search
hun / eng / rom / ger
heti_batoritas_sav

Egy olyan online kiadvány, mely Isten Igéje alapján felépít, bátorít különféle aktuális témákban.

Sőt buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától. Zsid. 3, 13;

A bűnbánat ereje

A bűn kezelésének módja stratégiai kérdés és minden vallás valamilyen választ akar erre adni! Csak Jézus Krisztus adott tökéletes választ erre a kihívásra!

Minden ember vétkezett és folyamatosan követ el bűnöket. A bűnökhöz való viszonyulásunk nagymértékben meghatározza, hogy milyen irányt fog venni az életünk. Felfelé ível vagy elindul egy lejtőn? Alázat vagy büszkeség útján járunk?

 

Lk. 14, 11.

Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik.

Örökérvényű, egyetemes szabály, mindenkire egyaránt érvényes!

A megalázkodás része az őszinte bűnbánatnak!

ApCsel. 3, 19-20.

Tartsatok tehát bűnbánatot (metanoa), és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek; hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés (fellélegzés, enyhülés, frissülés) ideje, és elküldje Jézust, akit Messiásul rendelt nektek.

 

Metanoa; (gör.) Bűnbánat, szándék, irányvonal, gondolkodásmód megváltoztatása.

Az apostoli tanításnak része volt a bűnbánatra, megtérésre való felszólítás. Nekünk is hirdetni kell ezt a fontos igazságot!

 

Luk. 1, 77.

És az üdvösség ismeretére megtanítsad az ő népét, a bűnöknek bocsánatában.

Az embereknek meg kell tanulni, hogy az üdvösséghez vezető út fontos része a bűnbánat! A bibliai tanítás fontos része ez.

Luk. 24, 46-48.

És monda nékik: Így van megírva, és így kellett szenvedni a Krisztusnak, és feltámadni a halálból harmadnapon: És prédikáltatni az ő nevében a megtérésnek és a bűnök bocsánatának minden pogányok között, Jeruzsálemtől elkezdve. Ti vagytok pedig ezeknek bizonyságai.

 

Fontos prédikálni, tanítani mindenhol, ahol kihirdettetik az örömüzenet.

Mindenki vétkezett, fertőzött a bűntől! Eredendően örököltük a bűn természetét.

A szívünk állapota a gondolatokban, beszédben, indulatban, döntéseinkben, cselekedeteinkben nyilvánul meg.

 

Két fajta emberi hozzáállás van:

 • Szembenéz a valósággal, beismeri, felismeri felelősségét, megbánja azt és ki is fejezi, megalázza magát és kész a korrekcióra.
 • Nem vállalja fel a felelősséget, másokra mutogat, megmagyarázza, elmenekül a szembenézéstől, nem akar tudomást venni, körülményekre hivatkozik, áldozatnak tekinti magát. Elhallgatja, és úgy tesz képmutató módon, mintha minden rendben lenne!

 

1Jn. 1, 8.

Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság.

 

Jób. 42, 5-6.

Csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak. Ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok porban és hamuban.

 

Isten jelenlétébe jutva látjuk igazán bűnös természetünket és annak a szükségességét, hogy bűnbánatot tartsunk. Ő nem vádol és kárhoztat, hanem megtisztít és helyreállít.

Az Ő jelenlétében megjelenik a bűnbánat szelleme, ami kiárad ránk és segít nekünk megbánni őszintén a bűneinket!

Pl. Jóbbal is ezt történt, magyarázkodott mindaddig, amíg Isten közel nem jött hozzá, akkor egyből megalázta magát és bűnbánatot tartott.

 

Bűnbocsánatnak két oldala van;

 

1.  Isteni oldal;

Csel. 5, 30-31.

A mi atyáinknak Istene feltámasztotta Jézust, kit ti fára függesztve megölétek. Ezt az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte jobbjával, hogy adjon az Izráelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát.

Neh. 9, 17.b

De te bűnbocsátó Isten vagy, kegyelmes és irgalmas, hosszú a türelmed és nagy a szereteted, ezért nem hagytad el őket.

ApCsel. 5, 30-31.

A mi atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti fára függesztve kivégeztetek. Az Isten őt fejedelemmé és üdvözítővé emelte fel jobbjára, hogy megtérést és bűnbocsánatot adjon Izráelnek.

 

2.  Emberi oldal;

ApCsel. 3, 19-20.

Tartsatok tehát bűnbánatot (metanoa); és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek; hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés (fellélegzés, enyhülés, frissülés) ideje, és elküldje Jézust, akit Messiásul rendelt nektek.

 

Isten megtette az Ő részét, a mi felelősségünk, hogy mi is oda tegyük a saját részünket.

 

Bűnvallás formája;

 1. Személyes bűnvallás Istennek.
 2. Személyes bűnvallás Istennek, valaki előtt.
 3. Nyilvános bűnvallás (különösen, amikor a közösséget érintő dologról van szó).

 

Jak. 5, 15-16.

És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.

ApCsel. 19, 18-20.

A hívők közül is sokan eljöttek, megvallották és elbeszélték ilyenféle mesterkedéseiket. Azok közül sokan, akik a varázslást űzték, összehordták könyveiket, és mindenki szeme láttára elégették. Mikor kiszámították a könyvek értékét, ötvenezer ezüstpénzre becsülték. Így az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és megerősödött.

Mk. 1, 5.

Akkor kiment hozzá Júdea egész vidéke, kimentek a jeruzsálemiek is mind, és - amikor megvallották bűneiket - megkeresztelte őket a Jordán vizében.

 

 

 

A bűnbánat folyamata;

 • ·Bűnfelismerés; örökölt, egyetemes, saját bűnök
 • ·Bűnbánat, szomorúság, sírás, megbánás az elkövetett bűnök miatt
 • ·Bűnvallás, konkrét kimondása, megfogalmazása az elkövetett bűnnek
 • ·Hittel megragadni Krisztus keresztjének erejét
 • ·Hittel megragadni a megbocsátás ígéretét
 • ·Törekedni elhagyni, megszakítani a megvallott bűnnel való közösséget

 

Róm. 3, 20.

Mert a törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó sem őelőtte. Hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik.

Zsolt. 38, 19.

Bizony, megvallom bűnömet, bánkódom vétkeim miatt.

Péld. 28, 13.

Aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vége, aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer. Boldog ember, aki mindig istenfélő, de a keményszívű bajba esik.

A bűnbánó ember istenfélő, irgalmat, kegyelmet kap. A bűnét takargató, megkeményedik és elindul a lejtőn.

ApCsel. 19, 18-20.

A hívők közül is sokan eljöttek, megvallották és elbeszélték ilyenféle mesterkedéseiket. Azok közül sokan, akik a varázslást űzték, összehordták könyveiket, és mindenki szeme láttára elégették. Mikor kiszámították a könyvek értékét, ötvenezer ezüstpénzre becsülték. Így az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és megerősödött.

 

Bűnbánat következményei;

 • ·Lelkiismeret megtisztulása
 • ·Bűn terhe lehullik, és Isten kegyelme megjelenik
 • ·Szabadulás öröme
 • ·Felüdülés, felfrissülés, megújulás ideje
 • ·Mennyei boldogság
 • ·Gyógyulása a léleknek, testnek
 • ·Nincs helye a vádlásnak
 • ·Nincs uralma a bűnnek, démonoknak

 

Róm. 8, 1-3.

Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak, mivel az élet Lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon Fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben,

Róm. 4, 7-8.

Boldogok, akiknek megbocsáttattak törvényszegéseik, és akiknek elfedeztettek bűneik. Boldog az az ember, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt.

 

A meg nem vallott bűn lehetőséget ad az ellenségnek, tisztátalan szellemeknek, hogy azon a területen uralmat és hatalmat vegyen az ember életében.

A Bűnbánat felszabadítja Isten kegyelmét, megtöri az ellenségnek ezt a munkáját és nem lesz tapadási felület az ember életében!

 

Egy Ószövetségi és egy Újszövetségi példa;

 

2 Sám. 12, 7-13.   Dávid bűnökbe esik és Nátán szembesíti ezzel!

És monda Nátán Dávidnak: Te vagy az az (bűnös) ember! Ezt mondja az Úr, Izráelnek Istene: Én kentelek fel téged, hogy király légy Izráel felett, és megszabadítottalak téged a Saul kezéből.

És néked adtam a te urad házát, és a te uradnak feleségeit a te kebeledbe; ennek felette néked adtam Izráelnek és Júdának házát; és ha még ez kevés volt, ezt s ezt adtam volna néked. Miért vetetted meg az Úrnak beszédét, oly dolgot cselekedvén, mely utálatos ő előtte? Ez a bűn definíciója, eltérni Isten törvényétől és utálatos dolgokat tenni! A Hitteus Uriást fegyverrel ölted meg, és az ő feleségét magadnak vetted feleségül; magát pedig az Ammon fiainak fegyverével ölted meg. Most azért ne távozzék el a fegyver soha házadból, mivel megutáltál engem, és a Hitteus Uriás feleségét elvetted, hogy feleséged legyen. Ezt mondja az Úr: Íme én éppen a saját házadból bocsátok reád csapásokat, és feleségeidet szemed láttára veszem el, és adom más felebarátodnak, és hál a te feleségeiddel fényes nappal. Mert te titkon cselekedtél; de én az egész Izráel előtt és napvilágnál cselekszem azt. Monda azért Dávid Nátánnak: Vétkeztem az Úr ellen! És monda Nátán Dávidnak: Az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni.

 

Zsolt. 51, 1-21.   Dávid bűnbánata, megtérése

A karmesternek: Dávid zsoltára, abból az időből, mikor nála járt Nátán próféta, mert bement Dávid Betsabéhoz. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal!

Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem! Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, moss meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet! Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem! Ne vess el orcád elől, Szent Lelkedet ne vedd el tőlem! Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen (engedelmesség lelkével támogass engem!), hogy taníthassam utjaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Ments meg, mert vért ontottam, ó Isten, szabadító Istenem! És igazságodat ujjongva hirdeti nyelvem. Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám. Hiszen a véresáldozatot nem kedveled, és ha égőáldozatot adnék is, nem vennéd szívesen. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem! Tégy jót a Sionnal kegyelmesen, építsd fel Jeruzsálem kőfalait! Akkor majd kedveled a helyesen bemutatott áldozatokat, az égőáldozatot és a teljes áldozatot. Akkor majd áldozhatnak oltárodon bikákat.

 

Lk. 15, 18-24.   A tékozló fiú példája;

Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. Bűn felismerése, elismerése, bűnbánat, megalázkodás! És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak: Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok reá, húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára! Azután hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le! Együnk, és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek.

 

Az Atya viszonyulása;

 • Teljes szeretet
 • Eléd fut, alig várja, hogy megtérj, beismerd bűneidet
 • Kegyelmet ad, amikor az ember megalázkodik
 • Tiszta, szépruhát ad
 • A fiúságot helyreállítja
 • Örömünnepet tart
 • Teljes helyreállítást ad, mintha meg sem történt volna.

 

A fiú most már tudta becsülni az Atyját, örökségét és mindazt az áldást, ami körbeveszi őt!

A bűnelkövetés sorozata, állapota szellemi halált és elveszett állapotot hoz létre. A bűnbánat által feltámad a szellemünk és megtalált állapotba kerülünk!

 

Ef. 5, 3-5.

Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó; se szemérmetlenség, se ostoba beszéd vagy kétértelműség: ami nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak sincs öröksége a Krisztus és az Isten országában.

 

Bűnbánat, megalázkodás által kerülünk be Isten országába fontos, hogy mindig készen legyünk megtérni és megalázkodni, mert ez által maradunk Isten királyságában!

Gyakorold magad ennek az igazságnak a betöltésében és megtapasztalod Isten kegyelmét és munkáját életedben!

 

1Jn. 1, 8-10. 2, 1-2.

Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ezt ne mondjuk és ne is gondoljuk, hanem…

Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek (ez a törekvésünk); ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az Atyánál: az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világ bűnéért is.

 

Így tapasztalhatod meg a bűnbánat erejét az életedben, ami által Isten felemel és áldottá tesz!

 

Kívánom, hogy megértve a Mennyei atya gondolkodását, tudj vele együtt működni, hogy az isteni képmás kiformálódhasson benned!

 

Ennek a témának mélyebb megismerése és friss inspiráció miatt hallgasd meg a lenti tanításokat! Legyen ez áldás számodra!

 

Szeretettel üdvözöllek,

 

 

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

 

Hogyan történhet meg mindez az életünkben, miként vehetjük át Isten ígéreteit?

Ezekre a kérdésekre a lenti tanításban kaphatunk választ! Érdemes meghallgatni!

Süveges Imre - A bűnbánat ereje

http://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000079%20-%20A%20bunbanat%20ereje.mp3

 

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Joíce Meyer – Helyes döntéseket hozni

https://www.youtube.com/watch?v=SWNFzPSJlEk

 

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Teremts bennem tiszta szívet – angol

https://www.youtube.com/watch?v=BGPmMcDeRpM

 

Heti imakérés:

Teremts bennem tiszta szívet, ó Uram és az erős Szellemet újítsd meg bennem! Áraszd ki rám a bűnbánat szellemét!

 

Javasolt rövidfilmek, evangélizációs riportok:

Megtekintésre ajánljuk mindenkinek saját készítésű anyagainkat - osszátok meg ismerőseitekkel, különösen azokkal, akik érintettek ezeken a területeken:

 

Halál, halál utáni élet, reinkarnáció az igazság fényében

https://youtu.be/fwwb4_Td1qo

További tanítások elérhetőek a következő helyeken:

http://www.omegagyulekezetek.hu/hu/tanitasok

www.riverfm.hu - Keresztény online rádió mindenkinek! - Hallgattad már?

 

Várjuk visszajelzéseiteket, bizonyságaitokat amennyiben áldást jelentett a Heti Bátorítás kiadványunk. Amennyiben Isten cselekedett életetekben ezen keresztül is, jelezzétek felénk, hogy bennünket is tovább inspiráljon erre a szolgálatra!

Szívesen veszünk minden adományt, hiszen szolgálatunk hátterét önkéntes adományokból biztosítjuk! - Omega Hálózat Egyesület. K&H Bank: 10401921-50526650-80751000