search
hun / eng / rom / ger
heti_batoritas_sav
There are no translations available.

Egy olyan online kiadvány, mely Isten Igéje alapján felépít, bátorít különféle aktuális témákban.

Sőt buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától. Zsid. 3, 13;

Kegyelem és igazság

Lk. 4, 22

Mindnyájan egyetértettek vele, majd elcsodálkoztak azon, hogy a kegyelem igéit hirdeti, és azt kérdezgették: „Nemde a József fia ez?” Én is ezt teszem ma!

 

Isten bemutatkozása az Igében;

2Móz. 34, 6-7.a

Elvonult előtte az ÚR, és így mondta azt ki: Az ÚR, az ÚR irgalmas és kegyelmes Isten! Türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy! Megtartja szeretetét ezer ízig, (kegyelmét is, még ha ezerszer elestél, akkor is!) megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket.

Zsolt. 86, 15

Pedig te, Uram, irgalmas és kegyelmes Isten vagy, hosszú a türelmed, nagy a szereteted és hűséged.

 

Sokan csak ismeret szintjén mozognak az Istennel való kapcsolatban, de nincsenek megtapasztalásaik. Mind a kettőre szükség van. Ha tudod, az alapján gondolkozz, beszélj, imádkozz és cselekedj! Ez által közel jön hozzád és megtapasztalod az Úr irgalmát és kegyelmét.

 

1Pt. 5, 10

A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni.

 

Minden kegyelem Istene, nincs hiány Őbenne, a kegyelem teljessége lakik Őbenne. Tökéletesen, bőségesen elég mindenkinek, minden bűnhöz, eleséshez! Jézus Krisztus megjelenése, eljövetele, kereszthalála és feltámadása egy új korszakot nyitott az emberiség számára; a kegyelem és az igazság korszakát!

 

Jn. 1, 14. 16-17 

Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve (megtelt, hiánytalan, egész) kegyelemmel (kharisz, örömteli jóindulat) és igazsággal (igazmondás, valóság). Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg.

 

Ószövetség: A törvény, kijelentett isteni Igazság korszaka, cselekedd és élsz! Csak kevesen tudták igazán megragadni, néhányan (Jób, Ábrahám), de tökéletesen senki! Az Atya mindenkit el akart érni, megmenteni ezért Jézus betöltötte az Isten igazságait, egy teljesen új korszakot nyitva számunkra.

 1. Zsid. 9, 22

A törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat.

 1. Róm. 6, 23

Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örökélet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.

Mindkét alapvető igazságot, de a többit is tökéletesen betöltötte Jézus Krisztus, azért, hogy felénk, amikor képviseli az Isten igazságát (ami semmit sem változott!), tudja az Ő kegyelmét is bemutatni! Ezért telve volt és telve van kegyelemmel és igazsággal. Ő egy ilyen Isten, a Biblia Istene, a világot Teremtő és Megváltó Istenünk!

 

Ezért lett igaz Jézus Krisztusra a következő Ige;

Jn. 14, 6;

Jézus így válaszolt: „Én vagyok az út (kiút a bűnből, nehéz helyzetekből), az igazság (igazmondás, valóság) és az élet (bővölködő földi és az örök élet); senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.”

 

Krisztusban véget ért a Törvény, a cselekedj és élsz korszaka, mert Jézusban eljött a kegyelem korszaka. Mindez azt jelenti, hogy kegyelemből, hit által megragadjuk ezt a kijelentést!

 

Isten előtt csak két pozíciónk lehet:

 • ·Ítélet alatt lenni
 • ·Kegyelem alatt lenni (megtérés által kerülhetünk ide, hit által!)

 

Ef. 2, 7-9  

"hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Isten szándéka; kimutassa, megmutassa… Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez (az Ő kegyelme, szeretetből örömmel adott ajándék!); nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.

 

Így senki sem dicsekedhet, cselekedeteivel, tökéletességével, csak hálát adhat, mert hit által, kegyelemből vagyunk megváltva és megtartva mindnyájan! Nem cselekedetek miatt! Az Ószövetség bebizonyította, nem tudjuk cselekedeteink által birtokba venni Isten jóindulatát, csak kegyelemből, hit által és ebből nőnek ki az Isten igazságának megfelelő cselekedetek. Kegyelem és igazság! A kegyelem törvénye nem húzta keresztbe Isten igazságát, hanem kiteljesítette!

Mi az Igazság? Kérdi Pilátus! Jézus, Isten törvénye, Igéje egységben!

 

Mi az igazság? A 10 parancsolat. De mégis, ha időnként, megcsúszunk, akkor hittel Jézusra nézve megragadjuk a kegyelmet! Isten igazságát nem tudjuk teljességgel betölteni, erre csak Jézus volt képes!

Mindenkinek szüksége van erre, saját erőnkből, jó cselekedeteink által nem megy! Isten kegyelme Jézus Krisztus által (ha elfogadjuk) felment minket az ítélet alól, ez által nem elítéltek leszünk, hanem az ítélet alól felmentettek.

Azonban, azt tudnunk kell, hogy a rossz cselekedeteink, vetéseink következményeit, nekünk kell földi életünk során learatni. Ebben is megnyilvánul az isteni kegyelem, mert ő képes arra, hogy számodra mindenből jót hozzon ki.

 

ApCsel. 6, 8

István pedig - kegyelemmel és erővel telve - nagy csodákat és jeleket tett a nép között.

 

Fontos, hogy mi is megteljünk ezzel az isteni kegyelemmel és ehhez kapcsolódni fog, betársul az Isten ereje és akkor működnek a dolgok.

A kegyelem és irgalom vezet a gyógyulásokhoz isteni csodákhoz!

 

Jézus Krisztus követve, teljünk meg kegyelemmel és Igazsággal!

 • A csak kegyelemmel megtelt ember: nem érti, és ezért nem tudja érvényesíti Isten igazságát, nincs egy helyes mederben a kegyelem áradása, medertelenül szétfolyik, sok kárt okozva az emberben!
 • A csak az igazsággal megtelt ember: pedig kíméletlenül alkalmazza az Igét, amit mond, lehet, hogy bibliai, de nem kegyelemből, hanem törvényből teszi! Veszélyes, kíméletlen!
 • A Krisztusi egyensúlyban élő ember, telve van kegyelemmel és igazsággal. Legyünk ilyen egyensúlyban lévő Krisztust követő keresztények!

 

Az Újszövetségben Jézus Krisztus által nyilvánult meg Isten kegyelme:

 • Betegek gyógyításában
 • Bűnbocsánat közvetítésében
 • Démonoktól gyötrött emberek megszabadításában
 • Elesettek, gyengék, erőtlenek, magányosak felkarolásában
 • Bűnös emberekkel való közösség vállalása (vámszedők, farizeusok vádja)
 • Nem vádolja a nyilvánvalóan megvetett, elítélt bűnöst (házasságtörő asszony, szamáriai asszony)
 • Júdásról tudja bűneit, nem ítéli el, ad időt, kegyelmet a megtérésre
 • Péter árulását sohasem említi neki, csupán prófétál erről, amikor megtörtént csak a szeretet kapcsolatot erősíti meg vele. Nem árulóként kezeli és tekint rá, abszolút kegyelmet ad az őszinte megtérést látva!
 • Lázár halálakor, sírt! Abszolút együttérző az emberek fájdalmával, megjelennek a kegyelem és irgalom könnyei, ami cselekvésre indítja Őt!

 

Jézus Krisztus Tegnap ma és mindörökké ugyanaz! Ma is ugyanezek a reakciói veled kapcsolatban is, amikor hasonló helyzetbe kerülünk! Így gondol rád, ugyanaz a viszonyulása, semmit sem változott! Isten kegyelme, irgalma, könyörülete (örömteli, szeretettből meg nem érdemelt jó cselekedet!) Nem érdemből, hitből lesz a miénk! Isten tudja, hogy nem tudsz saját erőből megállni.

 

Ő Kegyelme azt jelenti;

 • Nem mond ítéletet
 • Rámutat gyarlóságunkra, de nem vádol
 • Nem cserél le, hűséges
 • Gyarlóságainkat elfedezi és megigazít
 • Mindig kezdhetsz vele újat, sőt életünk az újrakezdések sorozata
 • Szeretettel, megértéssel közeledik feléd, így viszonyul hozzád!
 • Nem bélyegez meg, negatív skatulyába nem zár be
 • Amikor bajban vagy, elesett állapotba vagy, lenyomva vagy, negatív életérzéseid vannak, kegyelmével, irgalmával közelít hozzád
 • A szégyenteljes helyzetedben akkor is melléd áll kegyelmével
 • Nincs véglegesen elrontott helyzet!

 

Zsolt, 103, 8-10: Isteni bánásmód!

Irgalmas és kegyelmes az ÚR, türelme hosszú, szeretete nagy (nem rövid és kicsi). Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké (kegyelme örökké tart, haragja nem!). Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az ÚR az istenfélőkhöz. (Csak szeresd és féld az Istent mindörökké, akkor minden hibád és bukásod ellenére meg tud tartani Téged!)

 

Ördögi stratégia; a felfelé néző Ember, lefelé néző, magára néző legyen!

 • Magunkra, bukásainkra, eleséseinkre, vétkeinkre, csüggedés, depresszió, sötétség, vádlás, lenyomás, érzelmeinkre, saját igazságunkra, sikereinkre
 • Körülményekre, sokszor ellentétesek Isten igazságaival
 • Emberekre, vegyes a kép, van, aki tökéletesen ellentétes Isten igazságával, azokra nézhetünk, akikben látjuk az Urat, de ez is kevés
 • Ördögi, vádló, kárhoztató sugallatokra

Tekints Jézusra, amit Ő tett érted a kereszten és ne magadra nézz! Az Ő igazságában erősödj meg és ne a saját magad igazában. Az első esetben erőssé leszel, és felfelé nézővé válsz, de ha magadra nézel, elgyengülsz és ördögi csapdákba kerülsz.

 

Fontos ezt megtanulni, elsajátítani ezt a látásmódot hosszú távon, nem csak alkalmi szinten! Ez a látásmód tart meg Isten kegyelmének uralma alatt mindvégig, amíg a mennyben kiteljesedik Isten igazsága bennünk!

 

1Pt. 2, 19

Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved.

Róm. 7, 25. 8, 1-2

Hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus által! Én magam tehát értelmemmel az Isten törvényének szolgálok ugyan, testemmel azonban a bűn törvényének. (A bennünk lévő kettőséget kegyelemből hit által tudjuk áthidalni, a mennyben már teljes lesz a kép és a szabadságunk!) Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak (Már most sem kell vádlás, kárhoztatás alatt élned, ha Krisztus Jézusban vagy, Őmögé álltál hittel, elfogadva kegyelmét, Rá nézel!), mivel az élet Lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől.

 

Akkor a kegyelem teljesen felszabadít a bűnre?

Bármit megtehetünk, hiszen Isten kegyelme, ami Jézusban megjelent mindent elfedez? NEM!

Mert a bűn romboló hatása és következményei utolérnek, amelyek ellopják a földi áldásodat, betegségeket, romlásokat és negatív dolgokat szabadítanak ránk.

Isten kegyelme az ember és Isten közötti kapcsolatot szabadítja fel Jézus Krisztusban, de a bűn romboló hatását, nem gátolja meg. Persze hit által sok mindenből kijöhetünk, ami a bűn következtében jött az életünkbe!

 

Róm. 6, 1-2

Mit mondunk tehát? Megmaradjunk-e a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen?

Távol legyen: (új ford. Szó sincs róla!) akik meghaltunk a bűnnek, mimódon élnénk még

abban?

 

A Bűnt és a mögötte lévő tisztátalan szellemeket törekedni kell távol tartani magunktól a Szent Szellem erejével, Isten Igéjének való engedelmességben!

 

Ef. 4, 29-31

Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. És ne szomorítsátok meg az Isten Szentlelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt.

1 Kor. 6, 15

Nem tudjátok-é, hogy a ti testeitek a Krisztusnak tagjai? Elszakítva hát a Krisztus tagjait, paráznának tagjaivá tegyem? Távol legyen.

 

Hiszen negatív cselekedeteink gyümölcsei a földön beérnek és meghatározzák életminőségünket!

Kulcsszó; Törekedj! Jó döntéseiddel, az Ige és a Szent Szellem erejével, mint mennyei segítőtárssal! Erőkifejtés, hogy a helyes irányban tartsd magad, minden ellenállás, nehezítő körülmény és erő ellenére!

 

 

 

Ám. 5, 14

A jóra törekedjetek, ne a rosszra, akkor életben maradtok, és veletek lesz az ÚR, a Seregek Istene - ahogy mondogatjátok.

1Thessz. 5, 15;

Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás iránt és mindenki iránt.

2Tim. 2, 22

Az ifjúkori kívánságot pedig kerüld! Törekedj viszont az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békességre azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat.

 

Törekedj, ami rajtad áll tedd meg! Ne felejtsd az Úrral való közösséged alapja az, amit Jézus Krisztus tett, nem a mi teljesítményünk! Ő egy bizalmas szeretet-kapcsolatra vágyik veled hit által kegyelemből, nem teljesítményből!

 

Te is tudod és az Úr is, hogy nem vagy képes tökéletesen megfutni a pályát, ezt csak Jézus tudta, csak törekedj és vedd igénybe hittel az Ő kegyelmét!

 

Amikor tudatában vagy, megismerted, hit által megragadtad és a kegyelem alatt vagy, akkor tudunk kegyelmet adni másoknak!

 

Például az adós szolga példázatában: ő kegyelmet kapott, de nem tudta tovább adni, kemény maradt a szíve, nem értette, értékelte igazán azt a nagy kegyelmet.

 

Mert időnként mindenki rászorul Isten és az emberek kegyelmére, irgalmára!

Egyszer mi adunk kegyelmet, könyörületet, irgalmat, máskor mi kapunk másoktól. Ha ezt vetjük, ezt is fogjuk aratni!

 

2Kor. 12, 9

De ő ezt mondta nekem: „Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem.

 

Elég a tegnaphoz, mához, holnaphoz, egész földi életedhez, ELÉG!

Megragadni megtéréskor a kegyelmet, valamint megmaradni a sikereidben és a bukásaidban is a kegyelemben!

Kegyelem megragadása által hívővé válni!

 

ApCsel. 18, 27;

Amikor pedig át akart menni Akhájába, a testvérek biztatták, és írtak a tanítványoknak, hogy fogadják be őt. Amikor megérkezett, nagy segítségükre volt azoknak, akik a kegyelem által hívőkké lettek.

Ha Istennek ezt a nagy kegyelmét az ember elutasítja, akkor élete legnagyobb hibáját követi el, és ha ez végleges, akkor kizárhatja magát az örökélet lehetőségéből! Ismerd fel, fogadd el, ragadd meg, élj ezzel az isteni kegyelemmel, amit a Te Mennyei Atyád örömmel, érdemtelenül megtett!

Kegyelem uralma alatt élni!

 

Róm. 6, 13-14

Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek. Hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek. Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Mit tegyünk tehát? Vétkezzünk, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk? Szó sincs róla!

 

Meg kell tanulni;

 • Nemcsak egyszer elfogadni, megmaradni benne
 • Nézőpontok, nem magunkra nézni, hanem Jézusra, és amit tett érted!
 • Eleséseinkkor, vétkezésünk idején, megalázkodni, felállni, hit által megragadni a kegyelmet

 

Kiesni a kegyelemből; 

Gal. 5, 4-6

Akik törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok a Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestek. Mi ugyanis a Lélek által, hitből várjuk az igazság reménységét. Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség (vallásos, Istenért hozott cselekedetek!), csak a szeretet által munkálkodó hit.

 

Az elkövetett bűnök (ha őszinte megtérés van) nem tudnak kiejteni a kegyelemből, hanem csak az az ördögi megtévesztés, hogy saját erőből, cselekedetekből, és ha magunkra nézve közlekedünk!

Zsid. 4, 15-16

Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt.

Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.

 

Bátorítás: Járuljunk, menjünk, mindegy milyen gyakran, de menjünk bizalommal, hittel, mert az Ő trónja, a kegyelem trónja, nem az ítélet trónja (Később, mint Igaz Bíró jön, de most a kegyelem ideje van!)

 

2Tim. 2, 1

Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely a Krisztus Jézusban van.

 

Te azért kedves hallgatóm, kedves testvérem, régi és új megtért, ERŐSŐDJÉL MEG A KEGYELEMBEN! Ez a célja ennek a tanításnak!

 

Zsid. 13, 9.b

Különféle idegen tanításoktól ne hagyjátok magatokat félrevezettetni. Mert az a jó, ha kegyelemmel erősödik meg a szív, nem pedig ételektől, mert azoknak semmi hasznát nem veszik azok, akik velük élnek.

2Pt. 3, 17-18

Ti tehát szeretteim, mivel előre tudjátok ezt, vigyázzatok, hogy az elvetemültek tévelygései el ne sodorjanak, és saját, biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökkévalóságban!

 

Kívánom, hogy felismerd, hit által elfogadd és életed minden napján járj igazságban és a kegyelem uralma alatt élj!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ennek a témának mélyebb megismerése és friss inspiráció miatt hallgasd meg a lenti tanításokat! Legyen ez áldás számodra!

 

Szeretettel üdvözöllek,

 

 

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

 

Hogyan történhet meg mindez az életünkben, miként vehetjük át Isten ígéreteit?

Ezekre a kérdésekre a lenti tanításban kaphatunk választ! Érdemes meghallgatni!

Süveges Imre – Isten kegyelme

http://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000059%20-%20Isten%20kegyelme.mp3

 

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Cefro Dollar – Ne félj a kegyelemtől!

https://www.youtube.com/watch?v=ncLIbi8pYRc

 

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Csiszér László – A kegyelem árad

https://www.youtube.com/watch?v=Msb5DoYoXq4

 

Heti imakérés:

Imádkozzunk azért, hogy tiszta kijelentést kapjunk Isten kegyelméről és hit által éljünk a kegyelem uralma alatt!

 

Javasolt rövidfilmek, evangélizációs riportok:

Megtekintésre ajánljuk mindenkinek saját készítésű anyagainkat - osszátok meg ismerőseitekkel, különösen azokkal, akik érintettek ezeken a területeken:

 

A láthatatlan világ, szellemidézés, jóslás

https://youtu.be/9PrIn45QM0g

További tanítások elérhetőek a következő helyeken:

http://www.omegagyulekezetek.hu/hu/tanitasok

www.riverfm.hu - Keresztény online rádió mindenkinek! - Hallgattad már?

 

Várjuk visszajelzéseiteket, bizonyságaitokat amennyiben áldást jelentett a Heti Bátorítás kiadványunk. Amennyiben Isten cselekedett életetekben ezen keresztül is, jelezzétek felénk, hogy bennünket is tovább inspiráljon erre a szolgálatra!

Szívesen veszünk minden adományt, hiszen szolgálatunk hátterét önkéntes adományokból biztosítjuk! - Omega Hálózat Egyesület. K&H Bank: 10401921-50526650-80751000