search
hun / eng / rom / ger
heti_batoritas_sav

A bűn kezelésének módja stratégiai kérdés, minden vallás valamilyen választ akar erre adni! Csak Jézus Krisztus adott tökéletes választ erre a kihívásra!

Minden ember vétkezett és híjával van Isten dicsőségének!

A bűnökhöz való viszonyulásunk nagymértékben meghatározza, hogy felfelé megy, vagy lefelé indul az életünk!

Alázat vagy büszkeség útján járunk?! Jézusi vagy ördögi út!?

Lk. 14, 11;

Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik.”

Örökérvényű, egyetemes szabály, mindenkire egyaránt érvényes!

A magunk megalázásának része az őszinte bűnbánat!

Ha nem alázzuk meg magunkat megaláztatunk!

ApCsel. 3, 19-20; Az első idők fontos apostoli tanítása;

Tartsatok tehát bűnbánatot,(metanoa - megtérés, gondolkodásmód váltás) és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek; hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés (fellélegzés, enyhülés, frissülés) ideje, és elküldje Jézust, akit Messiásul rendelt nektek.

Az apostoli tanítás része volt a bűnbánatra, megtérésre felszólítás egyetemes jelleggel! Nekünk is hirdetni kell ezt a fontos igazságot! Megtérés része a bűnbánat!

Luk. 1, 77;

És az üdvösség ismeretére megtanítsad az ő népét, a bűnöknek bocsánatában.

Az embereknek meg kell tanulni, hogy az üdvösséghez vezető út fontos része a bűnbánat! Az apostoli tanítás része ez!

Luk. 24, 46-48;

És monda nékik: Így van megírva, és így kellett szenvedni a Krisztusnak, és feltámadni a halálból harmadnapon: És prédikáltatni az ő nevében a megtérésnek és a bűnök bocsánatának minden pogányok között, Jeruzsálemtől elkezdve.

Ti vagytok pedig ezeknek bizonyságai.

Ezt fontos prédikálni, tanítani mindenhol Isten embereinek!

A Bűn természete; Mindenki vétkezett, fertőzött a bűntől!

 • Eredendő, örökölt bűn
 • A szív állapota, gondolatokban, beszédben, indulatban, döntésekben, cselekedetben nyilvánul meg

Bűnös ember magatartása;

 • Szembenéz a valósággal, beismeri, felismeri felelősségét, megbánja azt és ki is fejezi, megalázza magát, kész a korrekcióra
 • Nem vállalja fel a felelősséget, másokra mutogat, (Ádám és Éva) megmagyarázza, elmenekül a szembenézéstől, nem akar tudomást venni, körülmények hibáztatása, áldozat mentalitás magatartása;

      Elhallgatja, és úgy tesz képmutató módon, mintha minden rendben lenne!            Pl. Anániás és Safíra meghalt emiatt

1Jn. 1, 8;

Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság.

Jób. 42, 5-6;  Egy fontos tényező; Isten jelenléte, bűnbánat szelleme

Csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak.

Ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok porban és hamuban.

Tehát nemcsak hirdetni, tanítani, prédikálni, hanem Isten jelenlétébe jutni!

Isten jelenlétébe jutva látjuk igazán bűnös természetünket és annak a szükségességét, -a bűn vakká tesz-  hogy bűnbánatot tartsunk.

Isten jelenlétében megjelenik a bűnbánat szelleme, ami kiárad ránk és segít nekünk megbánni őszintén a bűneinket!

Pl. Jóbbal is ezt történt, magyarázkodott mindaddig amíg Isten közel nem jött hozzá, akkor egyből megalázta magát és bűnbánatot tartott.

Az Ószövetségben ennek volt külső jele is; porban hamuban jelenítették meg bűnbánatuk komolyságát!

Bűnbocsánatnak két oldala van;

 1. 1.      Isteni oldal;

Ap.Csel. 5, 30-31;

A mi atyáinknak Istene feltámasztotta Jézust, kit ti fára függesztve megöltétek.

Ezt az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte jobbjával, hogy adjon az Izráelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát.

Neh. 9, 17.b;

De te bűnbocsátó Isten vagy, kegyelmes és irgalmas, hosszú a türelmed és nagy a szereteted, ezért nem hagytad el őket.

 1. 2.      Emberi oldal;

ApCsel. 3, 19-20;

Tartsatok tehát bűnbánatot,(metanoa) és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek;

hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés (fellélegzés, enyhülés, frissülés) ideje, és elküldje Jézust, akit Messiásul rendelt nektek.

Isten, Jézus Krisztusban minden felelősséget maximálisan betöltött, a többi már a mi részünk. Ne bújjunk ki ez alól!

Bűnvallás formája;

 1. Személyes Istennek (legkönnyebb)
 2. Személyes bűnvallás Istennek, valaki előtt
 3. Nyilvános bűnvallás (különösen, amikor a közösséget is érintette)

Jak. 5, 15-16;

És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer.

Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.

ApCsel. 19, 18-20;

A hívők közül is sokan eljöttek, megvallották és elbeszélték ilyenféle mesterkedéseiket.

Azok közül sokan, akik a varázslást űzték, összehordták könyveiket, és mindenki szeme láttára elégették. Mikor kiszámították a könyvek értékét, ötvenezer ezüstpénzre becsülték.

Így az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és megerősödött.

Mk. 1, 5;

Akkor kiment hozzá Júdea egész vidéke, kimentek a jeruzsálemiek is mind, és - amikor megvallották bűneiket - megkeresztelte őket a Jordán vizében.

Bűnbánat folyamata;

 • Bűnfelismerés; örökölt, egyetemes, saját bűnök
 • Bűnbánat, szomorúság az elkövetett bűnök miatt, sírás
 • Bűnvallás, konkrét kimondása, megfogalmazása az elkövetett bűnnek
 • Hittel megragadni Krisztus keresztjének erejét
 • Hittel megragadni a megbocsátás ígéretét
 • Törekedni, elhagyni, megszakítani a megvallott bűnnel való közösséget

Róm. 3, 20;

Mert a törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó sem őelőtte. Hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik

Zsolt. 38, 19;

Bizony, megvallom bűnömet, bánkódom vétkeim miatt.

Péld. 28, 13;

Aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vége, (Anániás és Safíra) aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer. Boldog ember, aki mindig istenfélő, de a keményszívű bajba esik. A bűnbánó ember az istenfélő, irgalmat, kegyelmet kap, a bűnét takargató, megkeményedik és nem lesz jó vége!

Bűnbánat következményei;

 • Lelkiismeret megtisztulása
 • Bűnteher lehull > Isten kegyelme megjelenik, ennek az örömteli átélése
 • Szabadulás öröme,
 • Felüdülés, felfrissülés, megújulás ideje
 • Mennyei boldogság
 • Gyógyulása a léleknek, testnek
 • Nincs helye a vádlásnak
 • Nincs uralma a bűnnek, démonoknak

Róm. 8, 1-3;

Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak, mivel az élet Lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon Fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben,

Róm. 4, 7-8;

„Boldogok, akiknek megbocsáttattak törvényszegéseik, és akiknek elfedeztettek bűneik.

Boldog az az ember, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt.”

Róm. 6, 14-18;

Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Mit tegyünk tehát? Vétkezzünk, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk? Szó sincs róla! Nem tudjátok, hogy ha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak, mégpedig vagy a bűn szolgái a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra? De hála az Istennek, hogy csak voltatok a bűn szolgái, de szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelynek követésére adattatok! Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek.

A meg nem vallott bűn felületet ad az ellenségnek, tisztátalan szellemeknek, hogy azon a területen uralmat és hatalmat vegyenek az ember életében, gyötörjék, meglopják azt. Rabságot hoznak létre, szolgává teszik, ördögi uralmat alakítanak ki.

A Bűnbánat megtöri az ellenségnek ezt a munkáját és nem lesz tapadási felület az ember életében! Felszabadítja Isten kegyelmét, bűn eltörlését!

Ézs. 33, 24;

Nem mondja többé Sion lakója, hogy beteg, az ott lakó nép bűnbocsánatot nyer.

A bűnelkövetéseket követi a betegség megjelenése, az őszinte bűnbánat lelki testi gyógyulást is hozhat!

Zsolt. 32, 2-5;

Boldog az az ember, akinek az ÚR nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett. Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. (Szela.) Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az ÚRnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem.

Az ember megalázkodása, bűnbánata hatással van;

 • Istenre, felszabadítja jóindulatát, kegyelmét Krisztus által
 • A sátánra, kiteszi neki a korlátokat, elveszíti jogosultságát a vétkező ember felett, így nem tudja kifejteni romboló munkáját
 • A bűnbánó emberre, akit megtisztít, felszabadít, felüdít és felemel

Egy ószövetségi és egy újszövetségi példa;

2 Sám. 12, 7-10;   Dávid bűnökbe esik és Nátán szembesíti ezzel!

És monda Nátán Dávidnak: Te vagy az az (bűnös) ember! Ezt mondja az Úr, Izráelnek Istene: Én kentelek fel téged, hogy király légy Izráel felett, és megszabadítottalak téged a Saul kezéből. És néked adtam a te urad házát, és a te uradnak feleségeit a te kebeledbe; ennek felette néked adtam Izráelnek és Júdának házát; és ha még ez kevés volt, ezt s ezt adtam volna néked. Miért vetetted meg az Úrnak beszédét, oly dolgot cselekedvén, mely utálatos ő előtte?

Ez a bűn definíciója, eltérni Isten törvényétől és utálatos dolgokat tenni!

A Hitteus Uriást fegyverrel ölted meg, és az ő feleségét magadnak vetted feleségül; magát pedig az Ammon fiainak fegyverével ölted meg. Monda azért Dávid Nátánnak: Vétkeztem az Úr ellen! És monda Nátán Dávidnak: Az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni.

Zsolt. 51, 1-20;   Dávid bűnbánata, megtérése

A karmesternek: Dávid zsoltára, abból az időből, mikor nála járt Nátán próféta, mert bement Dávid Betsabéhoz. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal! Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem! Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted.

Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, moss meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet! Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem! Ne vess el orcád elől, Szent Lelkedet ne vedd el tőlem! Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, (engedelmesség lelkével támogass engem!) hogy taníthassam utjaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Ments meg, mert vért ontottam, ó Isten, szabadító Istenem! És igazságodat ujjongva hirdeti nyelvem. Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám. Hiszen a véres áldozatot nem kedveled, és ha égőáldozatot adnék is, nem vennéd szívesen. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem! Tégy jót a Sionnal kegyelmesen, építsd fel Jeruzsálem kőfalait!

Bűnbánat következménye;

 • Ilyenkor nincs helye csak a bűnbánat áldozatának
 • Hűtlenség, bűn eltörlése
 • Tisztaság, megtisztulás, kifehéredés
 • Tiszta szív helyreállítása, mert boldogok a tiszta szívűek!
 • Megújul az erő és a Szent Szellem visszatér a megszomorodott állapotból
 • Szabadulás öröme jön
 • Engedelmesség helyreállítása
 • Isten szabad, örömteli dicsérete
 • Isten újból jóindulattal tekint az emberre és kész további jó dolgokat tenni

Lk. 15, 18-24;    A tékozló fiú példája;

Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. Bűn felismerése, elismerése, bűnbánat, megalázkodás!

És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak: Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok reá, húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára! Azután hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le! Együnk, és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek.”

Az Atya viszonyulása;

 • Teljes szeretet
 • Elé fut, alig várja, hogy megtérj, beismerd bűneidet
 • Kegyelmet ad, amikor az ember megalázkodik
 • Tiszta, szép ruhát ad
 • Fiúság helyreállítása
 • Örömünnep
 • Teljes helyreállítás, mintha meg sem történt volna. A fiú most már tudta becsülni az Atyját, örökségét és mindazt az áldást, ami körbeveszi őt!

A bűnelkövetés sorozata, állapota szellemi meghalást és elveszett állapotot hoz létre az Atya szavai szerint. A bűnbánat által feltámad a szellemünk és megtalált állapotba kerülünk!

Ef. 5, 3-5;

Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó; se szemérmetlenség, se ostoba beszéd vagy kétértelműség: ami nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak sincs öröksége a Krisztus és az Isten országában.

Bűnbánat által kerülünk be Isten országába és bűnbánat által maradunk meg az Isten királyságába!

Gyakorold magad ennek az igazságnak a betöltésében és megtapasztalod Isten kegyelmét és munkáját életedben!

Tehát;

1Jn. 1, 8-10. 2, 1-2;

Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ezt ne mondjuk és ne is gondoljuk, hanem…

Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek; (ez a törekvésünk) ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az Atyánál: az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világ bűnéért is.

Újból és újból vegyük igénybe azt, amit Krisztus elvégzett a kereszten és hit által fogadjuk el a bűneink bocsánatát! Ne engedjünk gyötrést, hamis lelkiismeret furdalást, vádlást magunkra, az örömet ellopó bűntudatot, sem az önigazult, lenéző magatartást. (Pl. farizeus és a vámszedő imája)

Hit által ragadjuk meg a Krisztusban kapott tisztaságot és szabadságot!

 

Így tapasztalhatod meg a bűnbánat erejét az életedben, ami által Isten felemel és áldottá tesz!

 

Szeretettel üdvözöllek,

 

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

 

Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által befogadva ezt a tanítást:

Süveges Imre - A bűnbánat ereje

http://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000079%20-%20A%20bunbanat%20ereje.mp3

 

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Joíce Meyer - Tisztítsd ki…

https://www.youtube.com/watch?v=TILQnwLdLrQ

  

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Hillsong United - All I need is you

https://www.youtube.com/watch?v=0iTInN6FH9I


Heti imakérés:

Imádkozzunk, hogy a bűnbánat szelleme ismételten ki tudjon áradni az életünkre és a nemzetünkre!