával, hiteles élettel és jó bizonyságával!
Mert a hitetlen férj meg van szentelve hívő felesége által, a hitetlen feleség pedig hívő férje által; különben gyermekeitek is tisztátalanok volnának, így azonban szentek.
Meg van szentelve; Isten számára elkülönítve, elválasztva, szentnek tekinti, a szerint bánik vele!
Szent; megszentelt, Isten tulajdona, Istennek szentelt, tiszta, hibátlan, Istenhez méltó
Fontos, hogy így lásd őket, ne a bűneiken keresztül, és így is lesz a fizikai valóságban is! Ezzel a szemlélettel imádkozz, tedd megvallásaidat, ez az Ige világosságban tart, mert az ellenség be akarja sötétíteni hitetlen családtagokat előtted! Minden jó hitből, világosságból nő ki, ezért maradj hitben és az Ige világosságában!
Ha pedig a hitetlen házastárs válni akar, váljék el, nincs szolgaság alá vetve a hívő férj vagy a hívő feleség az ilyen esetekben. Mert arra hívott el minket az Isten, hogy békességben éljünk. Mert mit tudod te, asszony, vajon megmentheted-e a férjedet? Vagy mit tudod te, férfi, vajon megmentheted-e a feleségedet? Igen, biztosan megmentheted, ha más nem a halálos ágyán, a végén, mint a lator kegyelmet kap!
Egyébként mindenki éljen úgy, ahogy az Úr adta neki, ahogy az Isten elhívta: így rendelkezem minden más gyülekezetben is. Azért mert megtért nem kell elválni, inkább harcoljon a családjáért!
Záró bátorítás:
·         2Krón. 15, 7;
Ti azonban legyetek erősek, ne lankadjatok el, mert tetteiteknek meglesz a jutalma! (család, rokonok, barátok megtérése)
·         Jób. 22, 27-28;
Ha könyörögsz hozzá, meghallgat, te pedig teljesíted fogadalmaidat. (A mi részünket tegyük meg és Isten is megfogja tenni az övét! Együtt munkálkodunk vele, ügyeljünk, hogy a mi részünkbe ne legyen elmaradás!
Ha valamit elhatározol, meglesz, világosság ragyogja be utadat.
Ez közös elhatározásunk a háznépünkkel kapcsolatban és Meglesz!
·         Jer. 31, 16-17;  Van amikor komoly árat kell fizetni, mert komoly harcok árán tud csak ez elő jönni a láthatóba!
Ezt mondja az ÚR: Hagyd abba a hangos sírást, ne könnyezzenek szemeid! Mert meglesz szenvedésed jutalma - így szól az ÚR -, visszatérnek fiaid az ellenség földjéről.
Reménykedhetsz a jövőben - így szól az ÚR -, mert visszatérnek fiaid hazájukba.
A sírás könnycseppjei a vetőmagok és jönni fog az aratás öröme, a reményteljes jövő!
·         Mt. 21, 21-22;
Jézus így válaszolt nekik: „Bizony, mondom néktek, ha van hitetek, és nem kételkedtek, nem csak a fügefával tehetitek meg ezt, hanem ha ennek a hegynek azt mondjátok: Emelkedj fel, és vesd magad a tengerbe! - az is meglesz. És mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok.”
Így lesz ez a családodban is. Eljön a megtérés, az aratás ideje, mivel együtt fókuszálunk szellemileg és gyakorlatilag erre a területre, meglesz nekünk!
Közös megvallásunk:
De én és az én házam népe az URat szolgáljuk! Legyen ez a megvallásunk, amit teljes szívvel hiszünk és megvallunk, hadd jöjjön közel ez az Ige hozzád!
Figyelem! A háznép nemcsak megtér, hanem tanítványként szolgálja az Urat!
Ézs. 54, 13;
Fiaid mind az ÚR tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége. Ez az isteni ígéret neked és családodnak, csak helyettesítsd be a nevüket!
 
Kívánom, hogy ezeknek az Igéknek alapján, mindez valóság legyen az életedbe!
Kitartóan imádkozz az alábbi imasegédlet alapján!

Imasegédlet: (hét imakérés a családunkért, rokonokért, barátokért, munkatársakért, cégünk alkalmazottaiért)
1.      ApCsel. 16, 15;
Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Thiatírából való bíborárus is, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond.
Imádkozzunk, hogy megnyíljon a családtagjaid szíve az Ige előtt!
2.      Mk. 4, 8;
A többi pedig a jó földbe esett, és termést hozott, miután kikelt és szárba szökkent, és meghozta egyik a harmincszorosát, másik a hatvanszorosát, sőt némelyik a százszorosát is.”
Imádkozzunk, hogy az Ige jó földbe, aratásra kész szívbe hulljon és bőven teremje meg a megtérés gyümölcseit!
3.      2Kor. 4, 4;
Ezeknek a gondolkozását e világ istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása.
Imádkozzunk, hogy ez az ördögi homály, lepel, vakság lemenjen róluk és lássák meg Krisztus dicsőségét, ismerjék fel a menny igazságát! Kössük meg felette e világ istenének minden tevékenységét!
4.      Jn. 6, 44;
Senki sem jöhet énhozzám, ha nem vonzza őt az Atya, aki elküldött engem.
Imádkozzunk, hogy a Szent Szellem vonzása megerősödjön a családunkban!
5.      Jn. 16, 13.a;
…amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra;
Imádkozzunk, hogy a Szent Szellem vezesse őket el a teljes igazságra!
6.      ApCsel. 1, 3;
Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta ezeknek, hogy ő él, amikor negyven napon át megjelent előttük, és beszélt az Isten országa dolgairól.
Imádkozzunk, hogy Isten bizonyítsa be nekik, adja oda a bizonyítékokat, hogy Ő él és uralkodik, amikor beszélünk neki Isten királyságának dolgairól!
7.      Ef. 2, 8;
Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;
Imádkozzunk, hogy a hit ajándéka, kegyelemből adassék nekik!
 
Szeretettel üdvözöllek,
 
Süveges Imre
Apostoli szolgáló
 
Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által befogadva ezt a tanítást:
Süveges Imre – Én és a házam népe…

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Dr. Pálhegyi Ferenc: Hogyan lehet áldás a házasság és a család

https://www.youtube.com/watch?v=y_F8VKYnk8I

 

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:
Jesus Culture - Where You Go I Go
https://www.youtube.com/watch?v=tD1Y3MfNAVs

Heti imakérés:
Imádkozzunk a megadott imalista alapján nem keresztény családtagjainkért, rokonainkért!