search
hun / eng / rom / ger
heti_batoritas_sav

Egy olyan online kiadvány, mely Isten Igéje alapján felépít, bátorít különféle aktuális témákban.

Sőt buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától. Zsid. 3, 13

 

Böjt, ami lerombolja az ördög munkáját!

1Jn. 3, 8.b

Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.

Ez a mi feladatunk is, de már más minősítésben kell ezt tennünk, mert az ellenség már le van győzve a Kereszt által, megtört ereje, meg lett ítélve.

Az ellenség munkája: építkezik, akadályozz, megkötöz, meghiúsít, meglop, rabol, betegségeket okoz, megtéveszt, lenyom, elnyom, besötétít, romlást hozó embereket, farkasokat küld, kísért, vádol, pusztít, embert öl, hazugságokban, megtévesztésekben tart… és még lehetne sorolni.

Ezek felett győzelmet venni, lerombolni az ördög munkáit; erre az egyik legalkalmasabb eszközünk az imádsággal egybekötött böjt!

Jézus megkísértésekor böjtölt:

Lk. 4, 1-14

Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a Lélek indítására a pusztában tartózkodott negyven napon át, miközben kísértette az ördög. Nem evett semmit azokban a napokban, de amikor azok elmúltak, megéhezett. Ekkor az ördög így szólt hozzá: „Ha Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyérré.”

 

1. A test az első kísértési terület.

Az ellenség a testen keresztül kísért és meglop. (kívánságok, étkezés, szexualitás stb.) Tudnod kell, hogy ki vagy Krisztusban, Isten gyermeke, aki fölötte vagy az ellenségnek! Ez a Fiúságunk! A Krisztusi identitás az alapja a hívő életünknek. Ebből nem szabad elmozdulni! A böjt által kordába tartjuk a testet megtörjük erejét, hogy a szellem uralma felszabaduljon!

Jn. 3, 6

Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az.

A test elgyengülése miatt a szellemünk szülőképessé válik a Szent Szellem által!

Róm. 8, 12-14.a

Ezért, testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a Lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai…

A böjtben megtörik a test szerinti élet uralma és (a Lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok,) a mennyből élet jön a halott, gyenge, erőtlen, kudarcos területekre és felszabadul ez az Ige: (Akiket pedig Isten Lelke vezérel,)

Róm. 12, 1-2

Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.

A böjt egy Istennek tetsző áldozat, ami által tisztán fogjuk látni Isten akaratát, az igaz ítélet működni fog általa!

Gal. 5, 17-18

Mert a test kívánsága a Lélek ellen tör, a Léleké pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek.

A testet a böjtben elerőtlenítjük, hogy a szellem megerősödjön és győzelmet vegyen Isten akarata életünkben!

Ha pedig a Lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt.

 

A böjtben legyőzzük a testet, a büszkeséget és az ördögi megtévesztések megtörnek az életünkben és tekintélyt szerzünk az ellenség felett.

 

Mt. 4,4

Jézus így válaszolt neki: „Meg van írva, hogy nemcsak kenyérrel él az ember.” (Ő így válaszolt: „Meg van írva: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik.”) Ezután felvitte az ördög, megmutatta neki egy szempillantás alatt a földkerekség minden országát,és ezt mondta neki: „Neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom. Ha tehát leborulsz előttem, tied lesz mindez.”

 

2. Büszkeség kísértése.

Illegálisan megszerezni azt, ami nem a tiéd, hamis imádat, csodálat megszerzése! Ez az, amit a sátán maga is tett, felfuvalkodásból Isten helyére vágyott!

1Pt. 5, 5.b-6 .

"mert az Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad". Jézus így válaszolt neki: „Meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj.

A böjt része az imádatunknak és az Úr felé való szolgálatunknak!

A büszkeség ellenszere az Isten és emberek előtti megalázkodás!

Ezután elvitte őt Jeruzsálembe, a templom párkányára állította, és ezt mondta neki: „Ha Isten Fia vagy, vesd le magadat innen, mert meg van írva: Angyalainak megparancsolta, hogy őrizzenek téged; és tenyerükön hordoznak, hogy meg ne üsd lábadat a kőben.”

 

3. A Megtévesztés kísértése.

Péld. 30, 18-19

Ez a három dolog csodálatos előttem, sőt négy dolgot nem értek: A sasnak az útját az égen, a kígyó útját a kősziklán, a hajó útját a mély tengeren és a férfi útját a leánnyal.

Az ellenség egyik legerősebb eszköze a megtévesztés, ami által félrevezetheti az embereket! A megtévesztés legerősebb formája az Igével való manipuláció! Amikor már nem tudja visszatartani, hátulról megtolja, túl löki! Ilyen esetben fenn áll a fanatizmus veszélye. Mindenben az egyensúlyt kell megtartani!

A böjtben megtörnek az ördögi megtévesztések, félrevezetések az életünkben!

Jézus így válaszolt neki: „Megmondatott: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet.” Amikor az ördög elvégzett minden kísértést, eltávozott tőle egy időre.

 

Jézus Krisztus a böjtjével és imájával, igei megvallásával hatalmat vett az ellenség felett.

Krisztusban megkaptuk a fiúság pozícióját, de a tekintélyt meg kell hozzá szerezni!

A böjtben megszerezzük a szellemi tekintélyt az ellenség, a démonok és a betegség felett!

Így már az erő fel tudott szabadulni a szolgálatában, már előtte is be volt töltve Szent Szellemmel!

Jézus a Lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken.

 

Lk. 4, 18-19

„Az ÚR Lelke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét.” A böjt által jogot szerzett ehhez az Igéhez!

Nekünk is szükségünk van ennek az Igének a valóságára az életünkben, szolgálatunkban! A rész végén láthatjuk ennek a működését! Hatalommal hirdeti az Igét, beteget gyógyít és ördögöket űz. Mindenhol a természetfeletti követi a szolgálatát.

Lk. 4, 32-36. 38-41.

ők pedig álmélkodtak tanításán, mert szavának hatalma volt. A zsinagógában volt egy tisztátalan, ördögi lélektől megszállott ember, aki hangosan felkiáltott: „Ah, mi közünk hozzád Názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten Szentje!” Jézus azonban ráparancsolt: „Némulj el, és menj ki belőle!” Erre az ördög odavetette őt közéjük, kiment belőle, de semmi kárt nem tett benne. Ekkor rémület fogta el mindnyájukat, és így szóltak egymáshoz: „Milyen beszéd ez? Hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok kimennek!

A zsinagógából eltávozva elment Simon házába. Simon anyósát pedig magas láz gyötörte, és szóltak az érdekében Jézusnak. Jézus ekkor fölébe hajolva ráparancsolt a lázra, mire a láz elhagyta az asszonyt. Ő pedig azonnal felkelt, és szolgált nekik. Napnyugtakor mindenki hozzávitte a különféle bajokban szenvedő betegét; ő pedig mindegyikükre rátette a kezét, és meggyógyította őket.  Ördögök is kimentek sok emberből, és ezt kiáltozták: „Te vagy az Isten Fia!” De rájuk parancsolt, és nem engedte őket beszélni, mert tudták, hogy ő a Krisztus.

 

A böjt által felszabadul a kenet és így működik a kézrátétel, -parancs a betegség és a démoni erők felett-, a tanítás pedig élő Igét hordoz és hatalom van benne, ami erősen hat az emberekre!

 

Skéva fiainak esete: Ti kik vagytok? kérdezték a démonok. Ebben a történetben látható a szellemi tekintély fontossága, hogy ismerjenek minket a szellemi világban. Ezt a tekintélyt meg kell szerezni. Isten fiaként, gyermekeként tisztában kell lennünk mennyei pozíciónkkal és az Ige erejével! A kapott hatalom a böjt által válik működővé!

 

Melyek azok a területek, ahol látod, érzékeled az ellenség tevékenységét:

• Saját életed?

• Házasságod?

• Családod, gyermekeid életében?

• Anyagi dolgaidban, munkádban?

• Gyülekezeted, Hálózatod, eklézsia életében?

• Szolgálatodban?

• Mások életében, közbenjárás!?

• Nemzetünk életében?

• Európában, egész világon?

Sorold fel, írd le és kezd el hatalmat venni fölötte a következő eszközökkel:

(Nem kell belemenni mindenféle szellemi harcokba, fejedelemségek ellen stb.)

1. Böjt-ima a fentiek alapján, a test megzabolázása, a büszkeség helyett megalázkodás és a megtévesztések lelepleződése!

2. Közel jött Igék kihirdetése: Gyűjtsd tele a tegzed éles nyílvesszőkkel, igei kijelentésekkel, a parittyádat élő kövekkel!

3. Oldás - kötés hatalmának használata

 

Fel kell oldani magunkat, családunkat, a gyülekezeteket és az Omega Hálózatot, valamint a nemzetünket, az Istentől kapott hatalmunknál fogva!

 

Ésaiás, 58, 6;

Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod (megnyisd) a bűnösen fölrakott bilincseket,

(kötelék, kötés, béklyó) kibontod a járom (iga) köteleit, (leráz, levet, felold!) szabadon

bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz (elszakít, elvág, széttép) minden jármot!

Az ima és a böjt szabadítja fel azt a kenetet, erőt, ami által széttéphetőek, feloldhatóak az ördögi kötések!

  • Bűnösen fölrakott bilincseket, feloldása, megtérni a bűnökből Péld. 5, 22

Saját bűnei fogják meg a bűnöst, és saját vétkei kötözik meg.

  • Kibontod a járom (iga) köteleit, összetörsz (elszakít, elvág, széttép) minden jármot!

Ézs. 10, 27 Azon a napon lekerül terhe válladról, igája nyakadról, a kövérség miatt leszakad róla az iga. Igavonó állatok! Ördögi igák, ördögi leterheltségek, nem az élet terhe, nem krisztusi iga! Feloldani és összetörni ezeket!

Mt. 11, 30 Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű.” Az ördögi igák ennek az ellentétjei; Keserűek, nehezek, gyötrelmesek, elszomorítóak!

  • Szabadon bocsátod az elnyomottakat, így néz ki az elnyomott ember;

Préd. 4, 1 Láttam azt is, hogy milyen sok elnyomás történik a nap alatt. Láttam az elnyomottak könnyeit, akiknek nincs vigasztalójuk. Elnyomóik erőszakosan bánnak velük, és nincs vigasztalójuk.

Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, kenyeret ad az éhezőknek, kiszabadítja a foglyokat az ÚR. Az ÚR megnyitja a vakok szemeit, az ÚR fölegyenesíti a görnyedezőket, az ÚR szereti az igazakat. Jézus Krisztus ezt fogja cselekedni, amikor böjtölünk!

Használd a böjtben az oldás kötés hatalmát hittel!

Ez. 22, 30

Kerestem köztük valakit, aki építené a falat, és odaállana a résre színem elé az országért, hogy ne pusztítsam el, de nem találtam. Odaállsz a résre ebben az időszakban?

A rés az ellenség által ütött nyílás, ami elválasztja a jelen valóságodat a kívánt, isteni akarat valóságától! Az ima által a kettő találkozni fog a kívánt és a megélt valóság egy lesz!

Gyere, böjtöljünk együtt az Igék alapján!

 

Ennek a témának mélyebb megismerése és friss inspiráció miatt hallgasd meg a lenti tanításokat! Legyen ez áldás számodra!

 

Szeretettel üdvözöllek,

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

 

Hogyan történhet meg mindez az életünkben, miként vehetjük át Isten ígéreteit?

Ezekre a kérdésekre a lenti tanításban kaphatunk választ! Érdemes meghallgatni!

Süveges Imre - A böjt

http://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000018%20-%20Suveges%20Imre%20-%20Bojt.mp3

 

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Derek Prince - Erősségek lerontása

https://www.youtube.com/watch?v=-mC5Ri80qxE

 

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Hit Gyülekezet – Az ellenséget már legyőzted

https://www.youtube.com/watch?v=Wp0CtWYWgko

 

Heti imakérés:

Imádkozzunk, hogy a böjtben tudjunk szellemi tekintélyt szerezni!

 

Javasolt rövidfilmek, evangélizációs riportok:

Megtekintésre ajánljuk mindenkinek saját készítésű anyagainkat - osszátok meg

ismerőseitekkel, különösen azokkal, akik érintettek ezeken a területeken:

A láthatatlan tolvaj, és annak legyőzője

https://youtu.be/AgtL_YB06qw

 

További tanítások elérhetőek a következő helyeken:

http://www.omegagyulekezetek.hu/hu/tanitasok

www.riverfm.hu - Keresztény online rádió mindenkinek! - Hallgattad már?

Várjuk visszajelzéseiteket, bizonyságaitokat amennyiben áldást jelentett a Heti Bátorítás kiadványunk. Amennyiben Isten cselekedett életetekben ezen keresztül is, jelezzétek felénk, hogy bennünket is tovább inspiráljon erre a szolgálatra! Szívesen veszünk minden adományt, hiszen szolgálatunk hátterét önkéntes adományokból biztosítjuk!

Omega Hálózat Egyesület. K&H Bank: 10401921-50526650-80751000